تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای محمدباقر نوبخت ـ معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور ـ به سمت سخنگوی دولتمرجع تصویب: هيات وزيران
شماره ویژه نامه: ۶۰۹
یکشنبه،۱۰ شهریور ۱۳۹۲
سال شصت و نه شماره ۱۹۹۵۱ تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای محمدباقر نوبخت ـ معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور ـ به سمت سخنگوی دولت
شماره۱۱۴۲۴۸/ت۴۹۵۴۰هـ ۷/۶/۱۳۹۲
تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای محمدباقر نوبخت ـ معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور ـ به سمت سخنگوی دولت

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور ـ نهاد ریاست جمهوری
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۶/۶/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد رییس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
آقای محمدباقر نوبخت ـ معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور ـ به سمت سخنگوی دولت تعیین می‌شود.
معاون اول رییس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

19951 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1392/6/6 :تاريخ تصويب
:موضوع نهاد رياست جمهوري
معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران