امکان تداوم خدمت و ادامه اشتغال اعضای هیأت علمی دارای شرایط بازنشستگی

مرجع تصویب: شوراى عالى انقلاب فرهنگى
شماره ویژه نامه: ۵۶۰
شنبه،۱۷ فروردین ۱۳۹۲
سال شصت و نه شماره ۱۹۸۳۰ امکان تداوم خدمت و ادامه اشتغال اعضای هیأت علمی دارای شرایط بازنشستگی
شماره۱۵۷۲۳/۹۱/دش ۲۳/۱۲/۱۳۹۱
امکان تداوم خدمت و ادامه اشتغال اعضای هیأت علمی دارای شرایط بازنشستگی
(مصوب جلسه ۷۲۷ مورخ ۵/۱۰/۱۳۹۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی)
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
ماده واحده «امکان تداوم خدمت و ادامه اشتغال اعضای هیأت علمی دارای شرایط بازنشستگی» که در جلسه ۷۲۷ مورخ ۵/۱۰/۱۳۹۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد اعضای شورای عالی، به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجراء ابلاغ می‌شود:
«ماده واحده ـ در راستای استمرار بهره‌گیری از تجارب و خدمات مؤثر اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، ادامه خدمت و اشتغال آن دسته از اعضای هیأت علمی که طبق بندهای ماده ۳۶ اصلاحی آیین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی در آستانه بازنشستگی قرار دارند، در صورت تمایل آنها و با تأیید گروه آموزشی ذیربط می‌تواند تا پنج سال تمدید شود.
این مصوبه با تأیید گروه آموزشی ذیربط؛ شامل آن دسته از اعضای هیأت علمی که در سال ۱۳۹۰ و بعد از آن؛ بدون تمایل خودشان بازنشسته شده‌اند یا می‌شوند؛ نیز می‌گردد.
رییس جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ محمود احمدی‌نژاد

19830 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
1391/10/5 :تاريخ ابلاغ 1391/5/10 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي
وزارت علوم و تحقيقات و فناوري
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران