تكميل تركيب و انتخاب اعضاي جديد شوراي اسلامي شدن دانشگاه‌ها و مراكز آموزشي

تكميل تركيب و انتخاب اعضاي جديد شوراي اسلامي شدن دانشگاه‌ها و مراكز آموزشي شماره6164/91/دشتكميل تركيب و انتخاب اعضاي جديد شوراي اسلامي شدن دانشگاه‌ها
و مراكز آموزشي
(مصوب جلسه 714 مورخ 30/3/1391 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)

شوراي اسلامي شدن دانشگاه‌ها و مراكز آموزشي
ماده واحده «تكميل تركيب و انتخاب اعضاي جديد شوراي اسلامي شدن دانشگاه‌ها و مراكز آموزشي» كه در جلسه 714 مورخ 30/3/1391 شوراي عالي انقلاب فرهنگي به تصويب رسيده است، براي اجرا ابلاغ مي‌شود:
ماده واحده ـ «آقايان دكتر محمدمهدي زاهدي، دكتر حسينعلي شهرياري، دكتر عبدالله جاسبي و حجة‌الاسلام‌والمسلمين آقايان محمود محمدي‌عراقي، عبدالحسين خسروپناه و سيدمحمود نبويان به عنوان اعضاي جديد شوراي اسلامي شدن دانشگاه‌ها و مراكز آموزشي انتخاب مي‌شوند».


رييس‌جمهور و رييس شوراي عالي انقلاب فرهنگي ـ محمود احمدي‌نژاد

19667 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1391/3/30 :تاريخ تصويب
:موضوع شورای اسلامی شدن دانشگاهها و مراکز آموزشی
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران