مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص مغايرت طرح تفصيلي با اساس طرح جامع زنجان (اراضي 700 هكتاري در حريم شهر)

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص مغايرت طرح تفصيلي با اساس طرح جامع زنجان (اراضي 700 هكتاري در حريم شهر) شماره91/300/3323مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص مغايرت طرح تفصيلي

با اساس طرح جامع زنجان (اراضي 700 هكتاري در حريم شهر)

استاندار محترم و رييس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان زنجان
در اجراي بند (5) ماده (4) قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و ماده (42) آئين‌نامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران محلي، ناحيه‌اي، منطقه‌اي و ملي و مقررات شهرسازي و معماري كشور، مصوب 12/10/1378 هيات محترم وزيران، به استحضار مي‌رساند؛ شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 21/1/1391 خود موضوع تغيير كاربري و تفكيك اراضي به مقدار 700 هكتار در حريم شهر زنجان را كه در جلسه مورخ 21/12/1389 شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان زنجان مصوب شده‌ بود را در دستور كار خود قرار داد به شرح زير اتخاذ تصميم نمود:
اراضي متصل به خط محدوده قانوني شهر به مساحت 73 هكتار براي احداث مسكن مهر و تامين كاربريهاي عمومي مورد نياز آن اختصاص يابد و به محدوده شهر اضافه گردد. مابقي اراضي در زمان مطالعات بازنگري طرح جامع بررسي و تعيين تكليف خواهد شد. ضمناً نقشه آماده‌سازي و تفكيك اراضي با رعايت مصوبه شوراي عالي در خصوص تدقيق سرانه‌ها و تعاريف كاربري‌ها تهيه و به تائيد دبيرخانه شورايعالي خواهد رسيد. ضمن اينكه رعايت حريم دكلهاي فشار قوي برق الزامي بوده و به فضاي سبز اختصاص مي‌يابد.
خواهشمند است دستور فرماييد مراتب به طريق مقتضي به اطلاع شوراي محترم اسلامي شهر و شهردار محترم مربوطه و ساير مراجع ذي‌ربط رسانيده شود.
همچنين دستور فرمائيد اسناد و مدارك طرح در اجراي ماده 42 آئين‌نامه نحوه بررسي و تصويب طرحها مصوب 12/10/1378 هيأت محترم وزيران، پس از اعمال موارد فوق‌الذكر در موعد مقرر تهيه و ارسال نمايند تا جهت اجرا ابلاغ گردد.


معاون وزير و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ـ ميرمحمد غراوي

19560 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1391/1/21 :تاريخ تصويب
:موضوع شوراي شهر سازي و معماري استان زنجان
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران