رأي شماره 103ـ 104 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ايام تدريس به عنوان سرباز معلمي قابل‌احتساب به عنوان سابقه معلمي حق‌التدريس نيست

رأي شماره 103ـ 104 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ايام تدريس به عنوان سرباز معلمي قابل‌احتساب به عنوان سابقه معلمي حق‌التدريس نيست شماره هـ/91/205تاريخ دادنامه: 25/2/1391 شماره دادنامه:104ـ103
کلاسه پرونده: 91/205ـ204
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي بهروز امامي اصالتاً و آقاي جمشيد زماني به وکالت از آقاي صابر برزگر
موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب ديوان عدالت اداري
گردش کار: آقاي بهروز امامي اصالتاً و آقاي جمشيد زماني به وکالت از آقاي صابر برزگر به موجب دادخواست و لايحه اي اعلام کرده اند که شعب 10 و 4 و 3 ديوان عدالت اداري در خصوص دادخواست گروهي از معلمان حق‌التدريسِ شاغل در آموزش و پرورش استان آذربايجان غربي، به خواسته الزام به استخدام رسمي، آراء متفاوت صادر کرده‌اند. آنان رفع تعارض و صدور رأي وحدت رويه را خواستار شده‌اند.
خلاصه آراء به قرار زير است:
الف: آقاي صابر برزگر و آقاي بهروز امامي اوغول بيگ با توجه به سابقه تدريس به عنوان سرباز معلم و نيز تدريس به عنوان معلم حق‌التدريس، الزام آموزش و پرورش به استخدام رسمي و در اجراي قانون به کارگيري معلمين حق‌التدريس بر اساس قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 1383 را خواستار شده‌اند. شعب 10 و 3 در دادنامه‌هاي شماره 4915ـ16/10/1387 و 495ـ 18/3/1389 ايام تدريس به عنوان سرباز معلم را جزو سابقه حق‌التدريس احتساب نکرده‌اند و با اين اسـتدلال که شکات شرايط قانوني را ندارنـد، به وارد ندانـستن شکايت حکم صادر کرده‌اند.
ب: آقاي يوسف صوفي و آقاي ياور نقدي نيز با توجه به سابقه تدريس به عنوان سرباز معلم و معلم حق‌التدريس الزام آموزش و پرورش به استخدام رسمي در اجراي قانون به کارگيري معلمين حق‌التدريس بر اساس قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 1383 را خواستار شده‌اند که شعب 4 و 3 ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه‌هاي شماره 2227ـ 19/12/1386 و 1198ـ30/6/1387 سوابق تدريس لازم براي استخدام شکات را احراز و به وارد دانستن شکايت حکم صادر کرده اند.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي‎کند.

رأي هيأت عمومي

اولاً: تعارض در مدلول آراء مذکور محرز است.
ثانياً: نظر به اين که قانون به کارگيري معلمين حق‌التدريس بر اساس قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 8/6/1383 راجع است به استخدام معلمان حق‌التدريس و نه کساني که به عنوان سرباز معلمي سابقه تدريس دارند و در اين قانون داشتن 4 سال سابقه معلمي حق‌التدريس و حداقل 12 ساعت تدريس در هفته بدون قبولي در آزمون و يا نيز داشتن 3 سال سابقه معلمي حق‌التدريس و حداقل 12 ساعت تدريس در هفته با قبولي در آزمون تخصصي شرط شده است، بنابراين ايام تدريس به عنوان سرباز معلمي قابل احتساب به عنوان سابقه معلمي حق‌التدريس نيست. با توجه به مراتب آراء شعب ديوان عدالت اداري به شرح مندرج در گردش کار که سابقه لازم براي استخدام رسمي شکات را احراز نکرده‌اند و ايام سرباز معلمي را به عنوان سابقه معلمي حق‌التدريس قابل احتساب ندانسته‌اند و به وارد ندانستن شکايت حکم صادر کرده‌اند صحيح و موافق مقررات قانوني است. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ علي مبشري

19589 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1391/2/25 :تاريخ تصويب
:موضوع شعب ديوان و ساير مراجع اداري
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران