مصوبه شوراي عالي اداري در خصوص ساماندهي مؤسسات پژوهشي وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت و تعيين جايگاه سازماني دانشگاه صنايع و معادن و ارتقاي فعاليت هاي آموزشي اين دانشگاه

مصوبه شوراي عالي اداري در خصوص ساماندهي مؤسسات پژوهشي وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت و تعيين جايگاه سازماني دانشگاه صنايع و معادن شماره31383/206

مصوبه شـوراي عالي اداري در خصوص ساماندهي مؤسسات
پژوهشي وابسـته به وزارت صنعت، معدن و تجارت
و تعيين جايگاه سازماني دانشگاه صنايع و معادن
و ارتقاي فعاليت‌هاي آموزشي اين دانشگاه


وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري
معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي
معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور
شوراي عالي اداري در يكصد و پنجاه و چهارمين جلسه مورخ 5/10/1390 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور، به منظور ساماندهي مؤسسات پژوهشي وابسته به وزارت مذكور و نيز تعيين جايگاه سازماني دانشگاه صنايع و معادن و ارتقاي فعاليت‌هاي آموزشي اين دانشگاه تصويب نمود:
1ـ دانشگاه صنايع و معادن با دانشجويان، اساتيد، اعضاي هيأت علمي، كاركنان، منابع، امكانات، تأسيسات، اموال، دارايي‌ها، اعتبارات و ساختمان اداري واقع در خيابان كارگر شمالي به شماره پلاك ثبتي 3740 از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري منتقل مي‌گردد.
تبصره1ـ ساير اراضي و املاك دانشگاه صنايع و معادن، از طريق ساز و كارهاي قانوني توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به فروش مي‌رسد.
تبصره2ـ اين بند جايگزين ماده 1 مصوبه شماره 250973 مورخ 28/12/1389 شوراي عالي اداري مي‌شود.
تبصره3ـ وزارت علوم، تحقيقات و فناوري موظف است طي مدت 2 ماه با همكاري وزارت صنعت، معدن و تجارت، نسبت به تهيه ساختار تشكيلاتي دانشگاه و نيز تعيين تركيب هيأت امناي جديد با عضويت نماينده وزير و يكي از معاونين وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام نمايد.
2ـ مؤسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و با وظايف، اختيارات، امكانات، اعتبارات، نيروي انساني، اموال، دارايي‌ها و تعهدات به وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري منتقل مي‌شود.
تبصره ـ وزارت علوم، تحقيقات و فناوري موظف است نسبت به تعيين تركيب هيأت امناي جديد مؤسسه با عضويت نماينده وزير و نيز دو نفر از افراد خبره و صاحب نظر، به پيشنهاد وزير صنعت، معدن و تجارت اقدام نمايد.
3ـ كميته‌اي مركب از نمايندگان وزارتخانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت، علوم، تحقيقات و فنآوري و معاونت‌هاي برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور و توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور تشكيل مي‌گردد تا طي مدت (3) ماه نحوه نقل و انتقال اموال، دارايي‌ها، امكانات و نيروي انساني دانشگاه صنايع و معادن و مؤسسه فوق را تعيين تكليف نمايد.
4ـ وزراي صنعت، معدن و تجارت و علوم، تحقيقات و فنآوري مسئول حُسن اجراي مصـوبه مي‌باشند و معاونت توسعه مديريت و سرمـايه انساني رييـس‌جمهور ضمن نظارت بر نحوه اجراي مصوبه، گزارش آن را طي مدت 6 ماه به شوراي عالي اداري ارايه مي‌نمايد.


رييس‌جمهور و رييس شوراي عالي اداري ـ محمود احمدي‌نژاد

19553 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1390/10/5 :تاريخ تصويب
:موضوع معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور
وزارت علوم و تحقيقات و فناوري
معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور
وزارت صنعت ، معدن و تجارت
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران