تأييد انتخاب رئيس دانشگاه مازندران

تأييد انتخاب رئيس دانشگاه مازندران شماره6778/91/دشتأييد انتخاب رئيس دانشگاه مازندران
(مصوب جلسه 707 مورخ 25/11/1390 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)

وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
مصوبه «تأييد انتخاب رئيس دانشگاه مازندران» كه در جلسه 707 مورخ 25/11/1390 شوراي عالي انقلاب فرهنگي و بنا به پيشنهاد مورخ 2/3/1390 وزير علوم، تحقيقات و فناوري به تصويب رسيده است، به شرح ذيل براي اجرا ابلاغ مي‌شود:
«آقاي دكتر احمد احمدپوركاسگري به موجب تأييد شوراي عالي انقلاب فرهنگي، به عنوان رئيس دانشگاه مازندران انتخاب مي‌شود».


رييس‌جمهور و رييس شوراي عالي انقلاب فرهنگي ـ محمود احمدي‌نژاد

19667 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1390/11/25 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت علوم و تحقيقات و فناوري
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران