تأييد انتخاب رئيس دانشگاه تحصيلات تكميلي زنجان

تأييد انتخاب رئيس دانشگاه تحصيلات تكميلي زنجان شماره6774/91/دشتأييد انتخاب رئيس دانشگاه تحصيلات تكميلي زنجان
(مصوب جلسه 715 مورخ 13/4/1391 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)

وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
مصوبه «تأييد انتخاب رئيس دانشگاه تحصيلات تكميلي زنجان» كه در جلسه 715 مورخ 13/4/1391 شوراي عالي انقلاب فرهنگي و بنا به پيشنهاد مورخ 10/3/1391 وزير علوم، تحقيقات و فناوري به تصويب رسيده است، به شرح ذيل براي اجرا ابلاغ مي‌شود:
«آقاي دكتر رسول خدابخش به موجب تأييد شوراي عالي انقلاب فرهنگي، به عنوان رئيس دانشگاه تحصيلات تكميلي زنجان انتخاب مي‌شود».


رييس‌جمهور و رييس شوراي عالي انقلاب فرهنگي ـ محمود احمدي‌نژاد

19667 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1391/4/13 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت علوم و تحقيقات و فناوري
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران