مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع شهر خوي

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع شهر خوي شماره91/300/36911مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران
در خصوص طرح جامع شهر خوي

استاندار محترم و رييس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان آذربايجان غربي
در اجراي بند (5) ماده (4) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و ماده (42) آئين‌نامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران محلي، ناحيه‌اي، منطقه‌اي و ملي و مقررات شهرسازي و معماري كشور، مصوب 12/10/1378 هيأت محترم وزيران، به استحضار مي‌رساند؛ شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 2/5/1391؛ طرح جامع شهر خوي را كه در اجراي بند (2) از ماده (3) قانون تغييرنام وزارت آباداني و مسكن به مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن، توسط اين وزارتخانه تهيه و در تاريخ 7/2/1390 در شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان آذربايجان غربي به تصويب رسيده بود را مورد بررسي نهايي قرار داد و ضمن تصويب طرح مقرر نمود:
موارد اعلام‌شده در صورتجلسه 20/10/1390 شوراي فني دفتر طرحهاي كالبدي به جز بندهاي 1، 5، 11 و 12 توسط مشاور اصلاح و پس از بررسي و كنترل توسط دبيرخانه شوراي عالي ابلاغ گردد. صرفاً كاربري‌هاي 11گانه قابل استقرار در حريم شهرها در طرح تثبيت مي‌گردد.
ضروري مي‌داند از مشاركت مؤثر و ثمربخش كارگروه تخصصي مسكن و شهرسازي و شوراي برنامه‌ريزي و توسعه آن استان به رياست جنابعالي در فرايند بررسي و تصويب طرح مذكور قدرداني نموده و اميد است كه با اجراي دقيق طرح لازم‌الاجراي ياد شده توسط شهرداري و ساير دستگاه‌هاي ذي‌ربط در توسعه و عمران شهر، زمينه توسعه كالبدي موزون شهر و توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي آن و مآلاً آسايش و رفاه و سلامت محيط زيست شهروندان محترم شهر خوي بيش از پيش فراهم گردد.
خواهشمند است دستور فرماييد مراتب به طرق مقتضي به اطلاع شوراي محترم اسلامي شهر و شهردار محترم مربوط و ساير مراجع ذي‌ربط رسانيده شود.


معاون وزير و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ـ ميرمحمد غراوي

19680 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1391/5/2 :تاريخ تصويب
:موضوع شوراي شهرسازي و معماري استان آذربايجان غربي
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران