مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح توسعه و عمران (جامع) ناحيه جنوب شرقي خوزستان

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح توسعه و عمران (جامع) ناحيه جنوب شرقي خوزستان شماره90/300/78611


استاندار محترم استان خوزستان
در اجراي بند (5) ماده (4) قانون تأسيس شوراي‌ عالي شهرسازي و معماري ايران و ماده (42) آيين‌نامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران محلي، ناحيه‌اي، منطقه‌اي و ملي و مقررات شهرسازي و معماري كشور، مصوب 12/10/1378 هيأت محترم وزيران، به استحضار مي‌رساند؛ شوراي ‌عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 4/7/1390؛ طرح توسعه و عمران (جامع) ناحيه جنوب شرقي خوزستان (شامل شهرستان‌هاي بهبهان، بندرماهشهر، اميديه، شادگان و هنديجان) را كه توسط اين وزارتخانه و در اجراي بندهاي (الف) تا (هـ) از قسمت (1) ماده (3) قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن و تصويب‌نامه شماره 70971/ت407ـ و مورخ 5/11/1373 هيات وزيران دائر بر الحاق متن متمم به انتهاي تبصره (3) ماده (4) آيين‌نامه مربوط به استفاده از اراضي و احداث بنا و تاسيسات در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها تهيه و در تاريخ 25/7/1388 در شوراي برنامه‌ريزي و توسعه آن استان به تصويب رسيده بود را مورد بررسي و با شرط اعمال نقطه نظرات كميته فني به شرح زير مورد تصويب قرار داد:
1ـ با توجه به مشكلات تأمين آب در ناحيه، به ويژه در منطقه هنديجان، وضعيت تأمين آب شرب ناحيه مي‌بايست مورد بررسي جدي قرار گرفته و به صورت دقيق مشخص گردد.
2ـ مصوبه مورخ 13/3/1387 شوراي‌ عالي شهرسازي و معماري مبني بر محدوديت ساخت و ساز در شعاع 3 كيلومتري سدها و پيكره‌هاي آبي (در دست ساخت، مصوب و موجود) و لزوم تدوين ضوابط خاص براي آنها در ضوابط و مقررات طرح لحاظ گرديده و شعاع حفاظتي مربوطه از 150 متر به 3 كيلومتر اصلاح گردد.
3ـ مكان باغستانهاي مطالعه شده از سوي بنياد مسكن انقلاب اسلامي (در راستاي مصوبه شماره 28447/310/300 مورخ 9/5/1389 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران)، در اسناد خروجي طرح، از جمله نقشه منطقه‌بندي كاربري اراضي، لحاظ گردد.
4ـ با توجه به اينكه يكي از خروجيهاي طرح، شناسايي مناطق سانحه‌خيز (در خطر سيل، رانش، زلزله و ...) در سطح ناحيه مي‌باشد و با عنايت به بند5 ماده 1 آيين‌نامه نحوه بررسي و تصويب طرح‌هاي توسعه و عمران، عناوين و تعداد « طرح‌هاي ساماندهي فضا و سكونتگاههاي روستايي» در مقياس بخش، دهستان و يا شهرستان، به عنوان يكي از خروجي‌هاي طرح ارائه گردد.
5 ـ لزوم رفع اشكالات زير از سند منطقه‌بندي كاربري اراضي:
5 ـ1ـ در نقشه منطقه‌بندي كاربري اراضي، پهنه‌هاي نامأنوسي همچون، اراضي داراي تناسب نامشخص براي كشت آبي، اراضي داراي تناسب نامشخص براي مرتعداري و اراضي در معرض انهدام تعريف شده است كه نه تنها با پهنه‌هاي تعيين شده در شرح خدمات طرحهاي ناحيه‌اي تطابق ندارد، بلكه تاكنون نيز از عبارتهاي مشابهي در طرحهاي ناحيه‌اي استفاده نشده است.
5 ـ2ـ تعيين پهنه‌هايي با عنوان « اراضي مناسب براي استقرار صنايع» در نقشه منطقه‌بندي كاربري اراضي مورد تأييد نبوده و پيشنهاد مي‌گردد استقرار صنايع در ضوابط و مقررات طرح و در كليه پهنه‌ها به صورت مجاز، مشروط و ممنوع تعيين گردد. ضمن اينكه در برخي موارد اراضي مناسب استقرار صنايع بر روي اراضي با قابليت كشاورزي و مرتعداري، و بيشه‌زار و درختچه‌زار تعيين شده است كه مغاير با قوانين و مقررات مي‌باشد.
5 ـ3ـ عنوان نقشه « منطقه‌بندي» به « منطقه‌بندي كاربري اراضي پيشنهادي» اصلاح گردد.
6 ـ روستاهاي پيشنهادي طرح براي تبديل شدن به شهر، با شاخص‌هايي كه در طرح جهت تبديل روستا به شهر تعيين گرديده‌اند، تناقض داشته و احتياج به بازنگري دارد. ضمن اينكه تبديل روستا به شهر در اين ناحيه مورد تأييد نبوده و روستاهاي پيشنهادي مشاور به عنوان نقاط جمعيتي با قابليت تبديل به مراكز ارائه خدمات و داراي قابليت توسعه پيشنهاد مي‌شوند.
7ـ لزوم رفع اشكالات متعدد از جدول ضوابط و مقررات طرح از جمله:
7ـ1ـ فعاليت مرتعداري در پهنه كشاورزي مجاز اعلام شده است كه مورد تأييد نمي‌باشد.
7ـ2ـ ايجاد شـبكه‌هاي زيربـنايي (شبـكه راههاي زمـيني، ريلي، برق، گاز و ...) در اراضي درجه 1و2 كشاورزي، اراضي جنگلداري، بيشه‌زار، درختچه‌زار و منابع، مجاز تعيين گرديده است، كه مورد تأييد نبوده و مي‌بايست مشروط، باشد.
7ـ3ـ فعاليت مرتعداري در پهنه حفاظت محيط‌زيست مجاز اعلام شده است، در حاليكه مي‌بايست مشروط باشد.
7ـ4ـ فعاليت معدني در پهنه معادن ممنوع اعلام گرديده است.
7ـ 5 ـ فعاليت معدني در اراضي 3 و 4 كشاورزي ممنوع اعلام شده است، در حاليكه مي‌تواند مشروط باشد.
7ـ6 ـ دامداريهاي متمركز در اراضي درجه 1و 2 كشاورزي مجاز اعلام شده، در حاليكه مي‌بايست مشروط باشد.
7ـ7ـ مصاديق فعاليتهاي مجاز، مشروط و ممنوع در دفترچه ضوابط و مقررات طرح به صورت مبهم و كلي بيان شده و گاهاً مثالي در مورد آن ذكر شده است. به طور مثال در تعيين فعاليت ممنوع در اكثر پهنه‌ها عبارت زير آورده شده است: « هر نوع فعاليتي كه مغاير با كاركرد حوزه باشد و باعث تخريب و فرسايش آن گردد.» در حالي كه مي‌بايست فعاليت‌ها به صورت مشخص و روشن در قالب مجاز، مشروط و ممنوع، در كليه پهنه‌ها تعيين گردند.
اين طرح براساس جمعيت پيش‌بيني شده براي ناحيه جنوب شرقي در سال افق طرح (1405) معادل 969886 نفر (5/67 درصد شهري و 5/32 درصد روستايي)، تهيه شده و اسناد آن به شرح زير مي‌باشد:
سند شماره1ـ نقشه منطقه‌بندي و نقشه كاربري اراضي
سند شماره2ـ ضوابط نحوه استفاده از اراضي
سند شماره3ـ سطح‌بندي خدماتي و مراكز جمعيتي
سند شماره ـ تعيين اولويت استقرار عملكردها و خدمات
لازم مي‌داند از مشاركت موثر و ثمربخش شوراي برنامه‌ريزي و توسعه آن استان به رياست جنابعالي در فرايند بررسي و تصويب طرح مذكور قدرداني نموده و اميد است كه با بكارگيري و رعايت دقيق و كامل ضوابط و مقررات طرح يادشده توسط مراجع و دستگاههاي ذيربط موجبات توسعه همه جانبه و هماهنگ ناحيه مذكور، در زمينه‌هاي اقتصادي، اجتماعي و كالبدي فراهم گردد.
در اجراي ماده 42 آيين‌نامه نحوه بررسي و تصويب طرحها مصوب 12/10/1378 هيات محترم وزيران، اسناد و مدارك طرح متعاقباً جهت اجرا ابلاغ خواهد شد.


معاون وزير و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ـ مير محمد غراوي

19434 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1390/7/4 :تاريخ تصويب
:موضوع شوراي شهرسازي و معماري استان خوزستان
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران