قانون تصويب احكام و مصوبات بيست و چهارمين كنگره اتحاديه جهاني پست (UPU) منعقدشده در ژنو سال 2008 ميلادي ـ (1387 هجري شمسي)

قانون تصويب احكام و مصوبات بيست و چهارمين كنگره اتحاديه جهاني پست (UPU) منعقدشده در ژنو سال 2008 ميلادي ـ (1387 هجري شمسي) شماره10168/532جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
عطف به نامه شماره 48137/44813 مورخ 3/3/1390 در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهورياسلاميايران قانون تصويب احكام و مصوبات بيست و چهارمين كنگره اتحاديه جهاني پست (UPU) منعقد شده در ژنو سال 2008 ميلادي ـ (1387 هجري‌شمسي) كه با عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ 23/1/1391 و تأييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابلاغ ميگردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

شماره40761 16/3/1391
وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات
«قانون تصويب احكام و مصوبات بيست و چهارمين كنگره اتحاديه جهاني پست (UPU) منعقد شده در ژنو سال 2008 ميلادي ـ (1387 هجري شمسي)» كه در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و سوم فروردين ماه يكهزار و سيصد و نود و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 20/2/1391 به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 10168/532 مورخ 2/3/1391 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.

رئيس جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

19591 :شماره انتشار قانون :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1391/1/23 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران