قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در فدراسيون بين‌المللي اتحاديه زنبورداران

قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در فدراسيون بين‌المللي اتحاديه زنبورداران شماره30615/80



جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
عطف به نامه شماره 74311/39719 مورخ 13/5/1387 در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون عضويت دولت جمهوري‌ اسلامي ‌ايران در فدراسيون بين‌المللي اتحاديه زنبورداران كه با عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ 11/5/1391 و تأييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ابلاغ ميگردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

شماره115911 19/6/1391
نهاد رياست جمهوري ـ وزارت جهاد كشاورزي
«قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در فدراسيون بين‌المللي اتحاديه زنبورداران» كه در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ يازدهم مرداد ماه يكهزار و سيصد و نود و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 25/5/1391 به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 30615/80 مورخ 6/6/1391 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.

رئيس جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد

قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در فدراسيون بين‌المللي
اتحاديه زنبورداران

ماده واحده ـ به دولت اجازه داده مي‌شود در «فدراسيون بين‌المللي اتحاديه زنبورداران» به شرح اساسنامه پيوست عضويت يابد و نسبت به پرداخت حق‌عضويت مربوط اقدام نمايد. دستگاه اجرائي طرف عضويت وزارت جهاد كشاورزي است.
تبصره ـ رعايت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اجراي ماده (26) اساسنامه الزامي است.

اساسنامه فدراسيون بينالمللي اتحاديههاي زنبورداران
مصوب مجمع‌ عمومي مورخ سپتامبر 2009ميلادي (مهرماه 1388هجري‌شمسي)، مون‌پليه، فرانسه

ماده1ـ نام
آپيمونديا نام فدراسيون بين‌المللي اتحاديه‌هاي زنبورداران و ساير سازمان‌هاي فعال در بخش پرورش زنبور عسل است. فدراسيون به موجب قطعنامه‌‌هاي مصوب سيزدهمين همايش بين‌المللي پرورش زنبور عسل در سال 1949 ميلادي (1328 هجري‌شمسي) در آمستردام تأسيس شد و جانشين دبيرخانه همايش بين‌المللي زنبورداران كه در سال 1895 ميلادي (1274هجري‌شمسي) تشكيل شد، مي‌باشد. آپيمونديا سازماني با مدت نامحدود است. فعاليتهاي آن تابع اساسنامه زير است:
ماده2ـ مقر
مقر آپيمونديا در شهر رم در ايتاليا مي‌باشد. هرگونه جابه‌جايي محل استقرار مقر منوط به تصويب مجمع عمومي خواهد بود.
ماده3ـ اهداف
ارتقاي رشد علمي، فني، بوم‌شناختي، اجتماعي و اقتصادي پرورش زنبورعسل در تمام كشورها و ارتقاي سطح همكاري بين انجمن‌هاي زنبورداران، مجامع و شخصيت‌هاي علمي درگير در حوزه پرورش زنبور عسل در سراسر جهان از جمله اهداف تأسيس آپيمونديا مي‌باشد.
كمك به اجراي طرحهاي ابتكاري كه مي‌توانند در بهبود و پيشرفت پرورش زنبور عسل به عنوان يك حرفه ايفاي نقش نمايند و همچنين ارائه خدمات به منظور حفظ سودآوري فرآوردهها از ديگر اهداف تأسيس آپيمونديا محسوب مي‌شود.
ماده4ـ نيل به اهداف
نحوه انجام كارها به گونه‌اي كه نيل به اهداف ميسر گردد، در آيين‌نامهها و دستورالعملها مشخص مي‌شوند. آپيمونديا بر اساس اهداف، بنيادي را تحت عنوان اف.آي.آي.تي.اي.ا در روماني تأسيس نموده است.
ماده5 ـ اعضاي آپيمونديا
اعضاي اصلي: اعضاي اصلي مي‌توانند هر انجمن يا سازمان هر كشوري باشند كه براي تأمين منافع زنبورداران و پرورش زنبور عسل در راستاي اهداف آپيمونديا فعاليت مي‌كنند و خواهان آن هستند كه يكي از اعضاي آن باشند. به اعضاي اصلي بر اساس تعداد اعضاء و تعداد مناطق در اختيار آنها جهت پرورش زنبورعسل، آرائي طبق جدول زير تخصيص داده مي‌شود:


اعضاي وابسته: مراجع، نهادها يا آزمايشگاههايي كه مسؤوليت انجام مطالعات يا تحقيقات در حوزه پرورش زنبور عسل و يا موضوعات مربوط را بر عهده دارند. اين اعضاء در مجمع عمومي تنها يك رأي دارند.
اعضاي مستقل: اين اعضاء افرادي هستند كه به مباحث مربوط به پرورش زنبور عسل حقيقتاً علاقمند هستند يا نهادهايي هستند كه در بخش‌هاي توليد و تجارت فرآورده‌هاي زنبور عسل يا در ارتباط با ساخت و فروش تجهيزات فني، اهداف اقتصادي مشخصي را دنبال مي‌كنند و خواهان همكاري با آپيمونديا هستند و ممكن است به صورت اعضاي مستقل به عنوان بخشي از فدراسيون پذيرفته شوند. اين اعضاء در مجمع عمومي فاقد هرگونه حق رأي هستند.
مسؤوليت اتخاذ تصميمات مقتضي در ارتباط با پذيرش اعضاي اصلي و وابسته كه حقوق و وظايف آنها در آپيمونديا بلافاصله عملياتي مي‌شود به شوراي اجرائي محول گرديده است. از اينرو، هـرگونه پذيرش منوط به تأيـيد مجمع عمومي خواهد بود. دبيركل در صورت تأييد مجمع عمومي، موظف به رسيدگي به درخواست پذيرش اعضاي مستقل مي‌باشد.
ماده6 ـ حقوق اعضاء
تمام اعضاء از حق دريافت اطلاعات و اطلاعيه‌هاي صادره توسط آپيمونديا كه در اخبار يا ساير نشريات فدراسيون چاپ و منتشر مي‌شوند، برخوردار هستند. تمام اعضائي كه واجد رأي دادن هستند از اين حق برخوردارند تا اشخاص موردنظر خود را جهت تصدي پستهاي بلاتصدي آپيمونديا نامزد نمايند. تمام اعضاء محق خواهند بود تا سخنرانيها و مقالات را جهت چاپ در همايش‌ها، محافل علمي و نشريات تسليم كميسيون‌هاي ذي‌ربط نمايند. انتخاب و هرگونه تصميم‌گيري به وسيله كميسيونها انجام خواهد شد و تصميمات آنها لازم‌الاجراء و الزام‌آور است. تمام اعضاء و نمايندگان آنها از حق حضور و شركت در همايش‌ها، محافل علمي و ساير رويدادهايي كه توسط آپيمونديا و با هزينه پايين سازماندهي مي‌شوند، برخوردار هستند.
ماده7ـ وظايف اعضاء
عضويت در آپيمونديا، تمام اعضاء را متعهد مي‌سازد تا :
1ـ براساس اساسنامه، مقررات فدراسيون، آيين‌نامه‌ها، رهنمودها و قطعنامه‌هاي مصوب آپيمونديا و اركان آن را رعايت نمايند.
2ـ از ارائه هرگونه طرح ابتكاري مغاير با اهداف آپيموند يا و قطعنامه‌هاي مصوب اركان آن خودداري كنند. تمام اعضاء ملزم خواهند بود تا حق عضويت ساليانه‌اي را كه توسط مجمع‌ عمومي تعيين مي‌شود، ظرف سه ماه اول سال پرداخت نمايند. مبالغ اين حق عضويت در آيين‌نامه‌هاي مربوط درج شده است.
در صورت هرگونه تأخير در پرداخت، هيأت مديره محق خواهد بود تا حقوق عضو مورد نظر را، مادامي كه وي نسبت به جبران آن اقدامي به عمل نياورده است، به حالت تعليـق در آورد. تمام اعضاء موظف هستند تا نسبت به ترويج و اشاعه نظرات آپيمونديا و كمك فعالانه به توزيع مطالب اطلاعاتي مبادرت نمايد و به منظور ارتقاء و پيشرفت فدراسيون، اطلاعيههـا، اطلاعات و پيشنهادهاي لازم را عرضه کنند. تمام اعضاء موظف هستند تا مراتب هرگونه تغيير و جايگزيني افرادي كه حق نمايندگي از طرف ايشان به آنها داده شده است را بدون درنگ به اطلاع دبيركل برسانند. چنانچه عضوي در انجام اين كار كوتاهي نمايد، آپيمونديا همچنان فرد قبلي را به عنوان همان نماينده عضو، در نظر خواهد گرفت.
ماده8 ـ انقضاي عضويت
موارد انقضاي عضويت به شرح زير مي‌باشد:
1ـ استعفاء: اعلاميه مربوط به استعفاء بايد به صورت مكتوب و پس از امضاء توسط نماينده مجاز و سه ماه قبل از پايان سال تقويمي از طريق پست سفارشي براي دبيركل ارسال گردد.
2ـ در صورت عدم پرداخت حق عضويت ساليانه ظرف يك‌سال از موعد پرداخت (بند 2 ماده 7)
3ـ در صورت پايان داده‌شدن به عضويت يك عضو به‌وسيله قطعنامه مجمع‌ عمومي بهدليل تخطي از اساسنامه فدراسيون يا قطعنامه‌هاي مصوب ارکان ذي‌ربط فدراسيون
تصميم در خصوص پايان دادن به عضويت، توسط شوراي اجرائي اتخاذ و توسط مجمع‌ عمومي تأييد مي‌شود. اين تصميم در پايان سالي كه اين تصميم تأييد شده است، لازم‌الاجراء مي‌شود و به اين ترتيب كليه حقوق عضو معزول نسبت به دارايي‌هاي آپيمونديا خود بهخود از وي سلب مي‌گردد.
ماده9ـ اركان فدراسيون
اركان آپيمونديا به شرح زير است:
1ـ مجمع عمومي
2ـ هيأت مديره
3ـ شوراي اجرائي، و
4ـ كميسيون‌هاي دائمي هفت‌گانه
ماده10ـ مجمع عمومي
مجمع‌ عمومي مركب ‌از نمايندگان اعضاي داراي حق‌رأي (موضوع ماده 5) مي‌باشد. بر اساس تعداد اعضائي كه هر عضو نمايندگي آنها را دارد و تعداد مناطق در اختيار اعضاي مذكور جهت پرورش زنبور عسل، تعداد مشخصي رأي به هر عضو تخصيص داده مي‌شود. اعضاي فاقد حق رأي (موضوع ماده 5) مي‌توانند در مجمع عمومي حاضر شوند و در مذاکرات و مباحث شرکت کنند.
ماده11ـ فراخوان مجمع عمومي
مجمع عمومي عادي به صورت دو سالانه و در جريان همايش بين‌المللي آپيمونديا برگزار خواهد شد. برگزاري مجمع‌ عمومي فوق‌العاده منوط به درخواست نيمي از اعضاي شوراي اجرائي يا يك سوم اعضاي واجد حق رأي خواهد بود. دبيركل ملزم خواهد بود تا حداقل دو ماه قبل از تاريخ مقرر، از اعضاء جهت حضور در مجمع عمومي دعوت به عمل آورد. دستور جلسه، مكان، تاريخ و زمان برگزاري جلسه بايد در متن دعوتنامه گنجانده شود. در صورت هرگونه درخواست مبني بر صدور قطعنامه در خصوص تغيير اساسنامه، لازم خواهد بود تا پيشنهادات مربوط جهت تغيير مواردي كه نياز به تغيير دارند در دعوتنامه قيد گردد. در صورتي كه امكان دعوت به موقع از مجمع عمومي جهت رأي‌گيري درباره موضوعاتي كه نيازمند اقدامات فوري هستند وجود نداشته باشد، رئيس يا هيأت مديره محق خواهد بود تا نسبت به رأي‌گيري غيرحضوري و از طريق پست مبادرت نمايد. يك تصميم در صورتي اتخاذ شده تلقي خواهد شد كه سه چهارم تمام اعضاء، ظرف مهلت تعيين شده به نفع تصميم مورد نظر رأي داده باشند.
ماده12ـ حد نصاب و رويه مجمع عمومي
در صورتي كه اعضاي داراي نمايندگي يك سوم از كل تعداد آراء در مجمع عمومي حضور داشته باشند و در مواردي كه نمايندگان حاضر با دو سوم اكثريتي كه دعوتنامه را طبق اساسنامه فدراسيون و به موقع دريافت نموده‌اند منطبق باشد، در آن صورت مجمع ‌عمومي به حد نصاب رسيده است. رئيس آپيمونديا يا در غياب وي، نائب رئيس آپيمونديا به‌عنوان رئيس مجمع‌ عمومي عهده‌دار امور خواهد بود. در صورتي كه امكان حضور اين دو در مجمع‌ عمومي ميسر نباشد، اعضاي حاضر بايد رئيس جلسه را از ميان اعضاي شوراي اجرائي انتخاب نمايند. تصميمات توسط مجمع عمومي و با اكثريت نسبي آراء مأخوذه، به تصويب مي‌رسد. هرگونه تغيير در اساسنامه فدراسيون نيازمند اكثريت دو سوم آراء خواهد بود. تغيير در آيين‌نامه‌ها، براساس اكثريت نسبي آراء به تصويب خواهد رسيد. انحلال آپيمونديا، انتقال دارايي‌هاي آن، تعيين مدير تصفيه و تعيين اختيارات وي مستلزم اكثريت سه چهارم آراء خواهد بود. رويه رأي‌گيري توسط مجمع‌ عمومي و براساس اكثريت نسبي آراء تعيين خواهد شد. صورتجلسات توسط دبيركل در اختيار اعضاء قرار داده مي‌شود.
ماده13ـ اختيارات مجمع عمومي
مجمع عمومي در قبال موارد زير مسؤول خواهد بود:
1ـ تعيين فعاليت آپيمونديا به خصوص با توجه به ويژگي‌هاي مهم مأموريت و اهداف، تصويب دستورالعمل‌ها و تأييد گزارشات فعاليت واصله از اركان فدراسيون
2ـ انتخاب مكان همايش‌هاي بين‌المللي آپيمونديا كه در آينده برگزار خواهند شد.
3ـ انتخاب هيأت مديره
4ـ انتخاب رؤساي كميسيونهاي دائمي
5 ـ تأييد و توشيح انتصاب هيأت بازرسي
6 ـ انتصاب رؤساء و اعضاي افتخاري ( موضوع ماده 22)
7ـ پذيرش اعضاي جديد ( موضوع ماده 5)
8 ـ لغو عضويت (موضوع ماده 8)
9ـ تصويب بودجه و گزارش مالي
10ـ تصويب آيين‌نامه‌ها از جمله حق‌عضويت‌ها
11ـ تصويب همكاري با ساير سازمان‌ها
12ـ تصويب تغيير محل استقرار مقر آپيمونديا
13ـ تصويب تغييرات در اساسنامه فدراسيون
14ـ انحلال آپيمونديا، استفاده از دارايي‌ها و انتصاب مديرتصفيه و
15ـ انجام مشورت‌هايي درخصوص اقدامات مربوط به نحوه اجراي تصميمات
ماده14ـ شوراي اجرائي
شوراي اجرائي متشكل است از:
1ـ اعضاي هيأت مديره؛ و
2ـ رؤساي كميسيونهاي دائمي هفت‌گانه
تمام اعضاي شوراي اجرائي به مدت چهار سال انتخاب مي‌شوند و مي‌توانند مجدداً انتخاب شوند. در جريان هر يك از مجامع عمومي‌عادي، نيمي ‌از تمام پستها جهت تصدي مجدد به شور گذاشته مي‌شود. برخورداري از مهارت‌هاي خاص براي انجام وظايف پست مورد نظر و تعهد فردي به انجام اين وظايف از جمله پيششرطهاي انتخاب به شمار مي‌رود. اعضاء يا شوراي اجرائي مي‌توانند نامزدهايي را براي مشاغل بلاتصدي به انضمام معرفي‌نامه و سوابق شغلي تفصيلي حداكثر دو هفته قبل از مجمع عمومي، كه در آن انتخابات جهت پستهاي بلاتصدي در آن انجام مي‌شود، به دفتر دبيركل معرفي نمايند. اعضاي شوراي اجرائي ملزم خواهند بود تا وظايف خود را به صورت افتخاري انجام دهند. پرداخت حقوق و هزينه‌هاي رفت و آمد منوط به تأمين بودجه خواهد بود.
ماده15ـ فراخوان شوراي اجرائي
رئيس يا دبيركل سالي يك‌بار شوراي اجرائي را براي برگزاري جلسه فراخوان خواهند كرد و اجلاس آن بايد در صورت امكان قبل از برگزاري مجمع‌ عمومي باشد. فراخوان شوراي اجرائي به صورت درخواست كتبي حداقل يك سوم از اعضاي آن نيز صورت مي‌پذيرد. دعوتنامه بايد قبل از تاريخ مقرر ارسال گردد و بايد در بردارنده مواردي از جمله دستور جلسه، مكان، تاريخ و زمان جلسه باشد. حد نصاب جلسات شوراي اجرائي‌، حضور يك سوم از اعضاي آن مي‌باشد. شوراي اجرائي‌ تصميمات خود را با اكثريت نسبي اتخاذ خواهد كرد. در صورت تساوي آراء، رئيس داراي رأي قاطع خواهد بود. صورتجلسات بايد بلافاصله منتشر گردد.
ماده16ـ وظايف شوراي اجرائي‌
وظايف شوراي اجرائي‌ به شرح زير مي‌باشد:
1ـ تمام فعاليتهاي سازماني كه در زمره مسؤوليت ساير ارکان قرار نمي‌گيرند.
2ـ تا حد امكان اجراي تصميمات مجمع عمومي تا جايي كه موارد مزبور در زمره مسؤوليت هيأت مديره قرار نگيرند.
3ـ تصميمگيري درباره تمام موضوعات عمومي و مسائل مورد علاقه زنبورداران بر اساس برنامه‌كاري، پيشنهادات كميسيونها و اصول و دستورالعمل‌هاي وضع شده توسط مجمع عمومي
4ـ تعيين موضوعات اصلي همايشهاي آپيمونديا:
الف) تصميم‌گيري درخصوص پذيرش اعضاء
ب) تصميم‌گيري درخصوص از دست دادن شرايط هر يك از اعضاي آپيمونديا
پ) بررسي بودجه و تسليم گزارش بودجه به مجمع‌ عمومي جهت تصويب
5 ـ ارائه پيشنهاداتي به رؤساي كميسيون‌هاي دائمي و
6 ـ تصميم‌گيري درباره دستورالعملها تا جايي كه انجام اين كار در زمره مسؤوليتهاي مجمع عمومي نباشد.
ماده17ـ هيأت مديره
هيأت مديره مركب از رئيس، نائب رئيس و دبيركل است. جلسات هيأت مديره در هر زمان كه هر يك از اعضاي آن لازم و ضروري بدانند، تشكيل خواهد شد. دعوتنامه بايد در بردارنده دستور جلسه باشد و بايد حتي‌الامكان يك ماه قبل از تاريخ مقرر ارسال شود. هيأت مديره مسؤوليت نظارت بر اجراي بدون اشكال امور و فعاليت هيأتهاي مختلف آپيمونديا را بر عهده دارد. هيأت‌مديره در هر زمان كه لازم و ضروري بداند، تصميمات مقتضي را اتخاذ خواهد نمود. علاوه بر اين هيأت مديره درخصوص موضوعات عمده به عنوان گروه مطالعاتي شوراي اجرائي‌ ايفاي نقش مي‌كند.
ماده18ـ رئيس
رئيس يا در غياب وي نائب رئيس يا دبيركل به نيابت از اعضاء و اشخاص ثالث، از نظر قانوني نماينده آپيمونديا خواهد بود. رياست جلسه در تمام اجتماعات و نشستها، بر عهده رئيس خواهد بود و اگر وي قادر به حضور در اين‌گونه جلسات نباشد، نائب رئيس يا دبيركل به عنوان نماينده رئيس در آنجا حضور خواهند يافت. در مواردي كه دبيركل يا ساير اعضاي شوراي اجرائي‌ قادر به ايفاي وظايف خود نباشند، رئيس بايد اين مسؤوليت را بر عهده بگيرد. در مواردي كه دبيركل قادر به ايفاي وظايف خود نباشد، رئيس حق و وظيفه دارد بر حسابهاي بانكي و داراييها و امور مالي آپيمونديا نظارت نمايد.
ماده19ـ نائب رئيس و دبيركل
نائب رئيس به عنوان نماينده قانوني، نمايندگي آپيمونديا را بر عهده دارد، مشروط به اين كه رئيس، وي را براي اين وظيفه منصوب نموده باشد. نائب‌رئيس مسؤول اطمينان حاصل نمودن از اين است كه فعاليتهاي آپيمونديا در چهارچوب مفاد اساسنامه انجام مي‌شود. نائب‌رئيس در قبال نظارت بر مديريت مالي عمليات و دارايي‌هاي آپيمونديا مسئول شناخته مي‌شود. دبيركل مسؤول اجراي فعاليت‌هاي دبيرخانه‌اي و ساير فعاليت‌هاي سازماني خواهد بود. وي در قبال مديريت مالي آپيمونديا مسؤول شناخته خواهد شد. وي همچنين در قبال گزارش مالي و بودجه، مسؤول خـواهد بود و ملزم خواهد بود تا صورت دارايي‌هاي متعلق به آپيمونديا را به روزسازي نمايد.
ماده20ـ كميسيون‌هاي دائمي
كميسيونهاي دائمي هفتگانه عبارتند از:
1ـ كميسيون دائمي زنبور درماني
2ـ كميسيون دائمي زيست‌شناسي زنبور عسل
3ـ كميسيون دائمي اقتصاد پرورش زنبور عسل
4ـ كميسيون دائمي پرورش زنبور عسل براي توسعه روستايي
5 ـ كميسيون دائمي فناوري و كيفيت پرورش زنبور عسل
6 ـ كميسيون دائمي بهداشت زنبور عسل
7ـ كميسيون دائمي گرده‌افشاني و گياهان مورد علاقه زنبور عسل
هدف از تشكيل كميسيون‌هاي دائمي عبارت است از مطالعه و بررسي تمام موضوعات اساسي مربوط به زمينه‌هاي مرتبط با تحقق اهداف مندرج در ماده (3) هيأت‌اجرائي‌ مي‌تواند به منظور ارائه خدمات مشاوره‌اي به كميسيون‌هاي دائمي در زمينه‌هاي مختلف، كارگروههايي را تشكيل دهد يا براي وظايف خاص مي‌تواند دو يا چند كميسيون دائمي را با هم ادغام نمايد. كميسيون‌هاي دائمي، جلسات كارشناسي را براي اجراي همايشهاي آپيمونديا تدارك مي‌بيند و مقالاتي را كه بايد ارائه شوند انتخاب خواهد كرد. كميسيون‌هاي دائمي در قبال ويراستاري علمي نسخه الكترونيكي رسمي نشريه «اپيکتا» مسؤول هستند. كميسيون‌هاي دائمي علاوه بر رؤسايي كه توسط مجمع عمومي انتخاب مي‌شوند، مركب از سه يا بيش از سه عضو كارشناس نيز مي‌باشند كه توسط رؤساي كميسيون مربوط معرفي و توسط هيأت مديره منصوب مي‌شوند.
ماده21ـ هيأت بازرسي
هيأت بازرسي ملزم خواهد بود تا بر جنبه‌هاي اقتصادي و حقوقي مديريت، نظارت نمايد. گزارشهاي مكتوب توسط دبيركل و نائب رئيس به مجمع عمومي ارائه مي‌شود. هيأت بازرسي بايد براي مدت چهار سال انتخاب شوند و انتخاب مجدد آنها امكانپذير مي‌باشد.
ماده22ـ رئيس افتخاري و اعضاي افتخاري
مجمع عمومي به‌دنبال پيشنهاد شوراي اجرائي‌ مي‌تواند با اكثريت نسبي‌آراء، رئيس پيشين آپيمونديا يا هر يك از اعضاي ديگر شوراي اجرائي‌ را كه خدمات ارزشمند ارائه نموده‌اند، به عنوان رئيس افتخاري برگزيند.
مجمع عمومي يا شوراي اجرائي‌ مي‌تواند مسؤوليت وظايف مهم نمايندگي يا داوري را به رئيس افتخاري محول نموده يا اينكه از او به عنوان مشاور در صورت بروز مشكلات در داخل يا با سازمان‌هاي عضو استفاده نمايد. مجمع عمومي بهدنبال پيشنهاد شوراي اجرائي‌ مي‌تواند زنبورداران، دانشمندان برجسته يا كارمندان لايق تشكيلات آپيمونديا را به عنوان اعضاي افتخاري منصوب نمايد. رئيس افتخاري، نقش رئيس اعضاي افتخاري را ايفاء مي‌نمايد. اعضاي افتخاري از پرداخت حق عضويت معاف هستند.
ماده23ـ همايش‌هاي بين‌المللي
همايش‌هاي آپيمونديا معمولاً به صورت دو سالانه برگزار مي‌شود. سازماندهي و اجراي اين همايش‌ها بر عهده آپيمونديا و عضو وابسته كشوري است كه اين همايش در نظر است طبق تصميمات مجمع عمومي در آن برگزار شود. در ارتباط با نحوه درخواست برگزاري همايش آپيمونديا، رهنمودهايي در آيين‌نامه‌هاي آپيمونديا ارائه شده‌است. براساس آيين‌نامه‌هاي آپيمونديا و موافقتنامه، رعايت دستورالعمل‌هاي شوراي اجرائي‌ از سوي برنامه‌ريز ذي‌ربط الزامي خواهد بود.
ماده24ـ دارايي‌ها
مديريت دارايي‌هاي آپيمونديا بر عهده هيأت مديره خواهد بود.
ماده25ـ بودجه و مديريت
جلسه بازنگري مسائل مالي آپيمونديا بايد به صورت ساليانه برگزار گردد و گزارش مالي به صورت دو سالانه به استماع مجمع عمومي برسد.
ماده26ـ تغيير در اساسنامه آپيمونديا
هيأت مديره، شوراي اجرائي‌ و اعضاي واجد حق رأي مي‌توانند درخواست تغيير اساسنامه را تسليم نمايند. اين درخواستها بايد شش ماه قبل از مجمع‌ عمومي توسط رئيس يا دبيركل دريافت شوند. دبيركل ملزم خواهد بود تا اين درخواست‌ها را حداقل دو ماه قبل از مجمع عمومي، در اختيار اعضاي واجد حق رأي قرار دهد. تغيير در اساسنامه فدراسيون، مستلزم رأي اكثريت دو سوم اعضاي حاضر مي‌باشد. اگر امكان برگزاري مجمع‌ عمومي طبق برنامه بنا به هر دليل وجود نداشته باشد، تغيير در اساسنامه فدراسيون به صورت رأي‌گيري مكتوب كه مسؤوليت سازماندهي آن بر عهده هيأت‌مديره ميباشد، انجام خواهد پذيرفت. اين تغييرات نيز بايد با رأي اكثريت دو سوم تمام اعضاء به تصويب برسد. هرگونه تغيير در اساسنامه آپيمونديا توسط مجمع عمومي بلافاصله پس از تصويب آنها نافذ خواهد شد.
ماده27ـ آيين‌نامه‌ها
آيين‌نامه‌ها، وظايف داخلي آپيمونديا و ارکان آن، رابطه حقوقي با اعضاي آن، حق عضويتها، اجراي موضوعات تجاري، برگزاري همايش‌ها و محافل علمي، پرداختها و فهرست‌هاي قيمت، رابطه آپيمونديا با سازمانها و مؤسسات وابسته و انجمن‌هاي دائمي را تنظيم مي‌نمايد. هيأت مديره، شوراي اجرائي‌ و اعضاي واجد حق رأي مي‌توانند درخواست تغيير آييننامهها را تسليم نمايند. اين درخواست‌ها بايد شش ماه قبل از مجمع عمومي توسط رئيس يا دبيركل دريافت شوند. دبيركل ملزم خواهد بود تا اين درخواست‌ها را حداقل دو ماه قبل از مجمع‌ عمومي در اختيار اعضاي واجد حق رأي قرار دهد. تغيير در آيين‌نامه‌ها مستلزم رأي اكثريت نسبي اعضاي حاضر مي‌باشد.
ماده28ـ انحلال
در صورت انحلال فدراسيون، مجمع عمومي ملزم خواهد بود تا با رأي اكثريت دو سوم تمام اعضاي خود درباره انتقال داراييها به نفع يك يا چند سازمان بين‌المللي كه آپيمونديا با آنها ارتباط كاري دارد و قادر به انجام فعاليت‌هايي در راستاي تأمين منافع پرورش زنبور عسل در سطح جهاني هستند، تصميم‌گيري نمايد. در صورتي كه مجمع‌ عمومي تصميم به انحلال بگيرد، در آن صورت مجمع‌ عمومي نسبت به تعيين دريافت‌كننده و مدير تصفيه و ضوابط و شرايط تصفيه مبادرت مي‌نمايد. اگر امكان برگزاري مجمع‌ عمومي طبق ‌برنامه بنا به هر دليل وجود نداشته باشد، انحلال فدراسيون به صورت رأي‌گيري مكتوب كه مسؤوليت سازماندهي آن بر عهده هيأت مديره مي‌باشد، انجام خواهد پذيرفت. انحلال بايد با رأي اكثريت دو سوم تمام اعضاء به تصويب برسد.
ماده29ـ متن اصلي
نسخه اصلي و الزام‌آور اساسنامه فدراسيون، نسخه زبان انگليسي خواهد بود كه براي تمامي ارزيابي‌‌ها، بحثها و تفسيرها ملاك مي‌باشد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن اساسنامه شامل بيست و نه ماده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ يازدهم مردادماه يكهزار و سيصد و نود و يك مجلس‌شوراي‌اسلامي تصويب شد و در تاريخ 25/5/1391 به تأييد شوراي‌نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

19668 :شماره انتشار قانون :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1391/5/11 :تاريخ تصويب
:موضوع نهاد رياست جمهوري
وزارت جهاد كشاورزي
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران