تصويب‌نامه در خصوص ثبت قايق‌هاي تفريحي و صيادي جديد بنزيني و جايگزيني موتورهاي آنها از ابتداي سال 1392 براي موتورهاي چهارزمانه بنزيني

تصويب‌نامه در خصوص ثبت قايق‌هاي تفريحي و صيادي جديد بنزيني و جايگزيني موتورهاي آنها از ابتداي سال 1392 براي موتورهاي چهارزمانه بنزيني شماره161479/ت48158هـتصويب‌نامه در خصوص ثبت قايق‌هاي تفريحي و صيادي جديد بنزيني
و جايگزيني موتورهاي آنها از ابتداي سال 1392 براي موتورهاي چهارزمانه بنزيني

وزارت جهاد كشاورزي ـ وزارت راه و شهرسازي ـ وزارت كشور
وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ سازمان حفاظت محيط زيست
هيئت وزيران در جلسه مورخ 23/7/1391 بنا به پيشنهاد شماره 4180/91 مورخ 11/2/1391 سازمان حفاظت محيط زيست و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
1ـ ثبت قايق‌هاي تفريحي و صيادي جديد بنزيني و جايگزيني موتورهاي آنها از ابتداي سال 1392 توسط وزارت راه و شهرسازي (سازمان بنادر و دريانوردي) صرفاً براي موتورهاي چهارزمانه بنزيني مجاز مي‌باشد.
2ـ وزارت راه و شهرسازي موظف است اطلاعات ضروري براي اجراي اين تصويب‌نامه از جمله نوع موتور قايق‌هاي مذكور را در گواهي ثبت آنها درج نمايد و ساز و كار لازم براي كنترل و معاينه فني قايق‌هاي يادشده و عدم صدور مجوز تردد در صورت عدم احراز استانداردهاي لازم را به عمل آورد.
3ـ وزارت كشور با همكاري وزارتخانه‌هاي جهاد كشاورزي و راه و شهرسازي نسبت به ساماندهي تردد قايق‌هاي تفريحي و صيادي و ممانعت از تردد قايق‌هاي فاقد مجوز اقدام نمايند.
4ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است اقدامات لازم براي تأمين موتورهاي چهارزمانه بنزيني به منظور جايگزيني موتورهاي دوزمانه بنزيني در قايق‌هاي تفريحي و صيادي را به عمل آورد.
5 ـ وزارتخانه‌هاي راه و شهرسازي و جهاد كشاورزي بسته‌هاي حمايتي لازم را براي اجراي اين تصويب‌نامه تهيه و با رعايت ماده (217) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران ارايه نمايند.


معاون اول رئيس‎جمهور ـ محمدرضا رحيمي

19720 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1391/7/23 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت كشور
سازمان حفاظت محيط زيست
وزارت جهاد كشاورزي
وزارت راه و شهرسازي
وزارت صنعت ، معدن و تجارت
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران