اصلاح آيين‌نامه نحوه برگزاري، اداره جلسات و اخذ تصميم هيئت تجديدنظر موضوع ماده (64) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي

اصلاح آيين‌نامه نحوه برگزاري، اداره جلسات و اخذ تصميم هيئت تجديدنظر موضوع ماده (64) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي شماره139255/ت46225هـ

اصلاح آيين‌نامه نحوه برگزاري، اداره جلسات و اخذ تصميم
هيئت تجديدنظر موضوع ماده (64) قانون اجراي سياستهاي كلي
اصل (44) قانون اساسي

وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ مركز ملي رقابت
معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور
معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 2/7/1391 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
در مـقدمه تصـويب‌نامه شـماره 58395/ت46225ك مورخ 27/3/1391 موضوع آيين‌نامه نحوه برگزاري، اداره جلسات و اخذ تصميم هيئت تجديدنظر موضـوع ماده (64) قانـون اجراي سياسـتهاي كلـي اصل (44) قانون اسـاسي، عـبارت «بنـا به پيـشنهاد شـوراي رقـابـت و» قبـل از عـبارت «بـه اسـتناد» اضافـه مي‌گردد.


معاون اول رئيس‎جمهور ـ محمدرضا رحيمي

19693 :شماره انتشار آيين نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1391/7/2 :تاريخ تصويب
:موضوع معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور
مركز ملي رقابت
وزارت امور اقتصادي و دارائي
معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران