مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی بیرجند

تصویب: شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران
شماره ویژه نامه: ۵۹۹
یکشنبه،۶ مرداد ۱۳۹۲
سال شصت و نه شماره ۱۹۹۲۳ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی بیرجند
شماره۳۰۰/۲۶۱۸۰ ۱۷/۴/۱۳۹۲
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
در خصوص مغایرت اساسی بیرجند
استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان جنوبی
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۶/۳/۱۳۹۲ خود مغایرت اساسی بیرجند مربوط به تغییر کاربری اراضی به مساحت ۹ هکتار از باغ و فضای سبز به مسکونی را مورد بررسی قرار داد و به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:
با کلیات آن موافقت و مقرر گردید طرح آماده سازی و تفکیک اراضی با حفظ باغ کار‌گشا و تأمین سرانه‌های مورد نیاز و فضای پارک محله‌ای تهیه و پس از کنتـرل و تأیید دبیر‌خانه شورای عالی ابلاغ گردد. ضمناً معادل سرانه مسکونی شکل گرفته از سرانه مسکونی اراضی ۴۰۰ هکتاری پادگان کسر و به فضای سبز تبدیل گردد.
خواهشمند است دستور فرمائید مراتب به طریق مقتضی به اطلاع شورای محترم اسلامی شهر و شهردار محترم مربوطه و سایر مراجع ذی‌ربط رسانیده شود.
همچنین دستور فرمائید اسناد و مدارک طرح در اجرای ماده ۴۲ آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحها مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، پس از اعمال موارد فوق‌الذکر در موعد مقرر تهیه و ارسال نمایند تا جهت اجرا ابلاغ گردد.
معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ میرمحمد غراوی

19923 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1392/3/6 :تاريخ تصويب
:موضوع شوراي شهرسازي و معماري استان خراسان جنوبي
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران