تصویب‌نامه در خصوص اجرای استاندارد ملی خودرو از ابتدای مهر ماه ۱۳۹۲

تصویب: هيات وزيران
شماره ویژه نامه: ۵۹۸
چهارشنبه،۲ مرداد ۱۳۹۲
سال شصت و نه شماره ۱۹۹۲۰ تصویب‌نامه در خصوص اجرای استاندارد ملی خودرو از ابتدای مهر ماه ۱۳۹۲
شماره۹۶۵۲۱/۴۹۳۵۵ ۲۶/۴/۱۳۹۲
تصویب‌نامه در خصوص اجرای استاندارد ملی خودرو از ابتدای مهر ماه ۱۳۹۲
سازمان ملی استاندارد ایران
شورای عالی استاندارد در جلسه مورخ ۲۶/۳/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد شماره ۹۱۴۲۷ مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۹۱ سازمان ملی استاندارد ایران و به استناد بند (۵) ماده (۲۰) قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ـ مصوب۱۳۷۱ـ تصویب نمود:
اجرای استاندارد ملی خودرو ـ الزامات نصب کپسول آتش‌نشانی با شماره ملی (۹۱۹۰) برای خودروهای تولیدی از ابتدای مهر ماه ۱۳۹۲ اجباری می‌شود.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی19920 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1392/3/26 :تاريخ تصويب
:موضوع سازمان ملي استاندارد ايران
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران