مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص الحاق 30 هكتار اراضي تعاوني مسكن فرهنگيان به محدوده شهر گرمسار

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص الحاق 30 هكتار اراضي تعاوني مسكن فرهنگيان به محدوده شهر گرمسار شماره91/300/16970مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران
در خصوص الحاق 30 هكتار اراضي تعاوني مسكن فرهنگيان
به محدوده شهر گرمسار

استاندار محترم و رييس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان سمنان
در اجراي بند (5) ماده (4) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و ماده (42) آئين‌نامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران محلي، ناحيه‌اي، منطقه‌اي و ملي و مقررات شهرسازي و معماري كشور، مصوب 12/10/1378 هيأت محترم وزيران، به استحضار مي‌رساند؛ شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 18/2/1391، موضوع الحاق 30 هكتار اراضي تعاوني مسكن فرهنگيان به محدوده شهر گرمسار را كه در جلسه مورخ 29/11/1390 شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان به تصويب رسيده بود، مورد بررسي قرار داد و مقرر نمود موضوع جهت بررسي بيشتر به كميته فني شوراي عالي ارجاع گردد.
خواهشمند است دستور فرماييد مراتب به طرق مقتضي به اطلاع شهردار محترم و رييس محترم شوراي اسلامي شهر گرمسار و ساير مراجع ذيربط رسانيده شود.


معاون وزير و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ـ ميرمحمد غراوي

19606 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1391/2/18 :تاريخ تصويب
:موضوع شوراي شهرسازي و معماري استان سمنان
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران