مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع شهر كنارتخته

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع شهر كنارتخته شماره91/300/33509مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران
در خصوص طرح جامع شهر كنارتخته

استاندار محترم و رييس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان فارس
در اجراي بند (5) ماده (4) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و ماده (42) آئين‌نامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران محلي، ناحيه‌اي، منطقه‌اي و ملي و مقررات شهرسازي و معماري كشور، مصوب 12/10/1378 هيأت محترم وزيران، به استحضار مي‌رساند، شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 5/4/1391، طرح جامع شهر كنارتخته را كه در اجراي بند (2) از ماده (3) قانون تغييرنام وزارت آباداني و مسكن به مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن، توسط اين وزارتخانه تهيه و در تاريخ 15/11/1390 در شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان فارس به تصويب رسيده بود را مورد بررسي نهايي قرار داد و ضمن تصويب طرح مقرر نمود:
1ـ عناوين كاربري‌هاي پيشنهادي مطابق طرح تدقيق تعاريف و مفاهيم كاربري‌هاي شهري و تعيين سرانه آنها مصوب 10/3/1389 شوراي عالي شهرسازي و معماري اصلاح و ارائه گردد.
2ـ اساس طرح جامع مطابق دستورالعمل تشخيص اساس طرح جامع شهر مصوب 23/12/1363 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران تهيه و آستانه مغايرت‌هاي اساسي نيز مطابق تبصره يك ماده 44 آئين‌نامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران محلي، ناحيه، منطقه‌اي و ملي و مقررات شهرسازي و معماري كشور مصوب 12/10/1378 هيأت محترم وزيران تهيه و ارائه گردد.
3ـ اراضي با عنوان مسكوني به شرط تأمين خدمات در صورت وجود حقوق مكتسبه در طرح قبلي، در محدوده شهر حفظ و ضوابط و مقررات آن نيز تهيه و ارائه گردد.
4ـ كاربري باغات تابع دستورالعمل اجرائي ماده 14 قانون زمين شهري و به عنوان اساس طرح جامع در ضوابط و مقررات مشخص گردد.
5 ـ مختصات نقاط مختلف حريم شهر مشخص و ارائه گردد.
6 ـ افق طرح جامع با حفظ سطوح و سرانه‌ها و جمعيت پيشنهادي تا سال 1404 افزايش يابد.
اين طرح براساس جمعيت پيش‌بيني شده براي شهر تا پايان دوره طرح (1400) معادل 7887 نفر در محدوده‌اي به وسعت 7/354 هكتار شامل كاربري‌هاي موردنياز ساكنان شهر (با تراكم ناخالص پيشنهادي 2/22 نفر در هكتار) و حريمي به مساحت 2232 هكتار تهيه و به تصويب شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان رسيده بود.
ضروري مي‌داند از مشاركت موثر و ثمربخش كارگروه تخصصي امور زيربنائي و شهرسازي و شوراي برنامه‌ريزي و توسعه آن استان به رياست جنابعالي در فرايند بررسي و تصويب طرح مذكور قدرداني نموده و اميد است كه با اجراي دقيق طرح لازم‌الاجراي ياد شده توسط شهرداري و ساير دستگاه‌هاي ذي‌ربط در توسعه و عمران شهر، زمينه توسعه كالبدي موزون شهر و همچنين توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي آن و مآلاً آسايش و رفاه و سلامت محيط زيست شهروندان محترم شهر كنارتخته بيش از پيش فراهم گردد.
خواهشمند است دستور فرماييد مراتب به طرق مقتضي به اطلاع شوراي محترم اسلامي شهر و شهردار محترم مربوطه و ساير مراجع ذي‌ربط رسانيده شود.
همچنين دستور فرمائيد اسناد و مدارك طرح در اجراي ماده 42 آئين‌نامه نحوه بررسي و تصويب طرحها مصوب 12/10/1378 هيأت محترم وزيران، پس از اعمال موارد فوق‌الذكر، در موعد مقرر (حداكثر 45 روز) تهيه و ارسال نمايند تا جهت اجرا ابلاغ گردد.


معاون وزير و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ـ ميرمحمد غراوي

19664 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1391/4/5 :تاريخ تصويب
:موضوع شوراي شهرسازي و معماري استان فارس
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران