رأي شماره 223 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، موضوع تبديل وضعيت استخدامي كاركنان قراردادي سازمان نهضت سوادآموزي

رأي شماره 223 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، موضوع تبديل وضعيت استخدامي كاركنان قراردادي سازمان نهضت سوادآموزي شماره هـ/89/558تاريخ دادنامه: 26/4/1391 شماره دادنامه: 223 کلاسه پرونده: 89/558
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: رئيس سازمان آموزش و پرورش استان مرکزي
موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري
گردش کار: رئيس سازمان آموزش و پرورش استان مرکزي به موجب لايحه شماره 56849/78/511ـ 3/10/1388 مفاداً اعلام کرده است که:
با احترام به پيوست تصوير دادنامه شماره 1055ـ7/6/1388 صادر شده از شعبه 2 ديوان مبني بر رد شکايت آقاي جعفر حسينخاني‌هزاوه و تصوير دادنامه شماره1478ـ2/8/1388 صادره از شعبه اول مبني بر وارد بودن شکايت آقاي علي کاظمي‌گلشن‌آبادي به همراه تصوير 8 برگ مدارک و مستندات لازم مربوط به موضوع شاکيان مذکور تقديم مي‌شود. از آن جا که کليه شرايط، ضوابط و سوابق اين دو نفر کاملاً يکسان بوده است (و حتي آقاي جعفر حسينخاني موفق به اخذ مدرک تحصيلي ديپلم در حين خدمت شده‌اند) خلاف قوانين و مقررات مربوطه تشخيص داده و تقاضاي بررسي مجدد و ابطال دادنامه شماره 1478 صادره از شعبه اول و صدور رأي وحدت رويه در اين خصوص را دارد.
با توجه به متن دادنامه شماره 1478، شعبه اول ادّله صدور حکم به حقانيت شاکي را وجود بخشنامه شماره 22/2356/710ـ 20/4/1386 اداره کل امور اداري وزارت آموزش و پرورش مبني بر تبديل وضع استخدامي مشاراليه دانسته است، اين در حالي است که بخشنامه مذکور تبديل وضع کارکنان قراردادي نهضت سواد آموزي را موکول به رعايت مفاد بخشنامه‌هاي 9/710ـ 10/2/1377 و 33/710ـ 6/7/1378 اعلام کرده است. با توجه به مفاد بخشنامه شماره 9/710ـ 10/2/1377 و از جمله بند يک و 4 داشتن 5 سال سابقه تمام وقت تا اسفند ماه 1376 و داشتن پست سازماني مصوب شماره دار، جهت تبديل وضع از قراردادي به پيماني الزامي بوده است. با توجه به سنوات خدمت هر دو نفر افراد فوق‌الذکر که فرم خلاصه سوابق خدمتي آنان نيز پيوست است و همچنين مشاغلي که اين افراد در آن اشتغال به کار داشته‌اند، هيچ کدام از اين افراد در زمان اجراي بخشنامه‌هاي مذکور واجد شرايط نبوده‌اند و بر همين اساس نيز تبديل وضع آنان انجام نشده و مستلزم برخورداري از تسهيلات مندرج در بخشنامه هاي مذکور نبوده‌اند.
از طرفي به استناد بخشنامه شماره 46/14ـ 31/1/1379 شوراي عالي اداري کشور (رياست جمهوري) از سال 1379 به بعد استخدام در کليه دستگاههاي اجرايي و سازمانهايي که به نحوي از بودجه عمومي دولت استفاده مي‌کنند، در مشاغل خدماتي و تعدادي از مشاغل که عناوين آن را شوراي عالي اداري مشخص کرده است ممنوع اعلام شده است و از آن سال به بعد نيز تاکنون هيچ گونه مجوز استخدام از طرف مراجع ذي صلاح جهت استخدام در مشاغل مذکور صادر نشده است و همچنين به استناد نامه شماره 12223/61/89 ـ 29/2/1387 دفتر منابع انساني و تحول اداري استانداري استان مرکزي (نماينده دولت) مبني بر عدم وجود مجوز جهت تبديل وضع استخدامي کارکنان قراردادي نهضت سواد آموزي که در مشاغل خدماتي اشتغال به کار دارند.
دادنامه شماره 1478 مورخ 2/8/1388 صادره از شعبه اول ديوان عدالت اداري را خلاف قوانين و مقررات مربوطه دانسته و درخواست ابطال آن و صدور رأي وحدت رويه در اين خصوص را دارد.
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زير است:
الف: شعبه دوم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 2/87/2058 با موضوع دادخواست آقاي جعفر حسينخاني‌هزاوه به طرفيت مديريت نهضت سوادآموزي استان مرکزي و به خواسته تبديل وضعيت از قراردادي به پيماني و به استناد بخشنامه‌هاي شماره 9/710ـ 10/2/1377 و 33/710ـ6/7/1378 وزارت آموزش و پرورش به موجب دادنامه شماره 1055ـ 7/6/1388 مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
شاکي آقاي جعفر حسينخاني هزاوه به طرفيت مديريت نهضت سواد آموزي استان مرکزي به خواسته تقاضاي تبديل وضعيت از قراردادي به پيماني اعلام شکايت کرده است که با عنايت به محتويات پرونده و پاسخ رسيده به شماره 1021ـ 18/3/1388 نظر به اين که افرادي که در نهضت مشغول خدمت بوده‌اند تابع قانون خاص خود هستند و تاکنون قانوني که خوانده مذکور را ملزم به تبديل وضعيت از قراردادي به پيماني کارکنان خود کرده باشد تصويب نشده است. بنابراين شکايت مشاراليه را غيرموجه تشخيص و حکم به رد آن صادر مي‌شود. اين رأي وفق ماده 7 قانون ديوان عدالت اداري قطعي است.
ب: شعبه اول ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 1/88/719 با موضوع شکايت آقاي علي کاظمي گلشن آبادي به طرفيت سازمان نهضت سواد آموزي استان مرکزي و معاونت راهبردي نيروي انساني [توسعه مديريت و سرمايه انساني] رياست جمهوري و به خواسته تقاضاي تبديل وضعيت از قراردادي به پيماني با توجه به 18 سال سابقه خدمت و با لحاظ بخشنامه شماره 9/710ـ 10/2/1377 و 33/710ـ 6/7/1378 وزارت آموزش و پرورش به موجب دادنامه شماره 1478ـ 2/8/1388 مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
با توجه به محتويات پرونده و پاسخ مشتکي‌عنه رديف اول ثبت شده به شماره 2124ـ28/5/1388، جريان پرونده بدين شرح است که شاکي به صورت قراردادي در نهضت سوادآموزي استان مرکزي در شغل «خدماتي» اشتغال داشته است و تقاضاي تبديل وضعيت خود به پيماني را دارد و در دادخواست خود نيز اعلام کرده است که مدت هجده سال سابقه خدمت قراردادي دارد که اين قضيه مورد انکار مشتکي‌عنه نيز واقع نشده است، طرف شکايت نيز طي جوابيه ارسالي اعلام داشته است که شاکي برابر مجوز شماره 22/2356/710 ـ 20/4/1386 مشمول تبديل وضع استخدامي قرار گرفته است ليکن بنا به دلايلي از جمله عدم اشتغال در پستهاي مصوب سازمان اداري و عدم وجود قانون مشخص در اين خصوص و... خواسته مشاراليه را اجابت نکرده است. علي‌هذا با عنايت به محتويات پرونده و مراتب مذکور و نظر به اين که پاسخ مشتکي‌عنه رديف اول حاکي از اصل استحقاق شاکي در احراز شرايط به منظور تحت الشمول قرار گرفتن نسبت به مجوز شماره 22/23563/710ـ 20/4/1386 جهت تبديل وضعيت از قراردادي به پيماني است و مشتکي‌عنه رديف دوم نيز متولي ايجاد پست سازماني رسمي و پيماني است و از طرفي حسب نامه شماره 22/23563/710 ـ20/4/1384 مديرکل اداري وزارت آموزش و پرورش اعلام شده است که در مورد تبديل وضعيت استخدامي نيروهاي قراردادي نهضت سواد آموزي به پيماني که در مشاغل خدماتي قبل از 1/3/1378 اشتغال داشته‌اند با رعايت ساير مقررات مندرج در ماده 14 استخدام کشوري (شرايط عمومي استخدام) بلامانع است و مؤيد به ساير قراين و مدارک خواسته شاکي را موجه تشخيص و به وارد دانستن شکايت حکم صادر و اعلام مي دارد. رأي ديوان قطعي است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي‎کند.

رأي هيأت عمومي

هر چند تبديل وضعيت استخدامي کارکنان قراردادي به پيماني و يا رسمي مستلزم وجود مجوز و نص قانوني و احراز شرايط عمومي استخدام است، ليکن با عنايت به نامه شماره 4044/42/2/87 ـ 25/9/1387 مدير اداري و پشتيباني سازمان نهضت سوادآموزي که تبديل وضعيت استخدامي پنج نفر از کارکنان قراردادي نهضت سوادآموزي استان مرکزي را با توجه به مجوز شماره 320/23563/710ـ 20/4/1386 اداره کل امور اداري وزارت آموزش و پرورش مقرر کرده است و نام شکات پرونده هاي موضوع تعارض در نامه مذکور مي‌باشد و با توجه به مفاد بخشنامه شماره 9/710 ـ 10/2/1377 وزارت آموزش و پرورش و نيز مفاد بند (د) جزء (10) تبصره 8 قانون بودجه سال 1377 اصل استحقاق 5 نفر در تبديل وضعيت استخدامي از قراردادي به پيماني منطبق با قانون تشخيص و رأي شماره 1478ـ 2/8/1388 شعبه اول در وارد دانستن شکايت شاکي صحيح و موافق مقررات مي‌باشد. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري در موارد مشابه که واجد شرايط شکات باشند لازم‌الاتباع است.


رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري

19667 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1391/4/26 :تاريخ تصويب
:موضوع شعب ديوان و ساير مراجع اداري
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران