حق الوكاله وكيل ازباب تسبيب قابل وصول است


راي شماره : 32 تاريخ :16/1/72
مرجع رسيدگي كننده
شعبه اول دادگاه حقوقي يك رشت

راي دادگاه
درخصوص دعوي بانك تجارت به مديريت آقاي الف به طرفيت آقاي 1 ب 2 شركت توليدي ج بخواسته صدور حكم به محكوميت تضامني خواندگان به پرداخت وجه 3 فقره واخواست شده به شماره هاي خزانه داريكل 345430و345431و345432 جمعا" معادل مبلغ شش ميليون ريال بااحتساب هزينه هاي قانوني و حق الوكاله وكيل بشرح مفاد دادخواست تقديمي نظربه اين كه خوانده رديف اول با دعوت به دادرسي از طريق انتشار آگهي در روزنامه وفق ماده 100 قانون آيين دادرسي مدني و خوانده رديف دوم با ابلاغ قانوني اخطاريه دردادگاه حاضرنشده اندو دفاعي در قبال دعوي مطروحه به عمل نياورده اند و مالا" مستندات مدركيه خواهان مصون از تعرض وتكذيب مانده است و نظر به اينكه دادگاه بشرح نظريه مقدماتي مورخه 8/9/71 برله خواهان اظهار نظر نموده النهايه خواندگان با ابلاغ قانوني نظريه در فرجه مقرر قانوني اعتراضي نسبت بان به عمل نياورده اند بنا عليهذا دادگاه دعوي خواهان رامحمول برصحت تلقي ومستندا" به مواد 249و280و282و286و309 قانون تجارت و ماده 357 قانون آيين دادرسي مدني خواندگان را متضامنا" به پرداخت مبلغ شش ميليون ريال از بابت اصل خواسته و مبلغ 104697 ريال از بابت هزينه دادرسي و دفتر و مبلغ 121500 ريال از بابت هزينه واخواست از بابت قاده لاضرر و تسبيب و نيز پرداخت مبلغ 49375 ريال از بابت حق الوكاله وكيل طبق قرارداد منعقده في مابين بانك خواهان محكوم مي نمايد0و اما در مورد ادعاي خواهان داير به مطالب خسارت تاخير تاديه با توجه به تاريخ صدور سفته هاي مدركيه 24/10/66 ادعاي مذكور در خارج از شمول مصوبه محتمع تشخيص مصلحت نظام بوده و دراين قسمت راي برد دعوي خواهان را صادر و اعلام مي دارد0
دادرس شعبه اول دادگاه حقوقي رشت

مرجع :
نشريه داخلي كانون وكلاي دادگستري مركز
سال پنجم ، شماره هجدهم ، مهرماه 1375

41

32 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1372/01/16 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران