تصویب‌نامه در خصوص حذف جزء «د» بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۱۵۸۸۰۲/ت۳۸۸۵۴هـ مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۶

مرجع تصویب: هيات وزيران
شماره ویژه نامه: ۶۰۹
یکشنبه،۱۰ شهریور ۱۳۹۲
سال شصت و نه شماره ۱۹۹۵۱ تصویب‌نامه در خصوص حذف جزء «د» بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۱۵۸۸۰۲/ت۳۸۸۵۴هـ مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۶
شماره۱۱۴۲۴۹/ت۳۸۸۵۴هـ ۷/۶/۱۳۹۲
تصویب‌نامه در خصوص حذف جزء «د» بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۱۵۸۸۰۲/ت۳۸۸۵۴هـ مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۶
وزارت کشور ـ دفتر هیئت دولت
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۳/۶/۱۳۹۲ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
جزء «د» بند (۱) تصویب‌نامه شـماره ۱۵۸۸۰۲/ت۳۸۸۵۴هـ مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۶ حذف می‌شود.
معاون اول رییس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

19951 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1392/6/3 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت كشور
دفتر هيات دولت
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران