مطالبه ضرر و زيان از كارافتادن پاها در اثر قطع نخاع با وجود صدور حكم بر ديه قطع نخاع فاقد مجوز قانوني است


پرونده اصرراي كلاسه : 23/4183 ح
رديف : 69/14
راي شماره : 216/5/1369

راي هيئت عمومي ديوانعالي كشور(شعب حقوقي )
اعتراض تجديدنظرخواه موجه بنظر ميرسد زيرا دعوي براي مطالبه مبلغ بيست ميليون ريال باب ضرر و زيان ناشي از نقص عضو( از كار افتادن پاها و عدم امكان اشتغال برانندگي بر اثر وقوع حادثه ) مطالبه شده است 0 پرونده كيفري استنادي دلالت دارد بر اينكه وقوع حادثه منجر به قطع نخاع تجديدنرخوانده و از كار افتادن آلت تناسلي و صدمه به مقعد و شكستگي استخوان و گرديده و دادگاه كيفري يك در مورد قطع نخاع كه منتهي به كار افتادن پاها شده و همچنين براي هر يك از صدمات ديگر بروفق قانون ديات حكم بپرداخت چند ديه صادر كرده است بنابراين در مورد از كار افتادن پاها كه بر اثر قطع نخاع بوده مطالبه ضرر و زيان ديگري علاوه بر ديه فاقد مجوز قانوني ميباشد و حكم تجديدنظر خواسته شماره 7309/4/68 مخدوش است و نقض ميشود و رسيدگي مجدد با رعايت ماده 576 قانون آئين دادرسي مدني بشعبه ديگر دادگاه حقوقي يك تهران محول است 0

* سابقه *
بسمه تعالي
شماره فرجامي 2/4183 رديف : 69/14 هيئت عمومي
تاريخ رسيدگي :

موضوع رسيدگي : تجديدنظرخواهي آقاي ابراهيم حقيرچهرگاني نسبت به دادنامه شماره 68/209 شعبه 2 دادگاه حقوقي يك تهران در پرونده كلاسه 67/0686

مرجع رسيدگي : شعبه سوم ديوانعالي كشور0
هيئت شعبه : آقايان سيدجعفررئيسيان رئيس علي خوشوقتي مستشار0

خلاصه جريان پرونده : در تاريخ 16/7/65 آقاي اسماعيل گازراني فراهاني در شعبه 22 دادگاه حقوقي يك تهران بطرفيت آقاي ابراهيم حقيرچوگاني طرح دعوي نموده و بشرح دادخواست و توضيحات خود در جلسه دادرسي اظهارميدارد بموجب محتويات پرونده كلاسه 64/347شعبه 143 كيفري دادگاه كيفري يك تهران خوانده با من تصادف كرد و به علت قطع نخاع دچار فلج كامل قسمت پائي بدن شدم و پاهايم قدرت حركت ندارد شغلم رانندگي بود كه بدينترتيب ديگر قادر به ادامه كار نيستم و تقاضاي صدور حكم محكوميت خوانده را بپرداخت مبلغ "دوميليون تومان " بابت ضرر و زيان نشاي از جرم و نقص عضوحاصله دارم 0
متهم پاسخي بدعوي نداده و در جلسات دادرسي حضور نيافته است دادگاه پرونده يكفري را مطالبه و ملاحظه نموده و ملحض آن اينستكه : آقايان ابراهيم حقيرچوگاني و ابوالقاسم رحمتي راننده و صاحب اتومبيل ليفت تراك هنگام تخليه محموله كه لوله آهن بوده و بعلت بي احتياطي سبب شده اند تعدادي از لوله ها روي كمر آقاي اسماعيل گازراني افتاده و بعلتت قطع نخاع و صدمه قه مقعدتوانائي مقاربت بكلي از بين برود و دچار شكستگي استخوان نيز شده است شعبه 143 دادگاه كيفري يك تهران آقاي ابراهيم حقيرچوگاني را بپرداخت سه ديه كامل مرد مسلمان بابت قطع نخاع و صدمه بمقعد و عدم توانايي مقاربت و يكهزار درهم بابت شكستگي استخوان جمعا" سي و يكهزار درهم محكوم مينمايد و در مورد مطالبه ضرر و زيان بمبلغ يك ميليون ريال اعلام نظر نموده شاكي ميبايد بدادگاه حقوقي مراجعه كندزيرا در دادگاه كيفري زائد بر ديه نميتوان حكم داد لازم به توضيح است كه كارشناس منتخب دادگاه ميزان ضرر و زيان ناشي از آسيب وارده را بملغ ده ميليون ريال تعيين كرده 0 شعبه دوم ديوانعالي كشور رسيدگي دادگاه را ناقص دانسته و متعاقب رفع نقص نظريه را مورد تنفيذ قرارداده ولي هنوز انشاء حكم نشده است 0
دادگاه در تاريخ 2/2/66 پس از كسب نظر مشاور بصدور حكم محكوميت خوانده بپرداخت مبلغ ده ميليون ريال بابت خسارت ناشي از جرم در حق خواهان اظهارنظر مينمايد دعوي نسبت بمازاد بر محكوم به مردود اعلام شده است 0
نظر به احراز تقصير خوانده و اينكه تعيين ديه براي متهم عنوان مجازات دارد و نميتوان خواهان را مكلف نمود از مطالبه ساير هزينه ها از قبيل معالجه از كارافتادگي صرفنظر نمايد لذاخوانده را بپردخت مبلغ ده ميليون ريال بابت ضرر و زيان ناشي از جرم در حق خواهان بر اساس نظر كارشناس محكوم مينمايد و دعوي خواهان نسبت بمازاد رد ميشود0
آقاي ابارهيم حقير چوگاني از دادنامه صادره درخواست رسيدگي تجديدنظر نموده و پرونده بديوانعالي كشور ارسال شده و اين شعبه بموجب دادنامه شماره 608/113/8/67 با توجه باينكه خوانده در دادگاه كيفري بپرداخت ديه محكوم گرديده و ديه ذاتا" امر مال ضمان است و با وصف پرداخت ديه مطالبه ضرر و زيان مجوز شرعي و قانوني ندراد و دادنامه مورد تجديدنظر بدون توجه بمراتب فوق صدور يافته 0
اعتراض را وارد تشخيص و بتجويز بند ب ماده 12 قانون تشكيل دادگاه هاي حقوقي يك ودو آنرا فسخ و رسيدگي مجدد را بشعبه ديگر دادگاه حقوقي يك تهران ارجاع مينمايد0
پس از وصول بشعبه دوم دادگاه مرقوم ارجاع گرديده و آن شعبه پس از كسب نظر مشاور مستندا" بمواد198 قانون اصلاح موادي از قانون آئين دادرسي كيفري و 7و10 قانون راجع بمجازات اسلامي ومواد1و5و6 قانون مسئوليت مدني و اقدامات انجام شده دادگاه قبلي بپرداخت مبلغ ده ميليون ريال بابت ضرر و زيان ناشي از جرم درحق خواهان اظهارعقيده مينمايد0 اين بار نيز خوانده در مهلت مقرر بنظريه دادگاه اعتراض ننموده 0
دادگاه كه در تاريخ 26/12/67خاتمه رسيدگي را اعلام و خلاصه " بشرح زير راي صادر مينمايد:
با توجه باينكه تقصير خوانده محرز و مسلم گرديده و خوانده باعث از كراافتادگي كامل خواهان شده و با عنايت بميزان هزينه هائيكه خواهان براي معالجه متحمل شده و تفاوتيكه در ماده 192قانون اصلاح موادي از قانون آئين دادرسي كيفري و مواد 7و10 قانون راجع به مجازات اسلامي در خصوص ديه وجود دارد و مقتنن ديه را مجازات تلقي نموده و با توجه بنظريه كارشناس و اينكه قانون مسئوليت مدني به اعتبار خود باقي است لذا باستناد مواد 1و5و6 آن قانون و مواد مذكور در قانون مجازات اسلامي و اقدامات انجام شده قبلي دادگاه را بپرداخت مبلغ ده ميليون ريال بابت ضرر و زيان ناشي از جرم در حق خواهان صادر مينمايد دعوي نسبت بمازادمبلغ مذكورموجه نيست و مردود اعلام ميگردد0
آقاي ابراهيم حقيرچهره گاني با تقديم دادخواست درخواست تجديدنظر و فسخ راي صادره را نموده و دادگاه به اصرار در راي صادره دستور ارسال پرونده را باين شعبه داده است ، لايحه اعتراضيه هنگام شور قرائت خواهد شد0

"بسمه تعالي "
نظر باينكه دادنامه مورد تجديدنظر بهمان علل و اسبابي كه حكم منقوض مبتني بر آن بوده صادر گرديده اصراري تشخيص و مقررميدارد بجهت طرح در هيئت عمومي اصراري بنظر رياست محترم ديوانعالي كشور برسد0
بتاريخ سه شنبه :2/5/1369 جلسه هيئت عمومي ديوانعالي كشور برياست حضرت آيت الله مرتضي مقتدايي رئيس ديوانعالي كشور و باحضور جناب آقاي رحيم علي رضائي نودهي نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان روسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب ديوانعالي كشور بشرح ذيل تشكيل گرديد0
شعبه اول : جنابان آقايان : حسين مفيدموحد،سيدعلي حاج سيدجوادي 0
شعبه سوم : جناب آقاي دكتر علي خوشوقتي 0
ششعبه پنجم :
شعبه ششم : جنابان آقايان : اسفنديارغفاري ، محمدجوادفرقاني 0
شعبه هفتم : جنابان آقايان : سيدعلي هاشمي ، موسي سيف اميرحسيني 0
شعبه هشتم : جنابان آقايان : جوادحريرفروشي ،مرتضي اشراقي ،حبيب الله عبداللهي 0
شعبه نهم : جنابان آقايان : حسن نراقي پور، سيدجعفرموسوي 0
شعبه دهم : جنابان آقايان : اسدالله رضواني ، علي معيني ، محمدعلي هاشمي 0
شعبه سيزدهم :جنابان آقايان : محمودفهيمي ،محمودشكيبي ،ابوالفضل نخعي
شعبه چهاردهم :جنابان آقايان : سيدرضاحسيني مرندي ،سيدقدرت الله طيبي 0
شعبه پانزدهم :جنابان آقايان : رحمت الله سعيدي ، مشكوه الدين جليلي 0
شعبه هفدهم :جنابان آقايان : البرزروائي ، حسين زهتابيان 0
شعبه هيجدهم :جنابان آقايان : حسين شايگان ، حسن اذاني ، احمدرضائي 0
شعبه نوزدهم :جنابان آقايان : سيدعبدالله رضائي ،محمدمهدي منشي زاده 0
شعبه بيست يكم :جنابان آقايان : محمودهمتي ، فرامرززماني سليمي 0
شعبه بيست دوم :جنابان آقايان : عباس غروي نائيني ،قاسم دانش ،حسين سليمي
شعبه بيست سوم :
شعبه بيست چهارم :جنابان آقايان : محمدحسين هاشمي ، محمدفصوري 0
شعبه بيست پنجم : جنابان آقايان : سيدعليرضا غزنيني هاشمي ، صلاح الدين فلسفي 0
شعبه سي ام : جنابان آقايان : علي اكبرتهراني ،مرادعلي مدرس ، حسين سمائي 0
شعبه سي سوم :
پس از طرح موضوع و قرائت گزراش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيدبه جناب آقاي رحيم علي رضائي نودهي نماينده دادستان كل كشور مبني بر بسمه تعالي : با توجه بصراحت ماده يك قانون ديات ديه مالي است كه به سبب جناب بر نفس يا عضو به مجني عليه ياولي دم داده ميشود0 صدور حكم به بيش از ديه يا ارش بابت صدمات وارده خلاف است 0 عنوان ضرر و زيان ناشي از جرم ناظر به غير از صدمات وارده بر نفس يا عضو ميباشد0 لذا نظر شعبه سوم ديوانعالي كشور مورد تاييد0 "مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح راي داده اند0

مرجع : آرشيو دفتروكالت آقاي چگيني وكيل دادگستري
73

16 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1369/05/02 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران