مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص تبديل اراك به كلانشهر

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص تبديل اراك به كلانشهر شماره91/300/20988مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران
در خصوص تبديل اراك به كلانشهر

استاندار محترم و رييس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان مركزي
در اجراي بند (5) ماده (4) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و ماده (42) آئين‌نامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران محلي، ناحيه‌اي، منطقه‌اي و ملي و مقررات شهرسازي و معماري كشور، مصوب 12/10/1378 هيأت محترم وزيران، به استحضار مي‌رساند؛ شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 5/4/1391 خود، موضوع تبديل اراك به كلانشهر را مورد بررسي قرار داد و به شرح زير اتخاذ تصميم نمود:
ـ پيرو مصوبه مورخ 3/12/1387 شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان مركزي و مصـوبـه شمـاره 97343/40652 مـورخ 16/6/1387 هيـأت محتـرم وزيـران درخصوص افزايش محدوده شهر اراك با الحاق نقاط جمعيتي سنجان و كرهرود به شهر اراك و براساس تبصره 2 بند 2ـ2 تعريف مجموعه شهري و تبيين شاخصهاي آن (مصوب 31/9/1388) مقرر نمود نمايندگان سازمان حفاظت محيـط زيست ـ وزارت كشور ـ وزارت دفـاع ـ وزارت راه و شهرسـازي به همـراه دبيـر شوراي عـالي از شهرهـاي اراك ـ كرهـرود و سنجـان بازديـد و پس از تشكيـل جلسه‌اي با حضور استاندار و معاون امور عمراني استانداري اتخاذ تصميم نمايند.
ـ نظر اين كميته منتخب نظر شوراي عالي تلقي و ابلاغ گردد.
خواهشمند است دستور فرماييد مراتب به طريق مقتضي به اطلاع شوراي محترم اسلامي شهر و شهردار محترم مربوطه و ساير مراجع ذي‌ربط رسانيده شود.
همچنين دستور فرمائيد اسناد و مدارك طرح در اجراي ماده 42 آئين‌نامه نحوه بررسي و تصويب طرحها مصوب 12/10/1378 هيأت محترم وزيران، پس از اعمال موارد فوق‌الذكر در موعد مقرر تهيه و ارسال نمايند تا جهت اجرا ابلاغ گردد.


معاون وزير و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ـ ميرمحمد غراوي

19622 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1391/4/5 :تاريخ تصويب
:موضوع شوراي شهر سازي و معماري استان مركزي
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران