اصلاح بندهاي (2) و (3) آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات

اصلاح بندهاي (2) و (3) آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات شماره62008/ت47573كاصلاح بندهاي (2) و (3) آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات


وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت
وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
وزيران عضو كميسيون اقتصاد در جلسه مورخ 26/1/1391 بنا به پيشنهاد شماره 598477/1 مورخ 29/8/1390 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد ماده (23) قانون مقررات صادرات و واردات ـ مصوب1372ـ و با رعايت تصويب‌نامه شماره 164082/ت373هـ مورخ 10/10/1386 تصويب نمودند:
بندهاي(2) و (3) آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات، موضوع تصويب‌نامه شماره 124646/ت40227ك مورخ 6/6/1389 به شرح زير اصلاح مي‌شوند:
1ـ متن زير به انتهاي تبصره (2) بند (2) الحاق مي‌شود:
«درج رشته فعاليت در كارت بازرگاني براي صادرات الزامي نيست.»
2ـ متن زير به عنوان تبصره به جزء (2ـ 1ـ 3) بند (2) الحاق مي‌شود:
تبصره ـ اشـخاص حقيقي و حقوقي زير از ارايه مدارك موضوع جزء مذكور معاف مي‌باشند:
1ـ دارندگان پروانه بهره‌برداري صنعتي، كشاورزي، معدني و خدمات فني مهندسي و خدمات فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICT) از مراجع ذي‌ربط مشروط به انقضاي دو سال از تاريخ صدور پروانه.
2ـ ارايه‌كنندگان مدارك مثبته مبني بر حداقل سه سال سابقه فعاليت در زمينه تجارت با تشخيص اتاقهاي بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران و تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران.
3ـ عبارت زير به انتهاي جزء (2ـ 1ـ 6) بند (2) الحاق مي‌شود:
«و يا رفع سوء اثر از چك‌هاي برگشتي پس از استعلام از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران.»
4ـ متون زير به ترتيب به عنوان اجزاي (2ـ1ـ12) و (2ـ1ـ13) به بند (2) الحاق مي‌شوند:
«2ـ1ـ12ـ ارايه گواهي از گمرك جمهوري اسلامي ايران مبني بر عدم بدهي قطعي، موضوع ماده (7) قانون امور گمركي ـ مصوب1390ـ و يا تعيين تكليف بدهي خود و گواهي عدم قاچاق و جعل گمركي.»
«2ـ 1ـ13 ـ ارايه كد اقتصادي.»
5 ـ متن زير جايگزين اجزاي (2ـ 1ـ 10) بند (2) و (3ـ1) بند (3) مي‌شود:
ارايه گواهي اداره امور مالياتي ذي‌ربط مبني بر پرداخت يا ترتيب پرداخت بدهي ماليات قطعي‌شده موضوع ماده (186) قانون مالياتهاي مستقيم ـ مصوب1366ـ و اصلاحيه‌هاي بعدي آن.
اين تصويب‌نامه در تاريخ27/3/1391 به تأييد مقام‌محترم رياست‌جمهوري رسيده است.


معاون اول رئيس جمهور ـ محمدرضا رحيمي

19606 :شماره انتشار آيين نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1391/3/27 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت صنعت ، معدن و تجارت
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
وزارت امور اقتصادي و دارائي
وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعي
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران