اصلاح بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۲۵۸۸۹۹/ت۴۶۰۳۸ک مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۸۹

مرجع تصویب: هيات وزيران
شماره ویژه نامه: ۵۶۴ چهارشنبه،۲۸ فروردین ۱۳۹۲

سال شصت و نه شماره ۱۹۸۳۹
اصلاح بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۲۵۸۸۹۹/ت۴۶۰۳۸ک مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۸۹

شماره۹۸۸۸/ت۴۶۰۳۸هـ ۲۴/۱/۱۳۹۲
اصلاح بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۲۵۸۸۹۹/ت۴۶۰۳۸ک مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۸۹
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۸/۱/۱۳۹۲ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
در بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۲۵۸۸۹۹/ت۴۶۰۳۸ک مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۸۹ عبارت «و توسط نهاد غیردولتی اداره کننده سامانه تدارکات الکترونیکی دولت دریافت» بعد از واژه «تعیین» اضافه می‌شود.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی

19839 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
1392/1/18 :تاريخ ابلاغ :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات
وزارت امور اقتصادي و دارائي
وزارت صنعت ، معدن و تجارت
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران