آیین‌نامه چگونگی هزینه وجوه حاصل از حق‌التولیه و حق‌النظاره در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱


مرجع تصویب: هيات وزيران
شماره ویژه نامه: ۵۹۸
چهارشنبه،۲ مرداد ۱۳۹۲
سال شصت و نه شماره ۱۹۹۲۰ آیین‌نامه چگونگی هزینه وجوه حاصل از حق‌التولیه و حق‌النظاره در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱
شماره۹۷۶۳۱/ت۴۸۴۸۳هـ ۲۹/۴/۱۳۹۲
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۶/۳/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد شماره ۱۲۹۷۵۱/۱ مورخ ۶/۹/۱۳۹۱ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد ماده (۱۲) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه ـ مصوب ۱۳۶۳ـ ، آیین‌نامه چگونگی هزینه وجوه حاصل از حق‌التولیه و حق‌النظاره در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌نامه چگونگی هزینه وجوه حاصل از حق‌التولیه و حق‌النظاره در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱

ماده۱ـ سازمان اوقاف و امور خیریه که در این آیین‌نامه به اختصار «سازمان» نامیده می‌شود، مجاز است وجوهی را که از محل حق‌التولیه و حق‌النظاره دریافت می‌نماید، به شرح زیر در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ رأساً هزینه نماید:
الف ـ درآمد (۱۳۹۰)
۱ـ مانده اعتبار مصرف نشده وصولی (حق‌التولیه و حق‌النظاره) در ابتدای سال مالی ۱۳۹۰، مبلغ چهارده میلیارد و چهارصد و سی و هفت میلیون (۱۴.۴۳۷.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
۲ـ وصول حق‌التولیه در سال ۱۳۹۰، مبلغ هفتاد و هشت میلیارد و پانصد و شصت و سه میلیون (۷۸.۵۶۳.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
۳ـ وصول حق‌النظاره در سال ۱۳۹۰، مبلغ بیست میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
جمع درآمد: مبلغ یکصد و سیزده میلیارد (۱۱۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
ب ـ هزینه (۱۳۹۰)
۱ـ تبلیغ و نشر معارف اسلامی، مبلغ شصت و سه میلیارد (۶۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
۲ـ حفظ عین و منافع، شناسایی و احیا و حفظ و اداره امور موقوفات و رقبات کشور، مبلغ بیست و سه میلیارد (۲۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
۳ـ حفظ و اداره، راهبری، حمایت و نظارت بر بقاع و اماکن مذهبی و کمک به بازسازی و تکمیل آنها به مبلغ ده میلیارد و پانصد و شصت و سه میلیون (۱۰.۵۶۳.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
۴ـ حق‌الزحمه هیئت‌های امنای موقوفات و بقاع، حق‌النظاره نظار موقوفات و حفظ و اداره سازمان، مبلغ دو میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
۵ ـ موجودی پایان دوره (منتقل شده از سال ۱۳۸۹)، مبلغ چهارده میلیارد و چهارصد و سی و هفت میلیون (۱۴.۴۳۷.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
جمع هزینه: مبلغ یکصد و سیزده میلیارد (۱۱۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
ج ـ درآمد (۱۳۹۱)
۱ـ مانده اعتبار مصرف نشده وصولی (حق‌التولیه و حق‌النظاره) در ابتدای سال مالی ۱۳۹۱، مبلغ یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
۲ـ وصول حق‌التولیه در سال ۱۳۹۱، مبلغ یکصد و بیست میلیارد (۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
۳ـ وصول حق‌النظاره در سال ۱۳۹۱، مبلغ بیست و سه میلیارد (۲۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
جمع درآمد: مبلغ یکصد و چهل و چهار میلیارد (۱۴۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
د ـ هزینه (۱۳۹۱)
۱ـ تبلیغ و نشر معارف اسلامی، مبلغ هشتاد و سه میلیارد و پانصد میلیون (۸۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
۲ـ حفظ عین و منافع، شناسایی و احیاء و حفظ و اداره امور موقوفات و رقبات کشور، مبلغ سی و چهار میلیارد و پانصد میلیون (۳۴.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
۳ـ حفظ و اداره، راهبری، حمایت و نظارت بر بقاع و اماکن مذهبی و کمک به بازسازی و تکمیل آنها به مبلغ بیست و دو میلیارد (۲۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
۴ـ حق‌الزحمه هیئت‌های امنای موقوفات و بقاع، حق‌النظاره نظار موقوفات، حفظ و اداره سازمان، مبلغ سه میلیارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
۵ ـ مـوجودی پایـان دوره (مـنتقل شده از سال ۱۳۹۰)، مبلغ یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
جمع هزینه: مبلغ یکصد و چهل و چهار میلیارد (۱۴۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
تبصره ـ سازمان مجاز است در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱، با اذن و مجوز نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان برابر سرجمع کلی، تا پانزده درصد در موضوعات منابع و مصارف یاد شده افزایش یا کاهش داشته باشد.
ماده۲ـ چنانچه میزان وصولی درآمد بیش از درآمد پیش‌بینی شده در بندهای «الف» و «ج» ماده (۱) باشد، سازمان می‌تواند مبلغ مازاد را از خزانه دریافت و با صلاحدید نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان و یا مقام مجاز از طرف ایشان در راستای بندهای «ب» و «د» ماده (۱) و برنامه‌های سازمان هزینه نماید.
ماده۳ـ تبلیغ و نشر معارف اسلامی (موضوع این آیین‌نامه) شامل فعالیت‌هایی است که برای کمک به ترویج و تعظیم شعائر اسلامی و آموزش قرآن مجید، تربیت حافظ و قاری قرآن کریم، چاپ و اهدای قرآن کریم، چاپ و نشر محصولات فرهنگی و مباحث نمایشگاهی برای بقاع متبرکه، راه‌اندازی و تجهیز مرکز فرهنگی هنری در بقاع متبرکه، انتخاب و اعزام قاریان و داوران به مسابقات کشوری و بین‌المللی قرآن کریم، کمک به برگزاری مسابقات قرآنی، چاپ و نشر، ترویج و تبلیغ سنت حسنه وقف، تجهیز کتابخانه، اعزام مبلغ مذهبی به سراسر کشور (با اولویت مناطق محروم) و سایر هزینه‌های سازمان شامـل کمک به اجرای بـرنامه‌های مصوب مذهبـی استان‌های محروم، کمک به پنج ویژه برنامه مهم کشوری در سطح بقاع متبرکه، حمایت از مؤسسات فرهنگی و قرآنی همسو با نظام، کانون‌ها و دارالقرآن‌های فعال، کمک به مؤسسه جامعه القرآن الکریم و شعب استانی آن.
ماده۴ـ حفظ عین و منافع، شناسایی و احیاء و حفظ اداره موقوفات و رقبات کشور (موضوع جزء (۲) بندهای «ب» و «د» ماده (۱)) از قبیل کمک و پرداخت وجوه لازم برای انجام امور ثبتی، قضایی، عمرانی، تعمیر و احیاء، شناسایی، حفظ و اداره امور موقوفات و رقبات با رعایت صرفه و صلاح موقوفات و تهیه وسایل، امکانات و ساختمان برای استقرار ادارات اوقاف و امور خیریه در استان‌ها، شهرستان‌ها و وقف آنها که با تولیت نماینده ولی فقیه می‌باشد و عواید حاصله برای مصارف تعیین شده در بندهای «ب» و «د» ماده (۱) و تأمین کسری‌های احتمالی نیازمندی برنامه‌های سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ سازمان هزینه می‌شود.
ماده۵ ـ اعتبار جزء (۳) بندهای «ب» و «د» ماده (۱) برای حمایت از احیاء، نوسازی، توسعه و دیگر امور عمرانی بقاع و اماکن مذهبی و حفظ و اداره، راهبری، حمایت و نظارت بر آنها توسط سازمان مرکزی هزینه می‌شود.
ماده۶ ـ فعالیت‌های پیش‌بینی شده در مواد (۳)، (۴) و (۵) با توجه به تشخیص ضرورت و اولویت هزینه‌های موضوع مواد یاد شده با سرپرست سازمان یا مقام مجاز از طرف وی خواهد بود.
ماده۷ـ تعهدات دوره مالی سال قبل نسبت به مفاد مواد (۳)، (۴) و (۵) با موافقت سرپرست سازمان یا مقام مجاز از طرف وی قابل پرداخت است.
ماده۸ ـ مانده درآمد سازمان در پایان هر سال به درآمد سال بعد منتقل و منظور می‌شود.
ماده۹ـ سال مالی سازمان از اول فروردین ماه تا پایان اسفند ماه است.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی


19920 :شماره انتشار آيين نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1392/3/26 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران