قابل رسيدگي بودن اعتبار اسنادي عادي انتقال اراضي نسقي و كشاورزي


پرونده اصراري كلاسه : 5/19/8208
رديف : 74/3
راي شماره : 29/3/1374

راي هيئت عمومي ديوانعالي كشور(شعب حقوقي )
قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 و اصلاحات بعدي مصوب 13701365 در مورد اراضي نسقي كشاورزي و زارعي و باغات و غيره كه مورد بهره برداري متصرفين تا تاريخ اول فروردين 1370 بوده تعيين تكليف كرده است بخصوص ماده 6 قانون مذكور، اسناد عادي انتقال را كه برخلاف ماده واحده قانون نحوه انتقال مصوب دي ماه 1351 تنظيم شده قابل رسيدگي دانسته في الواقع تبصره 2 ماده واحده مذكور را بطور ضمني نسخ كرده است لذا رسيدگي دادگاهها به اسناد مذكور كه قبل از سال 1370 تنظيم شده بلااشكال است بناء عليهذا دادنامه تجديدنظرخواسته شماره 7390 دادگاه حقوقي مشكين شهر كه مغاير با مطالب مذكور در بالاست به نظراكثريت اعضاء هيات عمومي حقوقي ديوانعالي كشور نقض و رسيدگي مجدد مستندا" به بندج ماده 7 قانون تجديدنظرآراء دادگاهها مصوب 1372به شعبه ديگر دادگاه عمومي اردبيل ارجاع ميشود كه رسيدگي نموده و با توجه بنظريه هيئت عمومي حقوقي اصراري ديوان كشور حكم صادرنمايد0

مرجع : آرشيو دفتروكالت آقاي چگيني وكيل دادگستري
73

9 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1374/03/02 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران