تصويب‌نامه درخصوص تعيين وزارت راه و شهرسازي (سازمان راهداري و حمل نقل جاده‌اي) به عنوان دستگاه اجرايي طرف عضويت در فدراسيون بين‌المللي راه

تصويب‌نامه درخصوص تعيين وزارت راه و شهرسازي (سازمان راهداري و حمل نقل جاده‌اي) شماره66871/ت47958هـ

به عنوان دستگاه اجرايي طرف عضويت در فدراسيون بين‌المللي راه

تصويب‌نامه درخصوص تعيين وزارت راه و شهرسازي (سازمان راهداري
و حمل نقل جاده‌اي) به عنوان دستگاه اجرايي طرف عضويت
در فدراسيون بين‌المللي راه

وزارت راه و شهرسازي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 4/4/1391 بنا به پيشنهاد شماره 02/100/105933 مورخ 14/12/1390 وزارت راه و شهرسازي و به استناد ماده واحده قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در فدراسيون بين‌المللي راه ـ مصوب 1390ـ تصويب نمود:
وزارت راه و شهرسازي (سازمان راهداري و حمل نقل جاده‌اي) به عنوان دستگاه اجرايي طرف عضويت در فدراسيون بين‌المللي راه تعيين مي‌شود.


معاون اول رئيس‎جمهور ـ محمدرضا رحيمي

19622 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1391/4/4 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت راه و شهرسازي
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران