تصويب‌نامه در خصوص برقراري مقررات لغو رواديد سي‌روزه براي دارندگان گذرنامه‌هاي سياسي و خدمت بين دولت جمهوري اسلامي ايران و جمهوري اسلامي موريتاني به شرط عمل متقابل

تصويب‌نامه در خصوص برقراري مقررات لغو رواديد سي‌روزه براي دارندگان گذرنامه‌هاي سياسي و خدمت بين دولت جمهوري اسلامي ايران شماره160891/ت47125كو جمهوري اسلامي موريتاني به شرط عمل متقابل

وزارت امور خارجه
وزيران عضو كميسيون سياسي و دفاعي در جلسه مورخ 27/6/1390 بنا به پيشنهاد شماره 1355426/732 مورخ 10/5/1390 وزارت امور خارجه و به استناد تبصره (43) قانون بودجه اصلاحي سال 1343 كل كشور و با رعايت جزء (ج) بند (1) تصويب‌نامه شماره 158802/ت38854هـ مورخ 1/10/1386 تصويب نمودند:
برقراري مقررات لغو رواديد سي‌روزه براي دارندگان گذرنامه‌هاي سياسي و خدمت بين دولت جمهوري اسلامي ايران و جمهوري اسلامي موريتاني به شرط عمل متقابل مجاز است.
اين تصويب‌نامه در تاريخ28/7/1390 به تأييد مقام‌محترم رياست‌جمهوري رسيده است.معاون اول رئيس جمهور ـ محمدرضا رحيمي

19422 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1390/7/28 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت امور خارجه
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران