مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع شهر سردشت

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع شهر سردشت شماره91/300/33506مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران
در خصوص طرح جامع شهر سردشت

استاندار محترم و رييس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان هرمزگان
در اجراي بند (5) ماده (4) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و ماده (42) آئين‌نامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران محلي، ناحيه‌اي، منطقه‌اي و ملي و مقررات شهرسازي و معماري كشور، مصوب 12/10/1378 هيأت محترم وزيران، به استحضار مي‌رساند، شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 2/5/1391، طرح جامع شهر سردشت را كه در اجراي بند (2) از ماده (3) قانون تغييرنام وزارت آباداني و مسكن به مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن، توسط اين وزارتخانه تهيه و در تاريخ 11/2/1390 در شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان هرمزگان به تصويب رسيده بود را مورد بررسي نهايي قرار داد و ضمن تصويب طرح مقرر نمود:
1ـ عناوين كاربري‌هاي پيشنهادي مطابق طرح تدقيق تعاريف و مفاهيم كاربري‌هاي شهري و تعيين سرانه آنها مصوب 10/3/1389 شوراي عالي شهرسازي و معماري اصلاح و ارائه گردد.
2ـ اساس طرح جامع مطابق دستورالعمل تشخيص اساس طرح جامع شهر مصوب 23/12/1363 شوراي عالي شهرسازي و معماري و آستانه مغايرت‌هاي اساسي براساس تبصره يك ذيل ماده 44 آئين‌نامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران محلي، ناحيه‌اي، منطقه‌اي و ملي و مقررات شهرسازي و معماري كشور مصوب 12/10/1378 هيأت محترم وزيران تهيه و ارائه گردد.
3ـ افق طرح جامع با حفظ سطوح، سرانه و جمعيت پيشنهادي به سال 1404 افزايش يابد.
4ـ نقشه سلسله مراتب شبكه معابر پيشنهادي مطابق آئين‌نامه طراحي راههاي شهري ايران، مصوبه مورخ 7/9/1373 شوراي عالي شهرسازي و معماري تهيه و ارائه گردد.
5 ـ در قسمت شمال غربي و شمال بولوار كليه كاربري‌ها (فضاي سبز و حرايم) از محدوده شهر خارج و خط محدوده بر لبه‌ي بيروني بولوار منطبق شود.
6 ـ در قسمت شمال غرب خط محدوده به ميدان ورودي شهر منطبق گردد.
7ـ كليه كاربري‌هاي اهم از مسكوني و غيره خارج از محدوده شهر از نقشه كاربري‌هاي پيشنهادي حذف گردد.
اين طرح براساس جمعيت پيش‌بيني شده براي شهر تا پايان دوره طرح (1400) معادل 3320 نفر در محدوده‌اي به وسعت 92 هكتار شامل كاربري‌هاي موردنياز ساكنان شهر (با تراكم ناخالص پيشنهادي 1/36 نفر در هكتار) و حريمي به مساحت 487 هكتار تهيه و به تصويب شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان رسيده بود.
ضروري مي‌داند از مشاركت موثر و ثمربخش كارگروه تخصصي امور زيربنائي و شهرسازي و شوراي برنامه‌ريزي و توسعه آن استان به رياست جنابعالي در فرايند بررسي و تصويب طرح مذكور قدرداني نموده و اميد است كه با اجراي دقيق طرح لازم‌الاجراي ياد شده توسط شهرداري و ساير دستگاه‌هاي ذي‌ربط در توسعه و عمران شهر، زمينه توسعه كالبدي موزون شهر و همچنين توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي آن و مآلاً آسايش و رفاه و سلامت محيط زيست شهروندان محترم شهر سردشت بيش از پيش فراهم گردد.
خواهشمند است دستور فرماييد مراتب به طرق مقتضي به اطلاع شوراي محترم اسلامي شهر و شهردار محترم مربوطه و ساير مراجع ذي‌ربط رسانيده شود.
همچنين دستور فرمائيد اسناد و مدارك طرح در اجراي ماده 42 آئين‌نامه نحوه بررسي و تصويب طرحها مصوب 12/10/1378 هيأت محترم وزيران، پس از اعمال موارد فوق‌الذكر، در موعد مقرر (حداكثر 45 روز) تهيه و ارسال نمايند تا جهت اجرا ابلاغ گردد.


معاون وزير و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ـ ميرمحمد غراوي

19664 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1391/5/2 :تاريخ تصويب
:موضوع شوراي شهرسازي و معماري استان هرمزگان
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران