قاضي درامورحقوقي نمي تواندصرفا"باستنادعلم خودراي بدهد،زيرا اين امر مجوزي ندارد


سوال :باتوجه به قوانين حقوقي آياعلم قاضي صرفا"دليل محسوب مي شود ياخيرواضحتراينكه درپرونده هاي حقوقي ميتوان صرفا"استناد به علم قاضي نمود؟

شماره وتاريخ نظريه :8270/167/12/1373

نظريه حقوقي دادگاه
باتوجه به ماده 105 قانون مجازات اسلامي علم قاضي فقط درمواردمشخص اموركيفري موثراست ودرامورحقوقي تاثيري ندارد و دادگاه بايد بر اساس ادله حكم بدهد.

مرجع :
كتاب نظريات اداره حقوقي قوه قضائيه در رابطه با قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب
تهيه وتنظيم : غلامرضاشهري ،سروش ستوده تهراني ،محمدهاشم صمدي اهري ازانتشارات كتابخانه گنج دانش ، چاپ اول ، زمستان 1374

مرجع :
كتاب نظريات اداره حقوقي قوه قضائيه در رابطه با قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب
تهيه وتنظيم : غلامرضاشهري ،سروش ستوده تهراني ،محمدهاشم صمدي اهري ازانتشارات كتابخانه گنج دانش ، چاپ اول ، زمستان 1374
74

8270 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1373/12/16 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران