مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع شهر بستان

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع شهر بستان شماره91/300/33522مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران
در خصوص طرح جامع شهر بستان

استاندار محترم و رييس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان خوزستان
در اجراي بند (5) ماده (4) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و ماده (42) آئين‌نامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران محلي، ناحيه‌اي، منطقه‌اي و ملي و مقررات شهرسازي و معماري كشور، مصوب 12/10/1378 هيأت محترم وزيران، به استحضار مي‌رساند، شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 5/4/1391، طرح جامع شهر بستان را كه در اجراي بند (2) از ماده (3) قانون تغييرنام وزارت آباداني و مسكن به مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن، توسط اين وزارتخانه تهيه و در تاريخ 27/8/1389 در شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان خوزستان به تصويب رسيده بود را مورد بررسي نهايي قرار داد و ضمن تصويب طرح مقرر نمود:
1ـ افـق طرح با حفظ سـطوح، سرانه‌ها و جمعيت پيشنهادي به سال 1404 افزايش يابد.
2ـ كليه اراضي با كاربري پيشنهادي گردشگري واقع در شمال شهر (شمال رودخانه) و فضاي سبز حفاظتي ضلع جنوبي رودخانه از محدوده شهر خارج و خط محدوده بر معبر منطبق گردد.
3ـ فضاي سبز حفاظتي ضلع جنوبي از محدوده شهر خارج و در حريم شهر تثبيت گردد و خط محدوده بر معبر جنوبي منطبق گردد.
4ـ عناوين كاربري‌هاي پيشنهادي مطابق طرح تدقيق تعاريف و مفاهيم كاربري‌هاي شهري و تعيين سرانه آنها مصوب 10/3/1389 شوراي عالي شهرسازي و معماري اصلاح و ارائه گردد.
5 ـ نقشه سلسله مراتب شبكه معابر پيشنهادي مطابق آئين‌نامه طراحي راههاي شهري ايران، مصوبه مورخ 7/9/1373 شوراي عالي شهرسازي و معماري تهيه و ارائه گردد.
6 ـ ارزيابي تحقق‌پذيري طرح هادي قبلي و راهبردهاي طرح فرادست بصورت گزارش كاملي تهيه و ارائه گردد.
7ـ مطالعات پدافند غيرعامل با توجه به حساسيت و مرزي بودن شهر تهيه و ارائه گردد.
8 ـ مطالعات حوزه نفوذ بصورت مشروح توسط مشاور تهيه و ارائه گردد.
9ـ مطالعه ترافيك بر مبناي شرح خدمات قرارداد تهيه و ارائه گردد.
10ـ اساس طرح جامع مطابق دستورالعمل تشخيص اساس طرح جامع شهر مصوب 23/12/1363 شوراي عالي شهرسازي و معماري و آستانه مغايرت‌هاي اساسي براساس تبصره يك ذيل ماده 44 آئين‌نامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران محلي، ناحيه‌اي، منطقه‌اي و ملي و مقررات شهرسازي و معماري كشور مصوب 12/10/1378 هيأت محترم وزيران تهيه و ارائه گردد.
11ـ دسترسي‌هاي فرعي به محور اصلي داخل شهر محدود گردد و در صورت نياز بصورت غيرهمسطح دسترسي تأمين گردد.
اين طرح براساس جمعيت پيش‌بيني شده براي شهر تا پايان دوره طرح (1400) معادل 9517 نفر در محدوده‌اي به وسعت 70/307 هكتار شامل كاربري‌هاي موردنياز ساكنان شهر (با تراكم ناخالص پيشنهادي 45 نفر در هكتار) و حريمي به مساحت 1244 هكتار تهيه و به تصويب شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان رسيده بود.
ضروري مي‌داند از مشاركت موثر و ثمربخش كارگروه تخصصي امور زيربنائي و شهرسازي و شوراي برنامه‌ريزي و توسعه آن استان به رياست جنابعالي در فرايند بررسي و تصويب طرح مذكور قدرداني نموده و اميد است كه با اجراي دقيق طرح لازم‌الاجراي ياد شده توسط شهرداري و ساير دستگاه‌هاي ذي‌ربط در توسعه و عمران شهر، زمينه توسعه كالبدي موزون شهر و همچنين توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي آن و مآلاً آسايش و رفاه و سلامت محيط زيست شهروندان محترم شهر بستان بيش از پيش فراهم گردد.
خواهشمند است دستور فرماييد مراتب به طرق مقتضي به اطلاع شوراي محترم اسلامي شهر و شهردار محترم مربوطه و ساير مراجع ذي‌ربط رسانيده شود.
همچنين دستور فرمائيد اسناد و مدارك طرح در اجراي ماده 42 آئين‌نامه نحوه بررسي و تصويب طرحها مصوب 12/10/1378 هيأت محترم وزيران، پس از اعمال موارد فوق‌الذكر، در موعد مقرر (حداكثر 45 روز) تهيه و ارسال نمايند تا جهت اجرا ابلاغ گردد.


معاون وزير و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ـ ميرمحمد غراوي

19664 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1391/4/5 :تاريخ تصويب
:موضوع شوراي شهرسازي و معماري استان خوزستان
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران