مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص الحاق اراضي به محدوده شهر اردكان

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص الحاق اراضي به محدوده شهر اردكان شماره91/300/33102مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران
در خصوص الحاق اراضي به محدوده شهر اردكان

استاندار محترم و رييس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان فارس
در اجراي بند (5) ماده (4) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و ماده (42) آئين‌نامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران محلي، ناحيه‌اي، منطقه‌اي و ملي و مقررات شهرسازي و معماري كشور، مصوب 12/10/1378 هيأت محترم وزيران، به استحضار مي‌رساند، شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 19/4/1391، مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر اردكان را كه در اجراي بند (2) از ماده (3) قانون تغييرنام وزارت آباداني و مسكن به مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن، توسط اين وزارتخانه تهيه و در تاريخ 15/11/1390 در شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان فارس به تصويب رسيده بود را مورد بررسي قرار داد و با توجه به موارد ذيل:
1ـ اراضي زراعي به مساحت حدود 4000 مترمربع واقع در ضلع جنوب شرقي مي‌باشد و فاقد مصوبه كميسيون تبصره يك ماده يك قانون حفظ اراضي زراعي و باغات مي‌باشد.
2ـ اراضي مذكور با فاصله از محدوده شهر قرار دارد و در صورت الحاق اين اراضي، ساير اراضي مجاور نيز به تبعيت از آن به محدوده شهر الحاق خواهد گرديد.
3ـ طرح جامع مصوب شهر اردكان در سال 1376 مصوب گرديده و افق ده ساله طرح به پايان رسيده و نيازمند طرح بازنگري مي‌باشد.
4ـ اراضي پيشنهادي فاقد سند مالكيت ثبتي مي‌باشند.
«ضمن مخالفت با الحاق اراضي به محدوده شهر مقرر نمود موضوع در قالب طرح بازنگري طرح جامع شهر مورد بررسي قرار گرفته و تعيين تكليف گردد.»
خواهشمند است دستور فرماييد مراتب به طرق مقتضي به اطلاع شوراي محترم اسلامي شهر و شهردار محترم مربوطه و ساير مراجع ذي‌ربط رسانيده شود.


معاون وزير و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ـ ميرمحمد غراوي

19664 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1391/4/19 :تاريخ تصويب
:موضوع شوراي شهرسازي و معماري استان فارس
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران