تأييد انتخاب رئيس دانشگاه جيرفت

تأييد انتخاب رئيس دانشگاه جيرفت شماره13272/91/دشتأييد انتخاب رئيس دانشگاه جيرفت
(مصوب جلسه 724 مورخ 7/9/1391 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)


وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
مصوبه «تأييد انتخاب رئيس دانشگاه جيرفت» كه در جلسه 724 مورخ 7/9/1391 شوراي عالي انقلاب فرهنگي و بنا به پيشنهاد مورخ 4/5/1391 وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به‌تصويب رسيده است، به شرح ذيل براي اجرا ابلاغ مي‌شود:
«آقاي دكتر سيدفريدون افضلي به‌ موجب تأييد شوراي عالي انقلاب فرهنگي، به‌عنوان رئيس دانشگاه جيرفت انتخاب مي‌شود».


رييس جمهور و رييس شوراي عالي انقلاب فرهنگي ـ محمود احمدي‌نژاد

19790 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1391/9/7 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران