مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تهیه طرح ویژه برای تمامی پهنه‌های شهر شوشتر و چارچوب شرح خدمات آن
مرجع تصویب: شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران
شماره ویژه نامه: ۶۰۷
یکشنبه،۳ شهریور ۱۳۹۲
سال شصت و نه شماره ۱۹۹۴۵ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تهیه طرح ویژه برای تمامی پهنه‌های شهر شوشتر و چارچوب شرح خدمات آن
شماره۳۰۰/۳۳۸۹۸ ۲۰/۵/۱۳۹۲
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تهیه طرح ویژه
برای تمامی پهنه‌های شهر شوشتر و چارچوب شرح خدمات آن
استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خوزستان
پیرو بند ۲ـ۳ مصوبه مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۰ شورای عالی شهرسازی و معماری مبنی بر تهیه طرح ویژه برای پهنه‌های تاریخی شهر شوشتر و تدوین شرح خدمات ویژه برای این طرح، این شورا با تهیه طرح ویژه برای تمامی پهنه‌های شهر شوشتر در قالب طرح تفصیلی موافقت نمود و مقرر گردید شرح خدمات مربوطه ظرف مدت یک ماه توسط دفتر طرحهای کالبدی تهیه و از طریق دبیرخانه شورای عالی ابلاغ گردد.
معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ میرمحمد غراوي

19945 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1392/5/20 :تاريخ تصويب
:موضوع شوراي شهرسازي و معماري استان خوزستان
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران