قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در انجمن بين‌المللي پاركهاي علمي

قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در انجمن بين‌المللي پاركهاي علمي شماره30617/77جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
عطف به نامه شماره 91244/45736 مورخ 3/5/1390 در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در انجمن بين‌المللي پاركهاي علمي كه با عنوان لايحه به مجلسشوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب درجلسه علني روز چهارشنبه مورخ 11/5/1391 و تأييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ابلاغ ميگردد.


رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

شماره113522 19/6/1391
نهاد رياست جمهوري ـ وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
«قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در انجمن بين‌المللي پاركهاي علمي» كه در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ يازدهم مرداد ماه يكهزار و سيصد و نود و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 25/5/1391 به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 30617/77 مورخ 6/6/1391 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.

رئيس جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد


قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران
در انجمن بين‌المللي پاركهاي علمي

ماده واحده ـ به دولت اجازه داده مي‌شود در «‌انجمن بين‌المللي پاركهاي علمي» به شرح اساسنامه پيوست عضويت يابد و نسبت به پرداخت حق عضويت مربوط، اقدام نمايد. تعيين و تغيير دستگاه اجرائي طرف عضويت بر عهده دولت است.
تبصره ـ رعايت اصل ‌هفتاد و هفتم (77) قانون اساسي جمهوري ‌اسلامي ‌ايران در اجراي ماده (27) اساسنامه الزامي است.

اساسنامه انجمن بين‌المللي پاركهاي علمي

مقدمه:
انجمن بين‌المللي پاركهاي علمي در سوفيا آنتي پوليس فرانسه، در جولاي 1984 ميلادي (خرداد 1363هجري‌شمسي) با هدف گردهم‌آوردن پاركهاي علم و فناوري موجود و آن دسته از پاركهايي كه در شرف راه‌اندازي هستند، تشكيل شد تا شبكه‌هاي بين‌المللي و مجموعه‌هايي از خدمات ايجاد شود كه هم‌افزايي ميان چنين سازمان‌هايي را افزايش دهد و از آن استفاده نمايد و همچنين توسعه هرچه بيشتر و موفقيت‌هاي آتي اين سازمانها را موجب گردد.
فصل1ـ معرفي، زمينه، و دفتر ثبت شده
ماده1ـ نام انجمن، «انجمن بين‌المللي پاركهاي علمي» است.
انجمن به‌عنوان يك موجوديت حقوقي، با اختيارات تام براي دستيايي به اهداف خود شناخته خواهد شد، به گونه‌اي كه قادر به اعمال تمامي حقوق و تعهدات و نيز كسب، توزيع و انتقال همه انواع دارايي‌ها و حقوق مالكانه، تقبل وظايف و انعقاد هر نوع قرارداد و انجام هرگونه فعاليت اقتصادي طبق قوانين و مقررات حاكم و اين اساسنامه باشند.
انجمن وظايف خود را براي مدت نامحدود انجام خواهد داد.
ماده2ـ
1ـ فعاليت انجمن گستره‌اي به وسعت قلمروي اسپانيا را در بر خواهد گرفت.
2ـ فعاليت انجمن مي‌تواند به ديگر كشورها نيز با لحاظ قوانين و مقررات آنها گسترش يابد به شرط اين‌كه انجمن در آن كشورها اعضائي داشته يا ترتيباتي با اشخاص يا سازمان‌هايي در كشورهاي مزبور داشته باشد.
3ـ فعاليت‌هاي انجمن ماهيتي غيرانتفاعي خواهد داشت و بنابراين تمامي درآمدها و عوايد حاصله، فارغ از محل حصول، به طور كامل براي دستيابي به اهداف آن صرف خواهد شد.
ماده3ـ مقر انجمن
مركز اصلي انجمن جايي خواهد بود كه مقر آن واقع شده باشد و محل اخير در مجمع عمومي مورد تصميم قرار خواهد گرفت.
جابه‌جايي مقر به شهري ديگر، مستلزم موافقت دست كم دوسوم (دارندگان حق ‌رأي در مجمع عمومي فوق‌العاده است. مقر كنوني در مالاگاي اسپانيا واقع است.
فصل2ـ اهداف و نقاط تمركز انجمن
ماده4ـ اهداف عام و فرعي
1ـ اهداف عام انجمن اساساً عبارتند از:
(1) تسهيل ارتباطات ميان اعضاي خود و ارتقاء سطح توسعـه پاركهاي علم و فناوري و نيز توسعه روشهايي كه به وسيله آنها مي‌توانند با يكديگر همكاري كنند.
(2) تسهيل تبادل تجربيات ميان پاركها، از رهگذر كمك به آنها براي در اختيار يكديگر قرار دادن دانش، تجربه، و ارتباطات ملي و بين‌المللي اعضاء
(3) ايجاد شبكه‌هاي همكاري ميان بخش‌هاي مختلف تأثيرگذار در دنياي پاركهاي علم و فناوري و طرحهاي مراكز رشد فناوري ـ بنيان، همچون كارآفرينان و مؤسساتي در زمينه علم، فناوري و صنعت
(4) تلاش براي اينكه انجمن در زمره معتبرين سازمان‌هاي بين‌المللي قرار گيرد.
(5) ايجاد و توسعه گستره‌اي از خدمات متنوع به منظور حمايت از اعضاء و پيشبرد اهداف انجمن (از قبيل انتشارات، دوره‌هاي آموزشي، بانكهاي اطلاعاتي، استفاده از آخرين فنون ارتباطات راه دور و هر آنچه ممكن است مناسب تشخيص داده شود.)
(6) تبادل اطلاعات در خصوص ايجاد، توسعه و مديريت پاركهاي علم و فناوري يا پروژه‌هاي مشابه و ترغيب فعاليت‌هاي آنها
(7) ترغيب به تبادل ايده‌ها و تجارب ميان مسؤولين پاركها، از رهگذر رسانيدن انجمن به جايگاه مهم‌ترين انجمن بين‌المللي، كه در آن مديران پاركها بتوانند طرحهاي توسعه‌اي و مشاركت‌هاي ابتكاري جديد خود را ارائه نمايند.
(8) گسترش آگاهي عمومي و اجتماعي درباره نقش پاركهاي علم و فناوري و سهم آنها در توسعه منطقه‌اي، به‌وسيله اطلاعات منظم و به روز درباره اهداف، پيشرفت‌ها و نتايج
(9) ترغيب همه انواع ابتكارهايي كه به ارتقاء شركتهاي مستقر در پاركهاي علم و فناوري كمك كند.
2ـ اهداف فرعي انجمن اساساً عبارتند از:
(10) فراهم آوردن تمامي شرايط لازم براي حمايت از فعاليت شبكه‌اي، براي تسهيل مبادلات ميـان پاركهاي علم و فناوري
(11) انعقاد قراردادها يا ترتيباتي براي اجراي هر امري كه براساس اين اساسنامه طبق مصلحت تشخيص داده شود.
(12) درخواست رسمي، تقاضا و كسب هر نوع امتياز مالي ممكن براي انجمن، جمع‌آوري وجوه و ترغيب يا تحصيل يارانه، تعهد پرداخت، هبه، هديه، اموال غيرمنقول، منتقل شده از طريق وصيت و هر مال ارثي كه بنا به وصيت كه هم از بخش خصوصي و هم از بخش دولتي و از هر شخص ديگري رسيده باشد كه بتواند انجمن را در دستيابي به همه يا بخشي از اهداف آن ياري رساند.
(13) گرد‌آوري، سازماندهي و توزيع اطلاعات مرتبط با موضوعات مورد علاقه اعضاي آن
(14) عرضه خدمات يا تسهيلاتي كه براي ارتقاء مقاصد انجمن به كار رود و مطالبه هر نوع دستمزد و حق‌الزحمه‌اي كه انجمن آنها را تعيين كرده باشد.
(15) سازماندهي جلسات و فراهمايي‌هاي دوره‌اي و انتشار اسناد اطلاعاتي كه مي‌توانند به دستيابي اهداف انجمن كمك كنند.
(16) تشويق به استفاده از دوره‌هاي آموزشي
ماده5 ـ انجمن بين‌المللي پاركهاي علمي، انجمني غير انتفاعي است. با وجود اين، انجمن مي‌تواند هر يك از امور زير را به انجام رساند:
1ـ انتصاب يك نفر به عنوان دبيركل انجمن؛ صرف‌نظر از اينكه كانديداي گفته‌شده عضو انجمن باشد يا نباشد.
2ـ خدمات و تسهيلاتي را براي اعضاء به صورت رايگان يا با هزينه‌ اندك، فراهم كند از جمله شركت اعضاء در دوره‌هاي آموزشي‌ كه انجمن سازماندهي مي‌كند، اخذ مشاوره از مؤسسات واجد شرايط، استفاده از تجهيزات و رايانه‌ها و نشريات و موارد ديگر
فصل3ـ اعضاء، تشريفات طبقه‌بندي عضويت و پذيرش
ماده6 ـ
1ـ شرايط عضويت در طبقه‌بندي‌هاي مختلف انجمن، كه در اين ماده مشخص مي‌شود، براي آن دسته از اشخاص حقيقي و حقوقي در نظر گرفته‌شده كه علاقه‌مندي و سهيم بودن جدي خود را در ارتقاء و توسعه پاركهاي علم و فناوري، در انتقال فناوري، و در سياست‌هاي نوآوري و توسعه اقتصاد مبتني بر دانايي به اثبات رسانند.
تمامي دارندگان عضويت پيش از تصويب اين اساسنامه و تمامي اشخاصي كه متعاقباً براساس اين اساسنامه به عنوان عضو پذيرفته شوند، از اعضاي انجمن محسوب مي‌شوند.
2ـ حقوق و وظايف اعضاي انجمن توسط نمايندگاني كه رسماً براي همكاري با انجمن معين و معرفي شده باشند، اعمال خواهد شد.
3ـ اعضاي انجمن به چهار دسته تقسيم مي‌شوند: اعضاي كامل، اعضاي پيوسته، اعضاي وابسته و اعضاي افتخاري
الف) عضويت كامل منحصراً به پاركهاي علم و فناوري و مراكز رشد تجاري دانش بنيان، كه از سوي هيأت مديره بين‌المللي به رسميت شناخته شوند و از قبل در حال فعاليت بوده، همچنين داراي گروه كاري و مديريتي دائمي باشند تعلق خواهد گرفت.
ب) عضويت پيوسته براي پاركهاي علم و فناوري و مراكز رشد تجاري دانش‌بنياني كه در مرحله رشد و توسعه‌ هستند در نظر گرفته شده است.
پ) عضويت وابسته به سازمانها، مؤسسات و اشخاص حقيقي مرتبط با همه يا بخشي از اهداف انجمن اعطاء خواهد شد، از قبيل دانشگاه‌ها، مؤسسات پژوهشي، متخصصين، آژانس‌هاي توسعه، رسانه‌هاي مرتبط با اقتصاد و فناوري، پژوهشگران، حاميان تجاري‌سازي، سازمان تأمين كننده بودجه براي نوآوري، و آن دسته از تخصص‌ها يا فعاليت‌هايي كه از سوي هيأت مديره بين‌المللي انجمن به مصلحت تشخيص داده شود.
ت) عضويت افتخاري به اشخاص حقيقي، هيأتها يا مؤسساتي اعطاء مي‌شود كه شايستگي و استحقاق خاص آنها در ارتباط با اهداف و فعاليت‌هاي انجمن، از سوي هيأت مديره بين‌المللي مورد تأييد قرار گيرد.
ماده7ـ روند پذيرش اعضاي آتي انجمن با ارسال فرم تكميل شده درخواست عضويت به هيأت اجرائي يا مدير كل انجمن آغاز مي‌شود، كه علاوه بر ابراز تمايل براي دريافت پذيرش، لازم است موافقت كامل خود را با ضوابط و مقررات جاري و الزامات ناشي از آنها به صراحت اعلام دارند.
درخواست براي پذيرش، در صورت دارا بودن همه شرايط، به صورت پذيرش مشروط مورد تصويب هيأت اجرائي قرار خواهد گرفت، و سپس تنفيذ آن توسط هيأت‌مديره بين‌المللي و مجمع عمومي ـ كه انطباق وضعيت متقاضي را با شرايط ضروري براي عضويت در انجمن مورد بررسي قرار مي‌دهدـ درخواست خواهد شد.
پذيرش اعضاي جديد از وظايف و اختيارات هيأت اجرائي است، و طبق تشريفات زير انجام خواهد شد:
1ـ فرم پذيرش كه به صورت مكتوب، خطاب به رئيس بين‌المللي و از طريق مدير كل ارسال شده باشد. اين سند مكتوب، پيوست فرم درخواست عضويتي خواهد‌شد كه به طور كامل تهيه شده است.
2ـ بررسي اطلاعاتي كه توسط داوطلب ارائه شده است. مدير كل گزارش شفاهي يا مكتوبي را در خصوص شايستگي داوطلب براي هيأت اجرائي تنظيم مي كند. مديركل بدين منظور، تمام اطلاعات لازم درباره داوطلب را كه از اعضاي انجمن، انجمن‌هاي ملي يا منطقه‌اي پاركهاي علم و فناوري يا مراكز رشد يا در صورت فقدان موارد زير از هر منبع اطلاعاتي ديگري كه مصلحت بداند گردآوري خواهد كرد.
3ـ به مـحض دريافت گزارش ارائه شده توسـط مدير كل هيأت اجرائي انجمن در خصوص اعطاء يا عدم اعطاي عضويت موقت به داوطلب مزبور اتخاذ تصميم خواهد‌كرد در مواردي كه عضويت مورد تصويب قرار گيرد، هيأت در خصوص طبقه‌بندي عضويت اعطائي (كامل، وابسته، پيوسته، افتخاري) نيز تصميم مقتضي اخذ خواهد نمود.
4ـ تصميم هيأت اجرائي مبني بر پذيرش عضو جديد، از زمان اخذ تصميم هيأت‌اجرائي به مرحله اجراء درخواهد آمد پس از آن، مدير كل اخبار مربوط به آخرين تصميم‌گيري را به صورت مكتوب به اطلاع داوطلب خواهد رساند.
5 ـ هيأت اجرائي، هيأت مديره بين‌المللي را در نخستين جلسه از موضوع داوطلبانه پذيرفته شده يا مردود شده به منظور تصويب تصميم مزبور مطلع مي‌سازد. به همين ترتيب، هيأت اجرائي، مجمع عمومي را از وضعيت تمامي اعضائي كه از زمان برپايي آخرين مجمع عمومي به انجمن ملـحق يا از انجمن جدا شده‌‌اند به‌منظور تصويب نهائي مطلع خواهد كرد.
فصل4ـ حقوق و وظايف اعضاء
ماده8 ـ
1ـ همه اعضاء غير از اعضاي افتخاري بايد حق عضويت سالانه انجمن را كه توسط هيأت مديره بين‌المللي تعيين مي‌شود در مواعد مقرر بپردازند. تأخير يا عدم پرداخت مبلغ مقرر ممكن است در صورت تصميم هيأت مديره بين‌المللي بر اساس ماده (9) اين اساسنامه، منجر به لغو عضويت شود.
2ـ صرفاً اعضاي كامل حق رأي دارند و مي‌توانند از طريق نمايندگانشان به عنوان رئيس و يا ديگر اركان حاكم انجمن انتخاب شوند.
3ـ اعضاي وابسته، پيوسته و افتخاري وظايفي همانند اعضاي كامل را برعهده دارند، اين اعضاء مي‌توانند بدون حق رأي در مجامع عمومي حضور يابند و اظهار نظر نمايند ولي امكان انتخاب شدن به‌عنوان يكي از اعضاي اركان حاكم انجمن را نخواهند داشت. به‌عنوان يك استثناء نمايندگان انجمن‌هاي ملي پاركهاي علم و فناوري كه توسط هيأت مديره بين‌المللي انجمن به رسميت شناخته شوند، مي‌توانند با حق اظهارنظر و بدون حق رأي در اركان حاكم انجمن پذيرفته شوند.
4ـ همه اعضاء نهايت تلاش خود را براي ارتقاء اهداف و منافع انجمن به‌كار خواهند بست و تعهد مي‌نمايند مفاد اين اساسنامه را رعايت کنند.
فصل5 ـ ضمانت اجراءها و سياستهاي انفصال
ماده 9ـ
1ـ عضويت هر عضو به صورت خودكار در شرايط ذيل متوقف خواهد شد:
(1) چنانچه نامه‌اي مبني بر استعفاء از عضويت در انجمن، يك ماه پيش از زماني كه مقرر است استعفاء اجراء شود، به رئيس بين‌المللي از طريق دبير كل ارائه گردد.
(2) چنانچه يكي از اعضاء، اگر عضو حقيقي باشد فوت كند يا به بيماري رواني مبتلا شده باشد، يا محجور شود، يا با طلبكاران خود به توافق برسد يا اگر عضو حقوقي باشد، ورشكسته شود، دارايي‌هاي آن نقد گردد يا داراي امين منصوب براي اموال خالص خود باشد.
(3) چنانچه عضويتش مطابق مفاد آتي اين اساسنامه خاتمه يابد.
2ـ هيأت مديره بين‌المللي مي‌تواند از طريق قطعنامه‌اي با رأي اكثريت دست كم دوسوم دارندگان حق رأي، در يكي از جلسات هيأت مذكور، به عضويت هر عضوي از اعضاي انجـمن خاتمه دهـد در چنيـن مواردي، به عضو يا اعـضائي كه تحـت تأثير قرار مي‌گيرند هفت روز پيش از برگزاري جلسه هيأت‌مديره بين‌المللي، اعلاميه‌اي داده ‌مي‌شود و عضو يا اعضاي تحت تأثير قرارگرفته حق دارند در اين جلسه شركت و دفاع خود را مطرح كنند، اما نمي‌توانند در زمان رأي‌گيري در جلسه حضور داشته باشند. در هر صورت، دلايل مكتوب اعضاء در دفاع از خود، مورد پذيرش خواهد بود.
تصميم هيأت مديره بين‌المللي در ارتباط يا توقف عضويت، بلافاصله پس از اتخاذ اين تصميم اجرائي خواهد بود.
ظرف يك ماه پس از تاريخي كه انفصال ابلاغ مي‌گردد، درخواست كتبي تجديد نظر در رد چنين تصميماتي مي‌تواند به رئيس بين‌المللي انجمن از طريق دبيركل انجام شود. چنين درخواست‌هاي تجديد نظري بايد در نخستين مجمع عمومي كه پس از پذيرش درخواست مزبور تشكيل مي‌شود مورد بررسي قرار گيرد.
هر عضوي كه عضويت آن به هر دليلي خاتمه يافته باشد، مسؤول پرداخت حق عضويتهاي لازم‌التأديه و ساير مبالغ قابل پرداخت به موجب مسؤوليت‌هاي آن خواهد بود.
فصل6 ـ ساختار سازماني و اركان حاكم
ماده10ـ
اركان حاكم انجمن عبارتند از:
ـ مجمع عمومي بين‌المللي
ـ هيأت مديره بين‌المللي
ـ هيأت اجرائي
سمتهايي كه اشخاص حقيقي عهده‌دارآنها هستند:
ـ رئيس بين‌المللي
ـ نائب رئيس بين‌المللي
ـ خزانه‌دار
ـ مديركل
انجمن به‌منظور تسهيل عملكرد خود به وسيله بخش‌هاي منطقه‌اي نيز اداره مي‌شود.
اين بخشها، هيأتهاي عملياتي هستند كه كاملاً جزئي از انجمن محسوب مي‌شوند و از اساسنامه انجمن پيروي خواهند كرد.
ماده11ـ
مجامع عمومي، اعم از عادي يا فوق‌العاده (كه براساس موارد مقرر در اساسنامه انجمن عمل مي‌كنند) بالاترين مقام انجمن خواهند بود. مجامع عمومي انجمن در هر زمان و مكاني كه رئيس بين‌المللي و يا هيأت مديره بين‌المللي مقرر دارند تشكيل مي‌شوند.
مجامع عمومي انجمن به رياست رئيس بين‌المللي و در غياب وي نائب رئيس بين‌المللي تشكيل خواهد شد.
ماده12ـ
1ـ براساس قانون مصوب 22 مارس 2002 ميلادي (2/1/1381هجري‌شمسي) اسپانيا، مجمع عمومي دست كم يك بار در سال به صورت عادي تشكيل مي‌شود. تصويب برنامه كلي اقدامات انجمن، ارائه صورت وضعيت دفاتر و حسابهاي درآمدها و هزينه سال گذشته همراه با وضعيت بودجه انجمن براي سال مالي آتي و بررسي روند مديريت و اداره هيأت‌اجرائي و هيأت مديره بين‌المللي كه لازم است هر دو همواره براساس رهنمودها و تحت نظارت مجمع عمومي فعاليت نمايند، در اين جلسات صورت خواهد گرفت.
2ـ بدون تحت تأثير قراردادن مفاد بند پيشين، انجام موارد زير براي مجمع عمومي الزامي است:
الف) تصويب حسابها و گزارشهاي ساليانه هيأت مديره بين‌المللي يا ساير اركان حاكم
ب) انتصاب حسابرسان
پ) انتخاب اعضاي هيأت مديره بين‌المللي و حسب مورد تعيين پاداش آنها
3ـ براي اموري غير از موارد ياد شده، مجمع عمومي به‌صورت فوق‌العاده تشكيل خواهد شد.
ماده13ـ اعلانها و آيين كار مجامع عمومي
1ـ جلسات ويژه (فوق‌العاده) مجمع عمومي با موافقت هيأت اجرائي به ابتكار خود، يا به درخواست دست كم يك دهم اعضاي مجمع تشكيل خواهد شد.
در چنين مواردي، اعضاي درخواست‌كننده برگزاري جلسه ويژه مجمع عمومي، اين درخواست را به صورت شفاف و با ذكر دستور كار تفصيلي به رئيس بين‌المللي تقديم خواهند كرد.
متعاقب آن، رئيس موظف است ظرف حداكثر پانزده روز از زمان دريافت درخواست، برگزاري جلسه انجمن را با موضوعات پيشنهادي اعضائي كه تشكيل مجمع عمومي فوق‌العاده را پيگيري مي‌كنند تعيين و تصويب نمايد.
2ـ برگزاري مجامع عمومي انجمن، اعم از عادي و فوق‌العاده با اعلان كتبي به همه اعضاء بيست و يك روز پيش از تشكيل، و با ذكر مكان، روز و ساعت دقيق برگزاري جلسه و دستور كار يا موضوعي كه قرار است درباره آن بحث شود امكان‌پذير خواهد بود. در اعلانها مجمع عمومي، بايد نخستين و دومين وقت تعيين شده براي برگزاري جلسه مشخص شده باشد. تنها زماني كه نخستين وقت تعيين شده منقضي شود مي‌توان دومين وقت معين شده را براي برگزاري جلسه انتخاب كرد.
مجمع عمومي تنها زماني مي‌تواند در نخستين وقت تعيين شده برگزار شود كه تعداد اعضاي حاضر در وقت مزبور به حد نصاب رسيده باشد. حداقل تعداد لازم براي رسميت يافتن جلسات حضور پنجاه درصد(50%) از اعضاي دارنده حق رأي انجمن است كه شخصاً يا به نمايندگي حاضر شده باشند.
در دومين وقت تعيين شده براي تشكيل مجمع، حد نصاب، حضور بيست ‌و پنج (25%) از دارندگان حق رأي خواهد بود كه شخصاً يا به نمايندگي حاضر شده باشند.
اگر تعداد حاضرين در دومين وقت مقرر نيز به حد نصاب نرسد، مجمع‌ عمومي به طور خودكار منحل مي‌شود و برگزاري آن تا هفته آينده در همان روز به تعويق مي‌افتد كه در آن مجمع حضور اعضاي رأي دهنده كه شخصاً يا با نمايندگي، حاضر شده‌اند، بدون در نظر گرفتن تعداد آنها، حد نصاب تلقي خواهد شد.
هر عضو كامل انجمن كه اعلان مجمع عمومي را دريافت داشته است ولي قادر به حضور در مجمع نباشد، مي‌تواند رئيس بين‌المللي يا هر يك از اعضاي كامل ديگر انجمن را به عنوان نماينده خود معرفي نمايد. نامه نمايندگي كتبي بايد براي نماينده مورد نظر ارسال شود و يك نسخه ازآن نيز در اختيار مدير كل انجمن قرار گيرد و در آن قيد گردد كه نمايندگي مزبور براي كدام مجمع عمومي اعمال گردد. نسخ نامه نمايندگي بايد دست كم هفت روز پيش از برگزاري مجمع عمومي مورد نظر به مديركل انجمن تسليم گردد. در صورت عدم امكان، نامه نمايندگي مي‌تواند به رئيس بين‌المللي به‌هنگام اعلام افتتاحيه مجمع عمومي ولي پيش از اقدام به‌كار مجمع، تقديم گردد.
ماده14ـ قواعد رأي‌گيري در مجمع عمومي
1ـ در هر مجمع عمومي تصميم‌گيري در مورد موضوعي كه به رأي گذارده مي‌شود با نشان دادن دست صورت مي‌گيرد، مگر آنكه درخواست اخذ رأي كتبي پيش از رأي‌گيري به‌عمل آمده باشـد و رأي‌گيري كتبـي تنها با درخواست از سوي موارد زير مي‌تواند صورت گيرد:
ـ رئيس بين‌المللي
ـ دست كم سه عضو هيأت مديره بين‌المللي حاضر در مجمع
ـ هر يك از اعضاي كامل حاضر در مجمع كه نمايندگي دست كم يك‌دهم از تعداد كل اعضائي را دارد كه اجازه رأي دادن در مجمع را دارند.
2ـ هنگامي كه رأي‌گيري با نشان دادن دستها انجام شود، با اعلام نتيجه رأي‌گيري از سوي رئيس بين‌المللي، خواه رأي‌گيري به اتفاق آراء به عمل آمده باشد و خواه با اكثريت نسبي، نتيجه موضوع مورد رأي‌گيري در صورتجلسه مجمع ثبت و به منزله فصل‌الخطاب تلقي خواهد شد بدون آنكه نيازمند اثبات تعداد آراء موافق يا مخالف تصميم مورد بحث باشد.
در هر حال، نتايج شمارش آراء همواره با تشريح تفصيلي تعداد آراء موافق و مخالف بايد در صورتجلسه مجمع عمومي درج و ثبت شود. رأي هر يك از اعضائي كه صراحتاً درخواست كنند رأيشان ثبت شود نيز در صورتجلسه مزبور وارد خواهد شد.
3ـ چنانچه درخواست شمارش آراء شود، بايد در همان مجمع و با دستور رئيس بين‌المللي صورت گيرد، و نتيجه آراء شمارش شده نيز در همان جلسه مجمع توسط رئيس بين‌المللي اعلام و نتيجه حاصله به منزله رأي نهائي مجمع عمومي تلقي مي‌گردد. در طول برگزاري مجمع عمومي كه در آن رأي‌گيري بـه عمل مي‌آيد، هر عضو رأي‌دهنده حق دارد براي جلوگيري از اشتباهات احتمالي، باز شماري را در حضور رئيس و دست كم دو عضو هيأت‌مديره بين‌المللي حاضر در مجمع اعمال كند.
هنگامي كه رأي‌گيري براي انتخاب يا سلب صلاحيت رئيس بين‌المللي يا هر يك از اعضاي هيأت مديره بين‌المللي تقاضا شود شيوه اخذ رأي توسط دست‌كم سه عضو از ميان اعضاي حاضر هيأت مديره بين‌المللي تعيين خواهد شد.
صورتجلسه مجمع عمومي‌توسط مديركل، كه نقش دبير مجمع عمومي را ايفاء مي‌كند، و با نظارت و مسؤوليت رئيس بين‌المللي تنظيم و براي همه اعضاي انجمن دست‌كم بيست و يك روز پيش از برگزاري جلسه آتي مجمع عمومي ارسال خواهد شد.
صورتجلسه مجمع عمومي بايد در مجمع عمومي بعدي به تصويب برسد. در غياب مديركل، از زمان اعلام افتتاح مجمع تصدي سمت دبيري جلسه بر عهده جوان‌ترين عضو هيأت مديره بين‌المللي كه شخصاً حضور دارد خواهد بود.
ماده15ـ هيأت مديره بين‌المللي
1ـ هيأت مديره بين‌المللي بالاترين، رکن حاكم انجمن در بين مجامع عمومي است. تمامي اعضاي هيأت مديره بين‌المللي در مجمع عمومي و از ميان نامزدهاي حاضر انتخاب مي‌شوند، به جز رؤساي بخشهاي منطقه‌اي كه به دليل رياست بخش منطقه‌اي و به عنوان مديران عادي، در هيأت حضور خواهند داشت.
فقط نمايندگان اعضاي كامل انجمن مي‌توانند به‌عنوان اعضاي هيأت مديره بين‌المللي با حق رأي انتخاب شوند.
2ـ هيأت‌مديره بين‌المللي از دست كم هفت عضو تشكيل مي‌شود حداكثر اعضاي هيأت‌مديره توسط خود هيأت‌مديره مي‌توانند تعيين شوند و در صورت نياز تغيير كنند. هيأت مديره بين‌المللي دست‌كم دوبار در سال تشكيل جلسه خواهد داد.
هيأت‌مديره بين‌المللي يك رئيس، يك نائب رئيس، و يك خزانه‌دار خواهد داشت كه بايد از سه كشور مختلف باشند. ديگر اعضاء، مديران عادي محسوب مي‌شوند.
3ـ تصميمات هيأت مديره بين‌المللي از طريق رأي‌گيري به شيوه اكثريت مطلق اتخاذ مي‌شود، مگر آنكه اساسنامه شيوه ديگري مقرر داشته باشد در صورت برابري تعداد آراء پس از مذاكره بيشتر جهت حصول نتيجه براي بار دوم رأي‌گيري به عمل خواهد آمد. چنانچه برابري آراء همچنان پابرجا باشد رئيس بين‌المللي مي‌تواند از حق رأي تعيين‌كننده‌ خود استفاده كند تصميمات هيأت مديره بين‌المللي در صورت تصويب دست كم پنجاه‌ درصد (50%) از اعضاي هيأت كه شخصاً يا به نمايندگي در جلسه حاضر باشند، معتبر خواهد بود.
4ـ مدير كل انجمن به‌عنوان دبير هيأت ـ بدون حق رأي ـ عمل خواهد كرد.
5 ـ به‌طور استثنائي، هيأت‌مديره بين‌المللي مي‌تواند نمايندگان انجمن‌هاي ملي علمي يا پاركهاي فناوري را با حق اظهار نظر، اما بدون حق رأي در جمع خود داشته باشد، مشروط بر آنكه:
ـ اين موضوع از سوي هيأت مديره بين‌المللي تأييد شود و
ـ دست كم ده‌درصد (10%) از اعضاي ياد شده از اعضاي كامل انجمن باشند.
همچنين، هيأت‌مديره بين‌المللي مي‌تواند افراد ديگر و نيز نمايندگان اعضاي كامل، پيوسته، وابسته يا افتخاري انجمن را كه حضور آنها براي عملكرد بهتر هيأت يا براي انجام تعهدات يا پروژه‌هاي خاص مفيد تلقي شود، در جمع خود داشته باشد اين افراد همچنين مي‌توانند در جلسات هيأت‌مديره بين‌المللي با دارا بودن حق اظهار نظر و بدون حق رأي شركت‌كننده و به‌عنوان مديران مشاور نيز تعيين شوند.
نمايندگان انجمنهاي ملي پاركها يا ديگر اعضاي انجمن با پذيرفته‌شدن در هيأت‌مديره، موافقت خود را با الزامات و وظايف ناشي از حضور در هيأت‌مديره بين‌المللي نيز اعلام مي‌دارند، با اين استثناء كه صرفاً اعضائي بدون حق رأي هستند و تنها براي ارائه مشاوره در جلسات حضور مي‌يابند.
6 ـ اعضاي داراي حق رأي هيأت مديره بين‌المللي، كه امكان حضور در جلسه را نمي‌يابند، مي‌توانند رئيس بين‌المللي يا هر يك از اعضاي ديگر هيأت را كه حق رأي دارد به نمايندگي از خود تعيين نمايند. نسخه‌اي مكتوب از اعلام نمايندگي بايد در اختيار مدير كل انجمن قرار گيرد.
اعضاي هيأت‌مديره بين‌المللي، از زمان انتخاب به مدت دو سال در اين سمت باقي مي‌مانند عضويت رؤساي بخشهاي منطقه‌اي در هيأت مديره تا زماني كه رياست منطقه‌اي دارند، ادامه خواهد داشت.
7ـ اعضاي هيأت مديره بين‌المللي، به غير از رؤساي بخشهاي منطقه‌اي كه به اعتبار رياست در بخشهاي منطقه‌اي عضو هيأت‌مديره‌اند، در مجمع عمومي و از ميان نامزد‌هاي حاضر در جلسه انتخاب مي‌شوند.
پس از انقضاي دوره دو ساله مسؤوليت اعضاي هيأت‌مديره بين‌المللي، به غير از اعضائي كه به اعتبار رياست بخشهاي منطقه‌اي، عضو هيأت‌مديره‌اند، مي‌توانند با رأي اكثريت مطلق مجمع عمومي مجدداً انتخاب شوند. درخواست كتبي نامزدي براي عضويت در هيأت مديره بين‌المللي بايد دست‌كم پانزده روز بيش از برگزاري مجمع‌ عمومي و توسط هر يك از اعضاي كامل ارائه گردد. با اين حال، هيأت اجرائي يا هيأت‌مديره بين‌المللي مي‌توانند بدون دادن اعلاميه مربوطه نيز درخواست نامزدي را ارائه نمايند.
صرفاً اعضاي كامل مي‌توانند نامزد عضويت شوند.
به‌عنوان يك قاعده كلي در اينگونه موارد هيأت‌مديره بين‌المللي فهرستي از نامزدها را در مجمع عمومي ارائه مي‌نمايد تا در مجمع به رأي گذارده شود.
8 ـ با درخواست اكثريت مطلق هيأت مديره بين‌المللي، رئيس بين‌المللي، نائب رئيس بين‌المللي و خزانه‌دار مي‌توانند براي دومين و آخرين دوره دوساله نامزد احراز اين پستها شوند. اين تصميم هيأت‌مديره بين‌المللي در مجمع‌ عمومي نيز بايد به رأي گذارده‌شود. مديران عادي هيأت‌مديره بين‌المللي پس از انقضاي دوره دوساله، بايد مسؤوليت را واگذار نمايند و تنها دو سال پس از ترك اين سمت مي‌توانند مجدداً نامزد احراز اين مسؤوليت شوند. به‌عنوان استثناء هر عضو هيأت‌مديره كه در زمان تصدي مديريت عادي به‌عنوان رئيس منطقه‌اي بخشهاي انجمن انتخاب شود، تا هنگامي كه عهده‌دار مسؤوليت رئيس منطقه‌اي باشد به‌عنوان مدير عادي هيأت مديره بين‌‌المللي باقي خواهد ماند.
ماده16ـ مأموريت‌ها و وظايف هيأت مديره بين‌المللي
1ـ مأموريت‌ها و وظايف هيأت مديره بين‌المللي به شرح زير است:
هيأت مديره اداره و اتخاذ تصميم درباره استراتژي‌هاي عمومي انجمن، و به طور كلي اجراي مأموريت‌ها و امور محوله از سوي مجمع عمومي را برعهده دارد.
2ـ به منظور اجراء و اعمال استراتژي‌هاي وضع شده از سوي هيأت بين‌المللي، هيأت‌مديره بين‌المللي تمامي تصميم‌گيريهاي مرتبط با مديريت امور جاري انجمن را به هيأت‌اجرائي و به رئيس بين‌المللي به طور مشخص محول مي‌كند، اما همواره قدرت اصلي براي مورد پرسش قراردادن، ابطال يا تغيير تصميمات هيأت اجرائي يا رئيس بين‌المللي براي هيأت بين‌المللي باقي خواهد ماند.
3ـ انفصال يا سلب صلاحيت از هر يك از اعضاي داراي حق رأي در هيأت‌مديره بين‌المللي، منحصرأ توسط مجمع عمومي امكانپذير است. براي اين منظور، هيأت‌مديره بين‌المللي مي‌تواند در صورت موافقت دست‌كم دوسوم دارندگان آرائي كه قانوناً در يكي از جلسات هيأت‌مديره بين‌المللي رأي داده‌اند، برگزاري مجمع عمومي فوق‌العاده را درخواست نمايد.
4ـ با وجود مقررات فوق، هر عضو هيأت‌مديره بين‌المللي به طور خودكار سمت خود را از دست خواهد داد:
ـ اگر فاقد اهليت يا از لحاظ رواني بيمار باشد، يا
ـ اگر اعلام استعفاي كتبي خود از سمتش را به رئيس بين‌المللي از طريق مدير‌كل انجمن تقديم كرده باشد، يا
ـ اگر عضويت كامل سازماني كه وي نمايندگي آن را بر عهده دارد متوقف شده‌باشد يا
ـ اگر در مراجع قضائي مجرميت وي اثبات شود.
5 ـ هيأت‌مديره بين‌المللي مي‌تواند به هر تعداد كه مناسب تشخيص دهد كار گروه‌‌هاي كاري يا كميسيون‌هاي ويژه تشكيل دهد.
ماده17ـ هيأت اجرائي
1ـ اعضاي هيأت اجرائي عبارتند از رئيس بين‌المللي، نائب رئيس بين‌المللي و خزانه‌دار. مدير كل انجمن با وجود اينكه عضو هيأت اجرائي است و مي‌تواند در جلسات اظهار نظر كند، حق رأي ندارد و به عنوان دبير هيأت اجرائي عمل خواهد كرد.
2ـ هيأت اجرائي دست كم چهار بار در سال تشكيل جلسه مي‌دهد و جلسات توسط رئيس بين‌المللي و دست كم هفت روز پيش‌از برپايي اعلام مي‌شود.
3ـ هيأت اجرائي عهده‌دار اداره انجمن در بين جلسات هيأت‌مديره بين‌المللي و اجراء و اعمال دستورات هيأت‌مديره بين‌المللي و مجمع عمومي است، و همچنين مسؤوليت نظارت و طراحي وظايف مديركل انجمن را نيز برعهده دارد. علاوه بر اينها، انجام موارد زير براي هيأت اجرائي الزامي است.
ـ تنظيم و تصويب بودجه سالانه انجمن
ـ تصميم‌گيري درباره پذيرش اعضاي جديد و تعيين دسته‌بندي عضويت‌ها
ـ تنظيم گزارشهاي مالي‌و‌حسابداري و سازماندهي و نظارت بر حسابرسان (خزانه‌د‌ار)
ـ انجام امور ديگري كه هيأت‌مديره بين‌المللي يا مجمع عمومي به طور خاص بر‌عهده آن گذارده باشند.
ماده18ـ رئيس بين‌المللي
«رئيس بين‌المللي» بالاترين مقام انجمن محسوب مي‌شود و نمايندگي انجمن را در هر انجمن ملي يا بين‌المللي بر عهده خواهد داشت.
رئيس بين‌المللي، به وكالت از مجمع عمومي، تمامي اختيارات لازم براي مديريت انجمن را در چهارچوب اهداف انجمن داراست به‌جز اختياراتي كه منحصراً براساس اين اساسنامه به مجمع عمومي تعلق دارد. وكالت از طرف انجمن به تمامي اقداماتي كه موضوع اهداف انجمن را تشكيل مي‌دهند نيز تسري مي‌يابد، از جمله‌ اقداماتي كه براي انجام آنها، طبق قانون مدني يا قانون تجارت يا عرف بانكداري يا بازرگاني كسب مجوز يا اخذ حكم مشخصي لازم باشد. رئيس بين‌المللي مي‌تواند با صلاحديد خود، تمام يا بخشي از اختيارات مزبور را به نائب رئيس، خزانه‌دار و مدير كل انجمن تفويض نمايد. همچنين مي‌تواند در هر زماني اختيارات واگذار شده را لغو يا اصلاح نمايد.
ماده19ـ نائب رئيس بين‌المللي
نائب رئيس بين‌المللي به طور خودكار يكي از اعضاي هيأت اجرائي است و در غياب يا در صورت بيماري، در خصوص وظايف اجرائي يا موارد نمايندگي محوله از سوي رئيس بين‌‌المللي، نماينده وي محسوب مي‌شود.
به‌منظور كسب اطمينان از استمرار مديريت در انجمن، نائب رئيس بين‌المللي ـ كه در مجمع عمومي براي اين سمت انتخاب مي‌شود. به‌طور عادي داوطلب احراز سمت رئيس بين‌المللي خواهد بود كه هيأت مديره بين‌المللي در زمان مقرر براي انتخاب رئيس بين‌المللي، آن را در مجمع عمومي مطرح مي‌كند. با اين حال، قبول مسؤوليت توسط نائب رئيس، مستلزم تصويب مجمع عمومي از طريق رأي‌گيري به شيوه اكثريت مطلق خواهد بود.
نائب رئيس بين‌المللي پس از انتخاب توسط مجمع عمومي، در صورت سلب صلاحيت يا استعفاي رئيس بين‌المللي به‌طور خودكار عهده‌دار اين سمت خواهد شد. در تمامي اين موارد از مجمع عمومي خواسته مي‌شود كه فقط تنفيذ مجدد خود را ابراز نمايد و تا آن زمان نائب رئيس تصدي سمت رئيس بين‌‌المللي را برعهده خواهد داشت.
ماده20ـ خزانه‌دار
1ـ خزانه‌دار به‌طور خودكار عضو هيأت اجرائي انجمن است. به نمايندگي از رئيس بين‌المللي، خزانه‌دار مسؤول حساب‌ها و دفاتر انجمن است و نظارت بر عملكردهاي مديركل را نيز از اين جهت برعهده دارد. افزون بر اين، خزانه‌دار، مأموريت‌هاي محوله براساس اساسنامه انجمن و امور ديگري كه رئيس بين‌المللي در چهارچوب اختياراتش ممكن است به وي واگذار نمايد را نيز به انجام خواهد رساند.
2ـ خزانه‌دار درآمدهاي به دست آمده و وجوه پرداختي را اعلام، و صورت بودجه رسمي سالانه شامل درآمدها و هزينه‌ها را علاوه بر صورت‌وضعيت حسابهاي سال گذشته تهيه خواهد كرد. تمامي اين موارد بايد در اختيار هيأت مديره بين‌المللي قرار گيرد و هيأت مزبور به نوبه خود آنها را براي تصويب به مجمع عمومي ارائه خواهد كرد.
ماده21ـ مديركل، دبير
مديركل انجمن تحت مسؤوليت و نظارت رئيس و يا هيأت اجرائي، عهده‌دار مديريت، اداره امور و ارتقاء انجمن در تمامي زمينه‌هاي فعاليت و به‌ويژه در ارتباط با دفاتر مركزي انجمن در جهان خواهد بود.
مديركل تمامي اختيارات اعطائي از سوي رئيس بين‌المللي كه در ماده(18) اين اساسنامه مقررگرديده را اعمال خواهد كرد. وي همچنين به‌عنوان دبير هيأت مديره بين‌المللي، هيأت اجرائي و مجمع عمومي نيز فعاليت خواهد نمود و در جلسات آنها با حق اظهار نظر و بدون حق رأي شركت خواهد كرد. وي در مقام دبير، صورتجلسات را تنظيم و مجموعه صورتجلسات و ديگر اسناد اداري و مالي انجمن را در جايي امن نگهداري مي‌كند و با تصويب رئيس بين‌المللي، اختيار تأييد قراردادهاي منعقده را دارا خواهد بود.
ماده22ـ بخشهاي منطقه‌اي
1ـ ايجاد بخشهاي منطقه‌اي براي هيأت مديره بين‌المللي الزامي است.
2ـ بخشهاي منطقه‌اي انجمن، ساختارهاي اجرائي و عملياتي‌ هستند كه هدف از تشكيل آنها، انعطاف‌پذيري و ايجاد ظرفيت هر چه بيشتر انجمن در انجام امور است و همواره به‌طور كامل جزئي از انجمن مي‌باشند و بنابراين ملزم به رعايت كامل اساسنامه ‌آن هستند.
3ـ بخشهاي منطقه‌اي انجمن داراي رئيس منطقه‌اي‌ هستند و مي‌توانند جلسات و هيأت مديره منطقه‌اي مختص به خود را داشته باشند. به همين ترتيب آنها مي‌توانند برنامه‌هاي كاري داخلي خود را تنظيم كنند مشروط بر اين‌كه تمام ابعاد اساسنامه انجمن را اجراء نمايند اما اين برنامه‌ها هرگز نبايد مغاير با اساسنامه باشند.
در صورت تشكيل جلسات عمومي منطقه‌اي، رئيس منطقه‌اي هر دوسال يك‌بار انتخاب مي‌شود، اما در صورت عدم‌تشكيل، توسط اعضاي كامل حاضر در آن بخش منطقه‌اي كه رئيس آن بخش قرار است انتخاب شود و در عين‌حال در مجمع عمومي انجمن نيز حضور دارند، اين انتخاب صورت مي‌پذيرد.
4ـ رئيس منطقه‌اي مي‌تواند تشكيل يك هيأت مديره منطقه‌اي را پيشنهاد كند، و هيأت مديره بين‌المللي نيز ملزم است در خصوص تشكيل يا عدم تشكيل چنين هيأتهاي منطقه‌اي تصميم گيري نمايد. هيأتهاي منطقه‌اي حداكثر پنج عضو خواهند داشت.
در هر صورت، رئيس منطقه‌اي نيازها و نگراني‌هاي منطقه خود را در هيأت‌مديره بين‌المللي مطرح خواهد نمود.
هيأت مديره بين‌المللي ملزم است جهت اتخاذ تصميم براي انحلال هيأتهاي منطقه‌اي در هر زماني كه مناسب تشخيص دهد نظر مشورتي رئيس شوراي منطقه‌اي را اخذ نمايد.
5 ـ در مورد انتخاب و جابه‌جايي دوره‌اي اعضاي هيأت مديره منطقه‌اي، رئيس منطقه‌اي، فهرستي از واجدين شرايط براي عضويت در هيأت منطقه‌اي را در گردهمايي عمومي انجمن ارائه مي‌كند. تنها اعضاي كامل انجمن كه به منطقه مورد نظر تعلق دارند در خصوص فهرست ارائه شده رأي خواهند داد. اعضاي هيأت منطقه‌اي براي يك دوره دوساله مسؤوليت خواهند داشت.
6 ـ در زمان فعاليت هيأت منطقه‌اي، يا زماني كه گردهمايي عمومي منطقه‌اي برگزار مي‌گردد مدير كل انجمن به عنوان دبير بدون حق رأي هيأت منطقه‌اي و نيز گردهمايي عمومي منطقه‌اي عمل خواهد كرد.
بخشهاي منطقه‌اي انجمن حق دارند بخشي از حق عضويت‌هاي انجمن را طبق ميزان، نوع، و شرايطي كه توسط هيأت مديره بين‌المللي تعيين مي‌شود دريافت نمايند.
فصل7ـ دارايي‌هاي اعلامي و منابع اقتصادي
ماده23ـ دارايي‌هاي اعلام انجمن بالغ بر هزار(1000) يورو است.
ماده24ـ به‌منظور افزايش بازده فعاليت‌هاي توسعه‌اي و درآمدزا، انجمن مي‌تواند منابع اقتصادي زير را مد نظر قرار دهد:
ـ حق‌ عضـويت ورودي، كه توسط مجمع و با پيشنهاد هيأت مديره بين‌المللي تعيين مي‌شود.
ـ حق‌عضويت دوره‌اي، كه هيأت مديره بين‌المللي پيشنهاد و مجمع عمومي آن را تصويب مي‌كند.
ـ مزايا و منافع حاصل از دارايي‌ها و حقوق متعلق به انجمن، و نيز كمكهاي بلاعوض دولتي، ارث ناشي از وصيت و هدايايي كه به طور قانوني به انجمن اهداء شوند.
ـ هر منبع درآمد قانوني ديگر
ماده25ـ حق عضويت
1ـ حق عضويت بر سه نوع است: حق عضويت اعضاي كامل، حق عضويت اعضاي پيوسته و حق عضويت اعضاي وابسته. پرداخت حق عضويت در انجمن سالانه است.
تعيين مـبلغ حق عضويت كامل، پيوسـته و وابسته انجمن، براي مجمع عمومي الزامي است.
پرداخت حق عضويت عادي براي اعضاي كامل، اعضاي پيوسته و اعضاي وابسته در نظر گرفته شده است.
اعضاي افتخاري از پرداخت حق عضويت معاف هستند.
2ـ در خصوص اعضاي جديد، از زمان تصويب درخواست عضويت آنها توسط هيأت اجرائي، مديركل صورت‌حساب حق عضويت را به شرح زير صادر و براي آنها ارسال مي‌كند:
ـ چنانچه پذيرش عضو جديد در طول ششماهه نخست سال رخ داده باشد، عضو جديد صددرصد(100%) حق عضويت مقرر براي همان سال را خواهد پرداخت.
ـ چنانچه پذيرش عضو جديد در سه‌ماهه سوم سال صورت گيرد، عضو جديد پنجاه‌درصد(50%) حق عضويت مقرر سالانه را خواهد پرداخت.
ـ چنانچه پذيرش عضو جديد در سه ماهه چهارم سال صورت گيرد، عضو جديد بيست و پنج(25%) حق عضويت مقرر سالانه را خواهد پرداخت.
ـ پس از پايان سالي كه در آن اعضاي انجمن پذيرفته شده‌اند، همه اعضاء بايد صددرصد(100%) حق عضويت مقرر را بپردازند.
مديركل با نظارت خزانه‌دار صورت‌حسابهاي حق عضويت سالانه را صادر و در طول نخسـتين پانزده روز از ماه ژانويـه (نيمه دوم دي‌ماه) هر سال در اختيار همه اعضاء قرار مي‌دهد.
همه اعضاء موظف‌ هستند حداكثر ظرف شش‌ماه از تاريخ صدور صورت‌حساب، حق عضويت سالانه خود را به طور كامل بپردازند.
در طول نخستين پانزده روز از ماه ژوئن (نيمه دوم خرداد) هر سال، مديركل تحت نظارت خزانه‌دار، نامه‌اي در خصوص يادآوري پرداخت حق عضويت معوقه همراه با مبلغي اضافه بر حق عضويت سالانه (در صورتي كه مبلغ اضافه بر حق عضويت سالانه توسط هيأت مديره بين‌المللي تعيين شده باشد) براي اعضائي كه تا آن زمان حق‌عضويت سالانه خود را نپرداخته‌اند تنظيم، و همراه با اخطاريه‌اي مبني بر اينكه عدم پرداخت حق‌عضويت سالانه ممكن است منجر به توقف عضويت آنها عضو مي‌شود ارسال خواهد نمود.
مديركل گزارش سالانه‌اي در خصوص وضعيت اعضائي كه پرداخت عضويت خود را به تعويق انداخته‌اند به هيأت مديره بين‌المللي ارائه مي‌كند. هيأت مديره بين‌المللي درباره توقف عضويت اعضائي كه تا پايان 31 دسامبر (10 دي‌ماه) به طور كامل حق عضويت خود را نپرداخته باشند تصميم‌گيري خواهدكرد. با وجود اين، در موارد خاصي كه شرايط فوق‌العاده اقتضاء نمايد هيأت مديره بين‌المللي مي‌تواند مهلت پرداخت حق عضويت را تمديد و محدوده زماني آن را تعيين نمايد. در صورتي كه مهلت مزبور مقتضي شود و حق عضويت پرداخت نشده باشد، عضويت عضو مورد بحث در انجمن به طور خودكار متوقف خواهد شد در عين حال، عضو مورد بحث مي‌تواند درخواست تجديدنظر خود را به مجمع انجمن ارائه دهد.
هر عضوي كه عضويت خود را به دليل عدم پرداخت حق عضويت از دست داده و مجدداً درخواست عضويت خود را به انجمن ارائه نموده باشد، بايد مطابق رويه مقرر در ماده (7) اين اساسنامه اقدام نمايد، و چنانچه هيأت اجرائي درخواست جديد عضويت را تصويب نمايد، لازم است هر مبلغي كه به‌عنوان جريمه اضافه بر حق عضويت ساليانه مقرر گردد، پرداخت نمايد.
ماده26ـ
1ـ خزانه‌دار يا مديركل با مسؤوليت خزانه‌دار، دفاتر مناسب حساب را طبق قوانين حاكم، همواره در دفتر مركزي انجمن نگهداري خواهد كرد. دفاتر مزبور در محل مقر، همواره براي بازرسي هر يك از اعضاي هيأت مديره بين‌المللي در دسترس خواهد بود.
2ـ خزانه‌دار پيش از برگزاري مجمع عمومي عادي گزارش مالي را كه دربرگيرنده تراز بستانكاري‌ها و بدهكاري‌ها باشد جهت تصويب ارائه خواهد نمود. پايان سال مالي انجمن، سي و يكم دسامبر (10 دي ماه) هر سال خواهد بود.
3ـ حسابرس يا حسابرساني كه انتخاب مي‌شوند بايد حسابهاي سالانه انجمن را كنترل و بررسي نمايند. اقدامات، وظايف و مسؤوليت‌هاي آنها طبق قوانين ملي حاكم بر انجمن در هر زماني خواهد بود.
فصل8 ـ اصلاح اساسنامه
ماده27ـ
1ـ اصلاح اساسنامه به هر شكل از وظايف انحصاري مجمع عمومي در اجلاس فوق‌العاده‌اي خواهد بود كه حداقل سي روز قبل از تشكيل از طريق اطلاعيه فراخواني مي‌شود و اعضاي كامل بايد علاوه بر اطلاعيه، متن اصلاحات پيشنهادي اساسنامه را دريافت كنند. اصلاح اساسنامه در مجمع عمومي مستلزم كسب حداقل دوسوم آراء موافقي خواهد بود كه به طور قانوني اخذ شده است.
2ـ قصور اتفاقي در ارائه اطلاعيه براي تشكيل مجمع يا عدم دريافت اطلاعيه تشكيل مجمع توسط عضوي كه استحقاق دريافت آن را داشته است، جريان رسيدگي در آن مجمع را باطل نمي‌نمايد مشروط به اين‌كه قصور يا عدم دريافت، منتسب به ركني نباشد كه مجمع را فراخوانده است.
فصل9ـ انحلال انجمن
ماده28ـ انجمن در موارد زير منحل مي‌شود:
ـ ابراز تمايل اعضاي آن در جلسه ويژه مجمع عمومي كه بدين منظور تشكيل شده است از طريق رأي‌گيري ميان اعضاء و نمايندگان حاضر كه تعداد آنها برابر با دوسوم آراء كل انجمن باشد.
ـ دلايل مندرج در ماده (39) قانون مدني اسپانيا
ـ حكم دادگاه
ماده29ـ در صورت انحلال، مجمع عمومي كميسيون تصفيه‌اي را مأمور خواهد كرد تا لغو تعهدات انجمن را پيگيري نمايد، دارايي‌هاي آن را تحويل بگيرد و دارايي‌هاي نقدشده را ميان مؤسسات خيريه‌اي كه مجمع عمومي نام مي‌برد، توزيع نمايد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن اساسنامه شامل مقدمه و بيست و نه ماده درجلسه علني روز چهارشنبه مورخ يازدهم مردادماه يكهزار و سيصد و نود و يك مجلس‌شوراي‌اسلامي تصويب شد و در تاريخ 25/5/1391 به تأييد شوراي‌نگهبان رسيد.


رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

19668 :شماره انتشار قانون :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1391/5/11 :تاريخ تصويب
:موضوع نهاد رياست جمهوري
وزارت علوم و تحقيقات و فناوري
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران