تصويب‌نامه در خصوص تعيين ميزان ارتفاع مجاز ساختمانها در امتداد امواج راديويي مراكز مخابراتي زيرساخت كشور

تصويب‌نامه در خصوص تعيين ميزان ارتفاع مجاز ساختمانها در امتداد امواج راديويي مراكز مخابراتي زيرساخت كشور شماره 13523/ت 46358هـ
تصويب‌نامه در خصوص تعيين ميزان ارتفاع مجاز ساختمانها در امتداد
امواج راديويي مراكز مخابراتي زيرساخت كشور
وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ـ وزارت راه و شهرسازي ـ وزارت كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 30/5/1390 بنا به پيشنهاد شماره 32267/1 مورخ 7/12/1389 وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
1ـ ميزان ارتفاع مجاز ساختمانها در امتداد امواج راديويي مراكز مخابراتي زيرساخت كشور به شرح زير تعيين مي‌شود:
الف ـ ساختمانهاي با فاصله هوايي كمتر از دويست متر از مراكز مخابراتي
1ـ در شهر تهران: ارتفاع بلندترين نقطه ساختمان كمتر از بيست و هفت متر
2ـ در ساير شهرها: ارتفاع بلندترين نقطه ساختمان كمتر از هفده متر
ب ـ ساختمانهاي با فاصله هوايي دويست متر تا هفتصد متر از مراكز مخابراتي
1ـ در شهر تهران: ارتفاع بلندترين نقطه ساختمان كمتر از سي و سه متر
2ـ در ساير شهرها: ارتفاع بلندترين نقطه ساختمان كمتر از بيست و سه متر
پ ـ ساختمانهاي با فاصله هوايي بيشتر از هفتصد متر از مراكز مخابراتي
1ـ در شهر تهران: ارتفاع بلندترين نقطه ساختمان كمتر از چهل متر
2ـ در ساير شهرها: ارتفاع بلندترين نقطه ساختمان كمتر از سي متر
2ـ شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران، ضوابط مربوط را براي لحاظ در طرحهاي جامع شهري و يا اصلاح آنها به شهرداريهاي سراسر كشور ابلاغ نمايد.
3ـ شهرداريها مكلفند قبل از صدور هرگونه مجوز ساخت و ساز خارج از چارچوب بند (1)، تأييد لازم را از شركت ارتباطات زيرساخت اخذ نمايند.
4ـ وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات موظف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين تصويب‌نامه، نشاني مراكز مخابراتي زيرساخت را با ذكر موقعيت به شهرداريهاي سراسر كشور اعلام نمايد.


معاون اول رئيس‎جمهور ـ محمدرضا رحيمي

19553 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1390/5/30 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت كشور
وزارت راه و شهرسازي
وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران