اساسنامه «دانشگاه غيردولتي ـ غيرانتفاعي عدالت»

اساسنامه «دانشگاه غيردولتي ـ غيرانتفاعي عدالت» شماره11889/91/دشاساسنامه «دانشگاه غيردولتي ـ غيرانتفاعي عدالت»
(مصوب جلسه 713 مورخ 16/3/1391 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)

وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
اساسـنامه «دانشگاه غيردولتي ـ غيرانتفـاعي عدالت» كه در جـلسه 713 مورخ 16/3/1391 شوراي عالي انقلاب فرهنگي به تصويب رسيده است، براي اجراء ابلاغ مي‌شود:
مقدمه
به منظور تحقق اهداف مندرج در «كليات آيين‌نامه تأسيس مؤسسات آموزش عالي غيردولتي ـ غيرانتفاعي» مصوب 23/7/1364 شوراي عالي انقلاب فرهنگي و اصلاحات و الحاقات بعدي آن و همچنين براساس ضوابط كلي صدور مجوز تأسيس مؤسسات آموزش عالي غيردولتي ـ غيرانتفاعي مصوب جلسه 546 مورخ 31/6/1383 شوراي عالي انقلاب فرهنگي، دانشگاه غيردولتي ـ غيرانتفاعي عدالت به صورت خاص، به شرح مواد آتي تأسيس مي‌شود:
ماده1ـ اهداف
1ـ تربيت استادان، محققان و مدرسان اسلام‌شناس و آگاه به مسايل و مقتضيات زمان به ويژه در زمينه فقه، حقوق، اقتصاد، مديريت و ساير عرصه‌هاي علوم انساني ـ اسلامي با رويكرد تحولي مبتني بر جهان‌بيني اسلامي
2ـ توسعه و تقويت پژوهش‌هاي بنيادي، كاربردي و تطبيقي در جهت نظريه‌پردازي در رشته‌هاي مختلف علوم و معارف اسلامي مورد نياز جهان اسلام به‌ويژه در عرصه نظام‌سازي بر اساس معارف اسلامي
3ـ تقويت و نيل به پاسخ به شبهات و كرسي‌هاي نقد و گفتگوي شايسته در چارچوب اهداف و مأموريت‌هاي دانشگاه
4ـ دستيابي به علم بومي (ايراني ـ اسلامي) با نگاه انتقادي ـ علمي به نظريه‌هاي ترجمه‌اي در زمينه‌هاي علوم انساني
5 ـ تلاش در جهت نشر فرهنگ اسلامي و معارف اهل بيت (ع).
ماده2ـ وظايف و اختيارات
1ـ فراهم آوردن امكانات لازم و متناسب با فعاليت‌هاي آموزشي، پژوهشي و فرهنگي مرتبط در چارچوب مباني ارزشي انقلاب اسلامي
2ـ پذيرش دانشجو در مقاطع كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري (آموزشي و پژوهشي) پس از اخذ مجوز از شوراي گسترش آموزش عالي وزارتين علوم، تحقيقات و فناوري و بهـداشت، درمان و آموزش پزشكي و در چارچوب ضوابط و مقررات آموزش عالي كشور
3ـ همكاري با مراكز علمي و پژوهشي براي گسترش و اعتلاي آموزش و پژوهش
4ـ تأسيس دانشكده‌ها و پژوهشكده‌هاي وابسته در داخل و خارج از كشور پس از اخذ مجوز از مراجع قانوني ذيربط
5 ـ توسعه كتابخانه، مركز اسناد و ايجاد شبكه‌هاي آموزشي و پژوهشي و خدمات اطلاع‌رساني در علوم و معارف اسلامي
6 ـ برگزاري دوره‌هاي مشترك آموزشي و فعاليت‌هاي پژوهشي با همكاري و مشاركت مراكز آموزشي و پژوهشي داخلي و خارجي مطابق ضوابط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
ماده3ـ مركز دانشگاه در شهر تهران مي‌باشد.
تبصره1ـ تأسيس دانشكده و پژوهشكده و ساير واحدهاي آموزشي و پژوهشي مورد نياز در ساير شهرهاي كشور و يا خارج از كشور مطابق با ضوابط و مقررات شوراي گسترش آموزش عالي مي‌باشد.
تبصره2ـ نشاني دانشگاه توسط هيأت مؤسس تعيين و اعلام مي‌شود.
ماده4ـ دانشگاه يك واحد آموزشي غيردولتي ـ غيرانتفاعي است كه پس از تصويب و ابلاغ اساسنامه مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي و ثبت در اداره ثبت شركت‌ها و مؤسسات غيرتجاري تهران، داراي شخصيت حقوقي و استقلال اداري و مالي مي‌شود.
ماده5 ـ اركان دانشگاه
1ـ هيأت مؤسس
2ـ هيأت امنا
3ـ رئيس دانشگاه
4ـ شوراي دانشگاه
ماده6 ـ هيأت مؤسس
اعضاي هيأت مؤسس عبارتند از:
1ـ آيت‌الله سيدمحمود هاشمي شاهرودي (رئيس هيأت مؤسس)
2ـ حجة‌‌الاسلام والمسلمين دكتر سيدمحمدرضا امام
3ـ حجة‌‌الاسلام والمسلمين محمدحسين بيات
4ـ حجة‌الاسلام والمسلمين خليل قبله‌اي خويي
5 ـ دكتر عليرضا جمشيدي
6 ـ دكتر سيامك ره پيك
7ـ دكتر پرويز داوودي
ماده7ـ وظايف و اختيارات هيأت مؤسس
1ـ كسب مجوزهاي لازم از وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و ساير مراجع ذي‌صلاح به منظور راه‌اندازي دانشگاه
2ـ ثبت اساسنامه دانشگاه در اداره ثبت شركت‌ها و مؤسسات غيرتجاري تهران پس از ابلاغ اساسنامه
3ـ فراهم آوردن مقدمات و امكانات لازم اعم از فضاي كالبدي، تجهيزات و اعضاي هيأت علمي براي شروع و ادامه فعاليت‌هاي دانشگاه
4ـ تعيين آن عده از اعضاي هيأت امنا كه در دور اول بايد توسط هيأت مؤسس انتخاب و معرفي شوند.
5 ـ نظارت بر فعاليت‌هاي آموزشي، پژوهشي و فرهنگي دانشگاه براي تحقق اهداف، وظايف و اختيارات مذكور در مواد 1 و 2.
ماده8 ـ تركيب هيأت امنا
1ـ نماينده تام‌الاختيار وزير علوم، تحقيقات و فناوري
2ـ استاندار يا مشاور يا معاون وي (با رعايت مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
3ـ دو تن از اعضاي هيأت مؤسس
4ـ سه تن از اعضاي هيأت علمي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي در مرتبه استاديار و يا بالاتر، داراي صلاحيت عمومي مندرج در ماده 4 كليات آيين‌نامه تأسيس مؤسسات آموزش عالي غيردولتي ـ غيرانتفاعي مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي با پيشنهاد هيأت مؤسس و تأييد رئيس هيأت مؤسس
تبصره1ـ رئيس هيأت امناء با پيشنهاد اعضاي هيأت امنا و با تأييد و ابلاغ رئيس هيأت مؤسس تعيين مي‌شود.
تبصره2ـ اعضاي مذكور در بندهاي 3 و 4 با انتخاب و حكم رئيس هيأت مؤسس براي مدت چهار سال منصوب مي‌شوند. معرفي و انتصاب مجدد آنان بلامانع است و تا زماني كه افراد جديدي به جاي آنان منصوب نشده باشند، همچنان به وظايف و اختيارات قانوني خود ادامه مي‌دهند.
ماده9ـ هيأت امنا حداقل در هر فصل از سال، يك‌بار و به دعوت رئيس هيأت امنا تشكيل جلسه مي‌دهد.
تبصره ـ در صورت لزوم به پيشنهاد وزير علوم، تحقيقات و فناوري (يا نماينده وي) يا رئيس دانشگاه يا سه تن از اعضا پس از تأييد رئيس هيأت امنا،‌ جلسه فوق‌العاده تشكيل مي‌شود.
ماده10ـ جلسات هيأت‌امنا با حضور اكثريت (بيش از نصف كل اعضا) كل اعضاي هيأت امنا رسميت مي‌يابد و تصميمات آن با رأي اكثريت اعضاي حاضر در جلسه معتبر است.
ماده11ـ وظايف و اختيارات هيأت امنا
1ـ تصويب آيين‌نامه داخلي هيأت امنا
2ـ پيشنهاد رئيس دانشگاه به رئيس هيأت مؤسس جهت تأييد و صدور حكم
3ـ تصويب نمودار سازماني و تشكيلات دانشگاه كه توسط رئيس‌دانشگاه پيشنهاد مي‌شود
4ـ بررسي و پيشنهاد بودجه جاري،‌ عمراني و تحقيقاتي دانشگاه، جهت ارائه به رئيس هيأت مؤسس براي تصويب
5 ـ پيشنهاد طرح‌هاي توسعه يا انحلال واحدهاي دانشگاه در داخل يا خارج كشور به هيأت مؤسس و تأييد شوراي گسترش آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
6 ـ تعيين خزانه‌دار و حسابرس رسمي دانشگاه و هم‌چنين تعيين اشخاصي كه حق گشايش حساب‌هاي دانشگاه نزد بانك‌ها، مؤسسات مالي و اعتباري و صندوق‌هاي قرض‌الحسنه و حق برداشت از آن حساب‌ها را دارند
7ـ تأييد حساب‌ها و ترازنامه ساليانه دانشگاه با توجه به گزارش حسابرس دانشگاه و ارسال آن به هيأت مؤسس
8 ـ كوشش براي جلب كمك‌هاي مالي و امكانات از اشخاص حقيقي و حقوقي
9ـ تصويب مقررات استخدامي كاركنان دانشگاه و تعرفه حقوق و دستمزد و مزاياي آنان در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط
10ـ تعيين ميزان آموزانه، پژوهانه، نويسانه، ترجمانه و نظاير آن با رعايت ضوابط و مقررات وزارت علوم، تحقيقات وفناوري
11ـ پيشنهاد توسعه يا انحلال رشته‌هاي آموزشي دانشگاه به هيأت مؤسس با رعايت ضوابط و مقررات
12ـ تصويب ظرفيت پذيرش دانشجو كه توسط رئيس دانشگاه براي هر سال و دوره تحصيلي پيشنهاد مي‌شود و ارسال آن به دفتر شوراي گسترش آموزش‌عالي براي تصويب نهايي
13ـ تصويب آيين‌نامه مالي و معاملاتي دانشگاه و شيوه‌نامه‌هاي اجرايي آن
14ـ پيشنهاد ميزان شهريه دانشجويان و آيين‌نامه چگونگي دريافت آن به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري براي تصويب
15ـ تصويب اخذ تسهيلات بانكي از بانك‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري و اخذ قرض‌الحسنه از اشخاص حقيقي و حقوقي بنا به تأييد هيأت مؤسس
16ـ پيشنهاد عزل رئيس دانشگاه به رئيس هيأت مؤسس جهت تصويب
17ـ تصويب بودجه ساليانه و تفصيلي دانشگاه به پيشنهاد رئيس دانشگاه بنا به تأييد هيأت مؤسس
18ـ بررسي پيشنهاد رئيس دانشگاه در مورد توسعه فعاليت‌هاي دانشگاه و در صورت تأييد، ارائه آن به هيأت مؤسس و تصويب نهايي شوراي گسترش آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
19ـ پيشنهاد هرگونه تغيير و اصلاح در مواد اساسنامه، با تأييد هيأت مؤسس به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري براي تأييد و ارسال به شوراي عالي انقلاب فرهنگي براي تصويب
20ـ ثبت تغييرات اساسنامه دانشگاه در اداره ثبت شركت‌ها و مؤسسات غيرتجاري تهران پس از تصويب و ابلاغ تغييرات
21ـ پيشنهاد انحلال دانشگاه ‌به هيأت مؤسس براي تصويب نهائي و ابلاغ آن به وزارت علوم، ‌تحقيقات و فناوري
تبصره1ـ هيأت امنا در انجام وظايف خود، مقررات و ضوابط قانوني كشور، به وي‍ژه مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي و وزارت علوم، تحقيقات و فناوري را رعايت خواهد كرد.
تبصره2ـ تصميم‌گيري در مورد بندهاي 2، 16، 19و 21 اين ماده با كسب دو سوم آراء اعضاي حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.
ماده12ـ رئيس دانشگاه
رئيس دانشگاه كه نماينده قانوني دانشگاه نزد مراجع حقيقي و حقوقي مي‌باشد، از ميان اعضاي هيأت علمي و يا مدرسين حوزوي كه به تأييد شوراي عالي حوزه علميه رسيده‌اند، به پيشنهاد هيأت امنا، تأييد وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري و باحكم رئيس هيأت مؤسس براي مدت چهار سال منصوب مي‌شود.
تبصره1ـ پيشنهاد و انتصاب مجدد رئيس دانشگاه بلامانع است.
تبصره2ـ پذيرش استعفا و عزل رئيس دانشگاه پس از تصويب هيأت امنا با حكم رئيس هيأت مؤسس خواهدبود.
ماده13ـ وظايف واختيارات رئيس دانشگاه
1ـ اداره كليه امور دانشگاه در چارچوب اهداف، وظايف و اختيارات آن با تأكيد بر مباني ارزشي انقلاب اسلامي
2ـ اجراي مصوبات و ضوابط شوراي عالي انقلاب فرهنگي، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و هيأت امنا
3ـ پيشنهاد ظرفيت پذيرش دانشجو براي هر سال و دوره تحصيلي به هيأت امنا
4ـ پيشنهاد نمودار سازماني و تشكيلات دانشگاه به هيأت امنا
5 ـ تهيه، تنظيم و پيشنهاد بودجه ساليانه و تفصيلي دانشگاه به هيأت امنا
6 ـ نظارت بر حسن اجراي امور آموزشي، پژوهشي، فرهنگي، اداري، مالي و معاملاتي، توسعه‌اي و استخدامي دانشگاه بر اساس ضوابط و مقررات مربوط
7ـ پيشنهاد طرح‌ها و برنامه‌هاي آموزشي، پژوهشي و اجرايي به هيأت امنا
8 ـ استخدام، انتصاب و عزل كاركنان آموزشي و غيرآموزشي دانشگاه با رعايت ضوابط، مقررات، آيين‌نامه‌ها و شيوه‌نامه‌هاي مصوب مراجع ذي ‌صلاح
9ـ امضاي كليه اسناد و اوراق بهادار و تعهد‌آور دانشگاه
10ـ انعقاد قرارداد با اشخاص حقيقي و حقوقي به نام و حساب دانشگاه در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط
11ـ پيشنهاد آيين‌نامه مالي و معاملاتي دانشگاه و شيوه‌نامه‌هاي اجرايي آن به هيأت امنا براي تصويب
12ـ ارسال گزارش عملكرد ساليانه (فعاليت‌هاي آموزشي، پژوهشي، فرهنگي و اجرايي و...) دانشگاه به همراه ترازنامه مالي دانشگاه به هيأت امنا
13ـ ارائه پيشنهاد توسعه فعاليت‌هاي علمي دانشگاه در زمينه گسترش واحدها، رشته‌ها، ظرفيت‌ها و غيره به هيأت امنا
تبصره1ـ رئيس دانشگاه موظف است به طور تمام وقت در خدمت دانشگاه باشد.
تبصره2ـ رئيس دانشگاه مسئول اجراي كليه آيين‌نامه‌ها و مقررات و برنامه‌هاي آموزشي، پژوهشي و فرهنگي مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي و وزارت علوم، تحقيقات و فناوري است.
ماده14ـ شوراي دانشگاه
تركيب اعضاي شوراي دانشگاه وشوراهاي تخصصي (آموزشي، پژوهشي، دانشجويي و فرهنگي) و وظايف و اختيارات آنها طبق آيين‌نامه جامع مديريت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي، پژوهشي و فناوري مصوب 12/10/1389 شوراي عالي انقلاب فرهنگي است.
ماده15ـ نحوه جذب داوطلبان عضويت در هيأت علمي دانشگاه و تعيين‌صلاحيت علمي و عمومي آنها تابع ضوابط و مقررات وزارت علوم، تحقيقات وفناوري و هيأت عالي جذب اعضاي هيأت علمي دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي شوراي عالي انقلاب فرهنگي مي‌باشد.
ماده16ـ فعاليت آموزشي دانشگاه از نظر دوره‌ها و رشته‌هاي تحصيلي با مجوز شوراي گسترش آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري امكانپذير است
ماده17ـ پذيرش دانشجو وشيوه آموزش در دانشگاه با مجوز وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و با آزمون عمومي يا اختصاصي به شيوه‌اي كه وزارت مذكور تعيين مي‌كند صورت مي‌پذيرد.
ماده18ـ دانشگاه تابع كليه قوانين، مقررات، ضوابط و آيين‌نامه‌هاي مربوط به مؤسسات آموزش عالي غيردولتي ـ غيرانتفاعي مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي و اصلاحات و الحاقات بعدي آن، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري وساير قوانين و مقررات مربوط است.
تبصره ـ دانشگاه مي‌تواند ضوابط و شرايط اختصاصي خود را پس از تصويب شوراي گسترش آموزش عالي به اجرا بگذارد.
ماده19ـ برنامه‌هاي آموزشي و آيين‌نامه‌هاي مربوط به امور آموزشي، امتحاني و انضباطي و شرايط علمي پذيرش دانشجو و مدت دوره تحصيلي و نوع دانشنامه‌اي كه به دانش‌آموختگان دانشگاه اعطا مي‌شود، طبق ضوابط و مقررات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري است.
ماده20ـ فضا و امکانات و تجهيزات آموزشي و پژوهشي دانشگاه بايد مطابق ضوابط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري باشد.
ماده21ـ سمت عضويت در هيأت‌هاي مؤسس و ‌امناء قائم به شخص بوده و قابل‌واگذاري به غير نيست.
ماده22ـ منابع مالي دانشگاه عبارت است از:
1ـ سرمايه دانشگاه
2ـ شهريه دريافتي از دانشجويان
3ـ درآمدهاي حاصل از فعاليت‌هاي آموزشي و پژوهشي دانشگاه، با رعايت ضوابط و مقررات مربوط
4ـ هدايا و کمک‌هاي دريافتي از بخش‌هاي دولتي و غيردولتي (خصوصي و تعاوني) و ساير عوائد محلي، با رعايت ضوابط و مقررات مربوط
ماده23ـ انحلال دانشگاه
دانشگاه در موارد زير پس از تصويب نهايي هيأت مؤسس و موافقت شوراي گسترش آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري منحل مي‌شود:
1ـ به پيشنهاد حداقل دو سوم کل اعضاي حاضر در هيأت امنا
2ـ در صورت تخلف دانشگاه از مقررات اساسنامه، مصوبات و ضوابط شوراي عالي انقلاب فرهنگي و وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و ساير قوانين و مقررات جاري کـشور، طبـق مقررات نحوه نـظارت بر فـعاليت مـؤسسات آمـوزش عالي غيردولتي ـ غيرانتفاعي
ماده24ـ در صورتي که شوراي گسترش آموزش عالي با انحلال دانشگاه موافقت اصولي نمايد، دانشگاه موظف است اقدامات زير را انجام دهد:
1ـ کليه تعهدات مربوط به دانشجويان خود را تا اتمام دوره تحصيلات و فارغ‌التحصيلي آنان به نحو مطلوب و طبق مصوبات و ضوابط مربوط اجرا نمايد.
2ـ کليه امتيازات و اموال دريافت شده از اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي را براساس نرخ عادله روز به آنان تحويل دهد و همچنين اموالي كه از نهادهاي دولتي و عمومي در اختيار دانشگاه قرار گرفته است به همان نهادها مسترد مي‌شود. ساير اموال و منابع درآمدي كه مربوط به فعاليتهاي آموزشي، دانشجويي و پژوهشي مي‌باشد نيز به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري واگذار خواهد شد.
3ـ کليه تعهدات خود در برابر وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي، نهادهاي عمومي غيردولتي، بانک‌ها، شهرداري‌ها، ساير اشخاص حقوقي و اشخاص حقيقي (اعم از اعضاي هيأت علمي و کاركنان خود) را انجام دهد.
ماده25ـ پس از احراز اجراي تعهدات مذکور در ماده فوق و حل و فصل امور آموزشي و حقوقي دانشگاه و تصويب نهايي انحلال دانشگاه توسط شوراي گسترش آموزش عالي، اقدامات زير انجام مي‌گيرد:
1ـ هيأت تصفيه‌اي مرکب از:
ـ نماينده حقوقي رئيس هيأت مؤسس (رئيس)
ـ نماينده حقوقي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
ـ نماينده حقوقي هيأت امنا
ـ رئيس وقت دانشگاه (در غياب رئيس وقت دانشگاه، يکي از معاونان وقت دانشگاه بنا به تشخيص هيأت امنا)
تشکيل و با رعايت مقررات قانوني امر تصفيه دانشگاه را برعهده خواهد داشت.
2ـ مراتب تصويب انحلال دانشگاه توسط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غيرتجاري تهران اعلام مي‌شود تا انحلال دانشگاه طبق مقررات مربوط ثبت و اعلام شود.
تبصره1ـ انحلال دانشگاه مادامي که در اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غيرتجاري تهران به ثبت نرسيده و اعلام نشده باشد، نسبت به اشخاص ثالث بي‌اثر است.
تبصره2ـ درخصوص اموال وقفي، مطابق وقف‌نامه عمل مي‌شود.
تبصره3ـ هيأت تصفيه موظف است پس از انجام امور موضوع اين ماده، صورت مجلسي که به امضاي کليه اعضاي هيأت مي‌رسد در چهار نسخه تنظيم و به ترتيب يك نسخه به هيأت مؤسس، هيأت امنا، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و شوراي عالي انقلاب فرهنگي، تسليم نمايد.
ماده26ـ مواردي که در اين اساسنامه پيش‌بيني نشده است تابع ضوابط و مقررات مصوب وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و ساير مراجع قانوني مي‌باشد.
ماده27ـ هرگونه تغيير و اصلاح اين اساسنامه مطابق راهكارهاي ذيل انجام مي‌شود:
1ـ بنا به پيشنهاد هيأت مؤسس و تأييد شوراي گسترش آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي .
2ـ بنا به پيشنهاد رئيس هيأت مؤسس و تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي.
ماده28ـ اين اساسنامه در 28 ماده و 15 تبصره در جلسه 713 مورخ 16/3/1391 شوراي عالي انقلاب فرهنگي به تصويب رسيد و از تاريخ ابلاغ معتبر و لازم‌الاجرا است.


رئيس‌جمهور و رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي ـ محمود احمدي‌نژاد

19766 :شماره انتشار اساس نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1391/3/16 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت علوم و تحقيقات و فناوري
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران