آيين‌نامه اجرايي قانون حمايت از شركتها و مؤسسات دانش‌بنيان و تجاري‌سازي نوآوري‌ها و اختراعات

آيين‌نامه اجرايي قانون حمايت از شركتها و مؤسسات دانش‌بنيان و تجاري‌سازي نوآوري‌ها و اختراعات شماره141602/ت46513هـوزارت علوم، تحقيقات و فناوري ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي
معاونت علمي و فناوري رييس‌جمهور ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
صندوق نوآوري و شكوفايي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 21/8/1391 بنا به پيشنهاد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري و به استناد ماده (13) قانون حمايت از شركتها و مؤسسات دانش‌بنيان و تجاري‌سازي نوآوري‌ها و اختراعات ـ مصوب 1389ـ آيين‌نامه اجرايي قانون ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:

آيين‌نامه اجرايي قانون حمايت از شركتها و مؤسسات دانش‌بنيان
و تجاري‌سازي نوآوري‌ها و اختراعات

فصل اول ـ تعاريف
ماده1ـ در اين آيين‌نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌روند:
الف ـ قانون: قانون حمايت از شركتها و مؤسسات دانش‌بنيان و تجاري‌سازي نوآوري‌ها و اختراعات ـ مصوب 1389ـ
ب ـ صندوق: صندوق نوآوري و شكوفايي موضوع ماده (5) قانون.
ج ـ شورا: شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري.
د ـ تجاري‌سازي: فعاليتهاي مرتبط با عرضه محصول يا خدمت جديد مبتني بر ايده‌ها يا فناوريهاي جديد كه شامل تمامي فرايندهاي مرتبط از جمله ثبت اختراع، ارزش‌گذاري فناوري، اعطاي امتياز، انتقال و انتشار و كسب ساير فناوريهاي مورد نياز (مكمل) و پرداخت حق‌الامتيازهاي مرتبط، جذب سرمايه و منابع (نمونه‌سازي، طراحي صنعتي فرايند يا محصول جديد، انجام آزمونها و دريافت تأييديه‌هاي لازم، توليد آزمايشي، بازاريابي و رفع اشكال) و همچنين خدمات پشتيباني تخصصي تجاري‌سازي (شامل فعاليتهاي مشاوره، مديريت فناوري، طراحي محصول و فرايند، خدمات استانداردسازي، اندازه‌سنجي و خدمات آزمايشگاهي) مي‌شود.
هـ ـ سرمايه‌گذاري ريسك‌پذير: سرمايه‌گذاري در شركتهاي جوان و نوپا كه مبتني بر فناوري و نوآوري شكل گرفته و در معرض ريسكهاي بالا و غيرمتعارف مي‌باشند و براساس ارزيابي‌هاي كارشناسي داراي رشد فراوان در آينده خواهند بود.
و ـ عامل صندوق: بانكهاي عامل، صندوقهاي پژوهش و فناوري و ساير صندوقهاي مالي داراي مجوز قانوني طرف قرارداد صندوق.
ز ـ دستگاه اجرايي: دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري.
ماده2ـ شركتها و مؤسسات دانش‌بنيان كه در زمينه «گسترش و كاربرد اختراع و نوآوري» و «تجاري‌سازي نتايج تحقيق و توسعه شامل (طراحي و توليد كالا و خدمات) در حوزه فناوريهاي برتر و با ارزش افزوده بالا» فعاليت مي‌نمايند، شركت يا مؤسسه دانش‌بنيان محسوب مي‌شوند.
تبصره1ـ فعاليتهايي نظير برگزاري و شركت در همايشهاي علمي، خدمات كتابداري، آموزش و كارآموزي، فعاليتهاي عادي و روزمره نرم‌افزاري و ساير فعاليتهايي كه هدف آنها طراحي محصـولات يا خدمات يا بهبود كيفيت آنها نيست، از فعاليتهاي دانش‌بنيان به شمار نمي‌روند.
تبصره2ـ نمايندگي شركت‌هاي خارجي و شركت‌هاي واردكننده محصولات دانش‌بنيان كه به امر تجارت مي‌پردازند، از شمول اين آيين‌نامه خارج هستند.
تبصره3ـ شركت‌هاي دولتي، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و شركتها و مؤسساتي كه بيش از پنجاه درصد از مالكيت آنها متعلق به شركت‌هاي دولتي، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي باشد، مشمول حمايت‌هاي قانون نيستند.
ماده3ـ در اجراي مفاد ماده (2) قانون و به منظور تدوين حوزه‌هاي فعاليتهاي دانش‌بنيان و معيارهاي تشخيص مصاديق شركتها و مؤسسات دانش‌بنيان، و نظارت بر اجراي اين ماده، كارگروهي زير نظر رييس شورا متشكل از اعضاي زير تشكيل مي‌شود:
الف ـ نماينده رييس شورا (رييس)
ب ـ نماينده وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
ج ـ نماينده معاونت علمي و فناوري رييس‌جمهور
د ـ نماينده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
هـ ـ نماينده وزارت صنعت، معدن و تجارت
و ـ نماينده وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح
ز ـ مديرعامل صندوق
ماده4ـ به منظور استفاده شركتها و مؤسسات دانش‌بنيان از كمكها و تسهيلات و ساير حمايتهاي پيش‌بيني شده در قانون، صندوق موظف است نسبت به بررسي وضعيت اقتصادي و مالي شركتها و مؤسسات ياد شده اقدام نمايد.
فصل دوم ـ اعطاي كمك
ماده5 ـ شركتها و مؤسسات دانش‌بنيان داراي بيش از پنجاه نفر نيروي انساني متخصص و با سابقه فعاليت بيش از پنج سال، مي‌توانند در صورت تشكيل كنسرسيوم، جهت فعاليتهاي موضوع اين آيين‌نامه با مشاركت دانشگاه‌ها و شركتهاي داخلي و خارجي مشروط به تعلق اكثريت سهام آن به شركتها و مؤسسات دانش‌بنيان داخلي، تا بيست درصد از هزينه فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه خود را در ازاي ارايه اسناد اثبات‌كننده، كمك دريافت كنند.
ماده6 ـ در صورتي كه شركتها و مؤسسات دانش‌بنيان جهت انجام فعاليتهاي تحقيق و توسعه و تجاري‌سازي از نظام بانكي تسهيلات اخذ نمايند، صندوق مي‌تواند بخشي از سود تسهيلات ياد شده را در قالب قرارداد با بانك عامل اعطا نمايد.
فصل سوم ـ تسهيلات
ماده7ـ شركتها و مؤسسات دانش‌بنيان جهت فعاليتهاي ثبت اختراع، كسب فناوري (دريافت حق امتياز) و نمونه‌سازي مي‌توانند از تسهيلات قرض‌الحسنه صندوق پس از بررسي طرح تجاري توسط عامل صندوق با دوره بازپرداخت حداكثر سه ساله استفاده نمايند.
ماده8 ـ شركتهاي ارايه‌كننده خدمات پشتيباني تخصصي تجاري‌سازي نيز مي‌توانند براي انجام خدمات ياد شده، از تسهيلات قرض‌الحسنه صندوق استفاده كنند.
ماده9ـ شركتها و مؤسسات دانش‌بنيان جهت فعاليتهاي تا قبل از توليد صنعتي از قبيل هزينه اوليه تجهيز كارگاه و آماده‌سازي خط توليد، طراحي صنعتي، انجام آزمون و رفع اشكال، توليد آزمايشي و بازاريابي مي‌توانند از محل منابع صندوق از طريق عامل صندوق از تسهيلات ميان‌مدت (حداكثر پنج ساله) با نرخ ترجيحي (تا سقف پنج درصد پايين‌تر از نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار در هر سال) استفاده نمايند. تشخيص نوع تضمين موردنياز، بر عهده عامل صندوق خواهد بود.
ماده10ـ صندوق موظف است به منظور توليد صنعتي با مشاركت حداكثر پنجاه‌درصدي با بانكها، مؤسسات مالي و اعتباري يا صندوقهاي مالي مرتبط و گشايش خطوط اعتباري مشترك نزد بانكها و مؤسسات ياد شده امكان دريافت تسهيلات بلندمدت (حداكثر هفت ساله) با نرخ ترجيحي (تا سقف پنج درصد پايين‌تر از نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار در هر سال) را براي تأمين قسمتي از هزينه‌هاي تهيه مكان و خريد و نصب ماشين‌آلات و تجهيزات مورد نياز شركتها و مؤسسات دانش‌بنيان، فراهم نمايد.
ماده11ـ جهت تأمين سرمايه در گردش شركتها و مؤسسات دانش‌بنيان، صندوق مجاز است با مشاركت حداكثر سي درصدي با بانكها و ساير مؤسسات و صندوق‌هاي مالي و از طريق اين مؤسسات اقدام به ارايه تسهيلات كوتاه‌مدت (حداكثر يك ساله) با نرخ ترجيهي نمايد.
ماده12ـ به منظور حمايت از توسعه بازار محصولات و خدمات دانش‌بنيان، صندوق مجاز است نسبت به اعطاي تسهيلات براي فروش اقساطي، ليزينگ و ساير موارد با نرخ ترجيحي به شركتها و مؤسسات دانش‌بنيان از طريق عامل صندوق اقدام نمايد.
ماده13ـ صندوق موظف است جهت خريد سهام شركتها و مؤسسات دانش‌بنيان، تسهيلات خريد با نرخ ترجيحي به افراد يا بنگاههاي فعال اقتصادي و صنعتي موجود ارايه نمايد. تسهيلات ياد شده به اشخاص حقيقي و حقوقي كه سهام مذكور را ترجيحاً از صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري ريسك‌پذير يا از طريق بازار فرابورس خريداري نمايند، اعطا مي‌شود.
فصل چهارم ـ ضمانت‌نامه و بيمه
ماده14ـ به منظور پوشش كسر وثيقه تسهيلات دريافتي شركتها و مؤسسات دانش‌بنيان از بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري، صندوق نسبت به ارايه خدمات ضمانت‌نامه اعتباري (تا سقف هفتاد درصد وثايق) اقدام مي‌نمايد.
ماده15ـ صندوق به منظور پوشش ريسك قراردادها و تسهيل شرايط حضور در مناقصه براي شركتها و مؤسسات دانش‌بنيان، صندوق نسبت به پرداخت بخشي از هزينه صدور ضمانت‌نامه و تسهيل روند دريافت آن با عقد قراردادهاي همكاري و كارگزاري با بانكها و مؤسسات ذيربط اقدام مي‌نمايد. اين خدمات شامل ضمانت‌نامه شركت در مناقصه، پيش‌پرداخت، حسن انجام كار و ساير موارد مرتبط مي‌باشد.
ماده16ـ به منظور پوشش ريسك به كارگيري فناوريهاي داخلي عرضه شده توسط شركتها و مؤسسات دانش‌بنيان، صندوق نسبت به ارايه خدمات ضمانت‌نامه‌اي به منظور پوشش ريسك دانش فني از طريق مؤسسات تخصصي ذيربط اقدام مي‌نمايد. نوع حمايت اين ماده شامل پرداخت بخشي از هزينه صدور ضمانت‌نامه و تسهيل روند دريافت آن با عقد قراردادهاي همكاري و كارگزاري با ارايه‌دهندگان ضمانت‌نامه مي‌گردد.
تبصره ـ در صورت عدم امكان به كارگيري مؤسسات تخصصي موجود، صندوق مي‌تواند پس از طي مراحل قانوني نسبت به حمايت از ايجاد مؤسسات تخصصي با مشاركت ساير نهادهاي ذي‌ربط اقدام نمايد.
ماده17ـ در اجراي بند (هـ) ماده (3) قانون و به منظور كاهش خطرپذيري محصولات و خدمات شركتها و مؤسسات دانش‌بنيان، بيمه مركزي ايران مكلف است پوشش بيمه‌اي مناسب را در مراحل طراحي، توليد، عرضه و بكارگيري اين نوع محصولات و خدمات طراحي و ايجاد نمايد.
فصل پنجم ـ مشاركت
ماده18ـ به منظور توسعه سرمايه‌گذاري ريسك‌پذير، صندوق براي تأسيس و توسعه شركتها و صندوقهاي سرمايه‌گذاري ريسك‌پذير تا سقف چهل و نه درصد سهام، مشاركت نمايد و حداكثر پس از پنج سال سهام خود را واگذار نمايد.
فصل ششم ـ معافيت‌هاي مالياتي و گمركي
ماده19ـ به منظور تكميل چرخه سرمايه‌گذاري خطرپذير و امكان استفاده شركتها و مؤسسات دانش‌بنيان از بازار سرمايه، سازمان بورس و اوراق بهادار مكلف است نسبت به تعيين و تسهيـل ساز و كار عرضـه سهـام شركتهاي دانش‌بنيان در بازار فرابورس، دستورالعمل‌هاي اجرايي لازم را تهيه و ابلاغ نمايد.
ماده20ـ درآمدهاي مشمول ماليات شركتها و مؤسسات دانش‌بنيان ناشي از قراردادها و فعاليتهاي تحقيق و توسعه، تجاري‌سازي و توليد محصولات و خدمات دانش‌بنيان به مدت پانزده سال از ماليات موضوع ماده (105) قانون مالياتهاي مستقيم معاف هستند.
ماده21ـ شركتها و مؤسسات دانش‌بنيان از پرداخت هزينه‌هاي عوارض و حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض صادراتي معاف هستند.
ماده22ـ در اجراي ماده (3) قانون وزارت امور اقتصادي و دارايي با همكاري وزارت علوم، تحقيقات و فناوري موظف است دستورالعمل اجرايي اين فصل را ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين آيين‌نامه تهيه و به سازمان امور مالياتي كشور و گمرك ايران ابلاغ نمايد.
فصل هفتم ـ اولويت‌دهي به شركتها و مؤسسات دانش‌بنيان و ساير حمايت‌ها
ماده23ـ پاركهاي علم و فناوري، مراكز رشد، مناطق ويژه علم و فناوري و مناطق ويژه اقتصادي موظفند نسبت به اولويت‌دهي در استقرار شركتها و مؤسسات دانش‌بنيان اقدام نمايند.
ماده24ـ صندوق حداقل سي درصد كمكها، تسهيلات و سرمايه‌گذاري‌هاي خود را به شركتهاي دانش‌بنيان مستقر در مراكز رشد علم و فناوري، پاركهاي علم و فناوري، مناطق ويژه علم و فناوري و مناطق ويژه اقتصادي تخصيص دهد.
ماده25ـ شركتها و مؤسسات دانش‌بنيان در مناقصات قراردادهاي پژوهشي، فناوري و تجاري‌سازي و عرضه كالاهاي دانش‌بنيان ساخت داخل دستگاههاي اجرايي حائز اولويت مي‌باشند.
تبصره1ـ دستگاه اجرايي پس از دريافت تأييديه صلاحيت شركتها و مؤسسات دانش‌بنيان، امتياز ارزيابي كيفي و فني آنها را با ضريب 2/1 (120 درصد) محاسبه مي‌نمايد. براي شركتهاي مستقر در پاركهاي علم و فناوري و مناطق ويژه علم و فناوري و مناطق ويژه اقتصادي تا ضريب 5/1 (صد و پنجاه درصد) قابل افزايش است.
تبصره2ـ شركتها و مؤسسات دانش‌بنيان براي ارايه و فروش محصولات و خدمات دانش‌بنيان خود در مناقصات دولتي مشمول تخفيف پنجاه درصدي در مبلغ سپرده شركت در مناقصه مي‌گردند.
ماده26ـ دستگاه‌هاي اجرايي مي‌توانند حداقل يك درصد مبلغ خريد كالا يا خدمات با مبدأ خارجي را در راستاي تحقيق و توسعه، طراحي، تجاري‌سازي و ساخت داخل كالا يا خدمات مذكور از طريق شركتها و مؤسسات دانش‌بنيان هزينه نمايند.
ماده27ـ وزارت علوم، تحقيقات و فناوري موظف است با همكاري دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط در اجراي تبصره (2) ماده (1) قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي توليدي و صنعتي و اجرايي كشور در اجراي پروژه‌ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات ـ مصوب 1375ـ فهرست نيازهاي فناورانه، تجهيزات و مواد اوليه مورد نياز دستگاه‌هاي اجرايي مندرج در قانون مذكور را به شركتها و مؤسسات دانش‌بنيان نيز اعلام نمايد.
ماده28ـ در اجراي ماده (9) قانون و به منظور ايجاد و توسعه شركتها و مؤسسات دانش‌بنيان و تقويت همكاري‌هاي بين‌المللي، اجازه داده مي‌شود واحدهاي پژوهشي، فناوري و مهندسي مستقر در پاركهاي علم و فناوري در جهت انجام مأموريتهاي محوله از مزاياي قانوني مناطق آزاد درخصوص روابط كار، معافيتهاي مالياتي و عوارض سرمايه‌گذاري خارجي و مبادلات مالي بين‌المللي برخوردار گردند.
ماده29ـ شركتها و مؤسسات دانش‌بنيان مجازند مركز فعاليت خود را در محدوده شهر تهران و ديگر شهرها با رعايت مقررات زيست محيطي مستقر نمايند.
فصل نهم ـ نظارت و گزارش‌دهي، رسيدگي به اعتراضات و مجازاتهاي قانوني
ماده30ـ شركتها و مؤسسات دانش‌بنيان مي‌توانند اعتراض خود را نسبت به عملكرد دستگاههاي مجري قانون با ارايه مستندات به دبيرخانه شورا ارسال نمايند. دبيرخانه شورا موظف است ظرف يك ماه نسبت به رسيدگي به اعتراضات واصل شده اقدام نمايد.
ماده31ـ دبيرخانه شورا موظف است جهت ايجاد فرصتهاي برابر و شفاف‌سازي حمايتها و تسهيلات مندرج در اين آيين‌نامه نسبت به انتشار آيين‌نامه‌ها و دستورالعملهاي ذي‌ربط، اسامي دستگاههاي اجرايي مرتبط و بانك اطلاعاتي شركتها و مؤسسات دانش‌بنيان برخوردار شده از اين تسهيلات از طريق پايگاه جامع اطلاع‌رساني اقدام نمايد.
ماده32ـ شركتها و مؤسسات دانش‌بنيان كه از حمايتهاي قانون برخوردار مي‌شوند، چنانچه براساس گزارش دستگاه اجرايي ذي‌ربط يا نظارت دوره‌اي يا موردي دبيرخانه شورا يا صندوق با كتمان اطلاعات يا ارايه اطلاعات ناصحيح از اين حمايتها برخوردار شده باشند يا حمايتها و تسهيلات اعطا شده بر طبق قانون را براي مقاصد ديگري مصرف نموده باشند، با تشخيص دبيرخانه شورا يا صندوق، ضمن محروميت از استفاده مجدد از حمايتهاي قانون، با ارجاع به مراجع قانوني ذي‌صلاح، مشمول مجازاتهاي موضوع ماده (11) قانون خواهند گرديد.
ماده33ـ دبيرخانه شورا مسئوليت پيگيري اجراي اين آيين‌نامه را به عهده دارد و مكلف است گزارش عملكرد و نحوه اجراي قانون را هر شش ماه يك بار به شورا و مجلس شوراي اسلامي ارايه نمايد.


معاون اول رييس‎جمهور ـ محمدرضا رحيمي

19722 :شماره انتشار آيين نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1391/8/21 :تاريخ تصويب
:موضوع بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
وزارت علوم و تحقيقات و فناوري
وزارت امور اقتصادي و دارائي
معاونت علمي و فناوري رييس جمهور
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران