آيين‌نامه اجرايي بند (34) قانون بودجه سال 1390 كل كشور

آيين‌نامه اجرايي بند (34) قانون بودجه سال 1390 كل كشور شماره169835/ت47215هـ
وزارت صنعت، معدن و تجارت
هيئت وزيران در جلسه مورخ 2/6/1390 به استناد بند (34) قانون بودجه سال 1390 كل كشور، آيين‌نامه اجرايي بند يادشده را به شرح زير تصويب نمود:

آيين‌نامه اجرايي بند (34) قانون بودجه سال 1390 كل كشور


ماده1ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است قرارداد عامليت موضوع بند (34) قانون بودجه سال 1390 كل كشور را در سقف تخصيص اعتبار ابلاغي با رعايت قوانين و مقررات مربوط منعقد نمايد.
ماده2ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است در ازاي خدمات بانك عامل شامل بررسي و ارزيابي توجيه فني، اقتصادي، مالي و بازار طرح، برآورد ميزان سرمايه‌گذاري لازم، زمان اجراي طرح، ارزيابي وثيـقه‌ها، تضمـين‌ها، تنظـيم و انعقاد قراردادها و نظارت بر مصـرف وجوه و تسهيلات در طول اجراي طرح و وصول مطالبات، حداكثر يك درصد (1%) از منابع يادشده را طبق قرارداد منعقدشده به عنوان كارمزد به بانك عامل پرداخت نمايد.
ماده3ـ بانك عامل موظف است ظرف سي روز از زمان دريافت طرح از جانب وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد آنها از نظر توجيه فني، اقتصادي و زيست محيطي بررسيهاي لازم را به عمل آورده و نظر قطعي خود را در خصوص رد و ارايه وثيقه حسب مورد حداكثر ظرف يك ماه اعلام نمايد.
ماده4ـ نرخ سود عقود مبادله‌اي براساس بسته سياستي ـ نظارتي بانكي كشور و سود علي‌الحساب عقود مشاركتي و غيرمشاركتي در چارچوب قانون عمليات بانكي بدون ربا و به ميزان تعيين‌شده در قرارداد عامليت مشخص مي‌شود.
ماده5 ـ بانك عامل موظف است گزارش عملكرد وجوه واريزي در قالب قرارداد عامليت، طرحهاي مصوب، مبالغ پرداختي قطعي، وصولي اقساط، پرداختي وجوه وصولي به خزانه و مانده حساب نزد بانك را هر سه ماه يكبار به وزارتخانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادي و دارايي، معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ارايه نمايد.
تبصره ـ بانك عامل موظف است مبالغ بلااستفاده در پايان سال را به خزانه واريز نمايد. نظارت بر حُسن اجراي اين تبصره برعهده وزارتخانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادي و دارايي مي‌باشد.
ماده6 ـ بانك عامل موظف است حسابهاي مربوط به تسهيلات موضوع اين آيين‌نامه را به صورتي نگهداري كند كه در هر زمان اطلاعات مربوط به مصرف آن به تفكيك اصل و سود تسهيلات اعطاشده و اقساط معوق و ميزان وجوه در اختيار، قابل تحصيل باشد.
ماده7ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است گزارش عملكرد اجراي بند (34) قانون بودجه سال 1390 كل كشور را در مقاطع سه ماهه به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور ارايه نمايد.معاون اول رئيس جمهور ـ محمدرضا رحيمي

19434 :شماره انتشار آيين نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1390/6/2 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت صنعت ، معدن و تجارت
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران