تصویب‌نامه در خصوص تشکیل شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

شماره ویژه نامه: ۶۰۹
یکشنبه،۱۰ شهریور ۱۳۹۲
سال شصت و نه شماره ۱۹۹۵۱ تصویب‌نامه در خصوص تشکیل شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی
شماره۱۱۳۲۰۰/ت۴۹۵۱۶هـ ۵/۶/۱۳۹۲
تصویب‌نامه در خصوص تشکیل شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی
نهاد ریاست جمهوری ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت
وزارت امور خارجه ـ وزارت کشور ـ وزارت نفت ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت دادگستری
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۳/۶/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد رییس جمهور و به استناد اصول یکصد و بیست و هفتم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
۱ـ به منظور ایجاد هماهنگی بین سازمان‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی متشکل از رییس‌جمهور (رییس شورا)، وزیران امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، امور خارجه، کشور، نفت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، راه و شهرسازی، دادگستری، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور، رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و دبیر شورا تشکیل می‌شود.
تبصره ـ دبیر شورای مذکور توسط رییس‌جمهور تعیین می‌شود.
۲ـ وظایف و اختیارات هیئت وزیران در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۷۲ـ و اصلاحات بعدی آن (به استثنای تبصره (۳) ماده (۱) قانون مذکور) و قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۴ـ (به استثنای تبصره (۲) ماده (۱) قانون مذکور) و سایر قوانین صرفاً در خصوص مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی به وزیران عضو شورای مذکور تفویض می‌شود.
۳ ـ تصمیم‌گیری در خصوص امور اجرایی موضوعات یادشده به اعضای شورا به عنوان نمایندگان ویژه رییس‌جمهور و تصویب و اصلاح آیین‌نامه‌ها و مقررات مربوط به موضوعات یادشده به وزیران عضو شورا تفویض می‌شود.
۴ـ تصمیمات و مصوبات اکثریت اعضا یا وزیران عضو شورا (حسب مورد) در حکم تصمیمات رییس‌جمهور و هیئت وزیران بوده و با رعایت ماده (۱۹) آیین‌نامه داخلی هیئت دولت قابل صدور است.
معاون اول رییس

19951 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1392/6/3 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت دادگستري
وزارت كشور
وزارت امور اقتصادي و دارائي
معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور
وزارت نفت
وزارت راه و شهرسازي
وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعي
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
وزارت امور خارجه
نهاد رياست جمهوري
سازمان ميراث فرهنگي،صنايع دستي و گردشگري
وزارت صنعت ، معدن و تجارت
دبيرخانه شوراي هماهنگي مناطق آزادتجاري-صنعتي وويژه اقتصادي
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران