قانون الحاق دو تبصره به ماده (17) قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حق‌التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش

قانون الحاق دو تبصره به ماده (17) قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حق‌التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش شماره43373/35جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون الحاق دو تبصره به ماده (17) قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حق‌التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش كه با عنوان طرح اصلاح ماده (17) قانون تعييـن تكـليف استـخدامي معلمين حق‌الـتدريس و آموزشـياران نهضت سوادآموزي ـ اصلاحي مصوب 1389 به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ 19/7/1391 و تأييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابلاغ مي‌گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

شماره151001 6/8/1391
وزارت آموزش و پرورش
معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور
«قانون الحاق دو تبصره به ماده (17) قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حق‌التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش» كه در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ نوزدهم مهرماه يكهزار و سيصد و نود و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 26/7/1391 به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 43373/35 مورخ 1/8/1391 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.

رئيس جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد

قانون الحاق دو تبصره به ماده (17) قانون تعيين تكليف استخدامي
معلمين حق‌التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي
در وزارت آموزش و پرورش

ماده واحده ـ دو تبصره به شرح زير به عنوان تبصره‌هاي (8) و (9) به ماده (17) قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حق‌التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش اصلاحي مصوب 7/10/1389 الحاق مي‌گردد:
تبصره8ـ احكام قانون متعهدين خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب 8/3/1369 به استثناي احكام ناظر بر دانش‌آموزان دانش‌سراهاي تربيت معلم به قوت خود باقي است.
دانشجويان ورودي سال 1388 مركز تربيت معلم نيز كه طبق مقررات مربوطه مشخص شده‌اند مشمول اين حكم مي‌گردند.
تبصره 9ـ وزارت آموزش و پرورش موظف است در اجراي تبصره (2) ماده (51) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 5/10/1389 و بند (ج) ماده (24) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8/7/1386 از تاريخ لازم‌الاجراءشدن اين قانون حداكثر ظرف دو سال كليه مربيان پيش‌دبستاني و نيروهاي خريد خدمت آموزشي خود را كه با آموزش و پرورش همكاري داشته‌اند از طريق برگزاري آزمون و با در نظر گرفتن شرايط مندرج در مواد (2) و (3) قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حق‌التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش مصوب 15/7/1388 و اصلاحات بعدي آن، مدرك و رشته تحصيلي، جنسيت، نياز منطقه‌اي و سنوات همكاري با آموزش و پرورش در اولويت استخدام قرار دهد. درمورد مربيان پيش‌دبستاني مطابق روال قبل اعم از سياستگذاري، نظارت، صدور مجوز و تدوين محتوا عمل نمايد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ نوزدهم مهرماه يكهزار و سيصد و نود و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 26/7/1391 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.


رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

19709 :شماره انتشار قانون :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1391/7/19 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت آموزش و پرورش
معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران