مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع شهر شريفيه

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع شهر شريفيه شماره90/300/97980مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع شهر شريفيه

استاندار محترم و رييس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان قزوين
در اجراي بند (5) ماده (4) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و ماده (42) آئين‌نامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران محلي، ناحيه‌اي، منطقه‌اي و ملي و مقررات شهرسازي و معماري كشور، مصوب 12/10/1378 هيأت محترم وزيران، به استحضار مي‌رساند؛ شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 12/10/1390، طرح جامع شهر شريفيه را كه در اجراي بند (2) از ماده (3) قانون تغييرنام وزارت آباداني و مسكن به مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن، توسط اين وزارتخانه تهيه و در تاريخ 15/8/1389 در شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان قزوين به تصويب رسيده بود را مورد بررسي نهايي قرار داد و ضمن تصويب طرح مقرر نمود:
1ـ كاربري‌هاي پيشنهادي در حريم 5/17 متر راه‌آهن تهران ـ تبريز در محدوده طرح جامع حذف گردد.
2ـ باغات موجود واقع در جنوب و جنوب غربي شهر از محدوده شهر خارج و خط محدوده طرح جامع بر معابر پيشنهادي و بافت كالبدي موجود منطبق گردد.
3ـ حريم شهر مطابق با نظر شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان تا سقف مشخص شده در مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران (5 برابر محدوده) كاهش يابد و نقشه منطقه‌بندي تهيه و ارائه گردد.
4ـ اساس طرح مطابق با دستورالعمل تشخيص اساس طرح جامع مصوب 23/12/1363 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران هماهنگ گردد و از ارائه موارد افزون بر مصوبه مذكور بعنوان آستانه مغايرت اساسي در طرح جامع خودداري گردد.
5 ـ عناوين كاربري‌هاي پيشنهادي مطابق مصوبه مورخ 10/3/1389 شوراي عالي شهرسازي و معماري در خصوص تدقيق تعاريف و مفاهيم كاربري‌هاي شهر و تعيين سرانه آن، اصلاح گردد.
6 ـ شبكه معابر پيشنهادي براي مواردي از بافت شهر كه فاقد دسترسي بود در حد طرح جامع تهيه و در طرح لحاظ گردد.
اين طرح براساس جمعيت پيش‌بيني شده براي شهر تا پايان دوره طرح (1400) معادل 40439 نفر در محدوده‌اي به وسعت 8/243 هكتار شامل كاربريهاي مورد نياز ساكنان شهر (با تراكم ناخالص پيشنهادي 166 نفر در هكتار) تهيه شده است. مساحت حريم مصوب شهر نيز 2026 هكتار مي‌باشد.
ضروري مي‌داند از مشاركت مؤثر و ثمربخش كارگروه تخصصي امور زيربنائي و شهرسازي و شوراي برنامه‌ريزي و توسعه آن استان به رياست جنابعالي در فرايند بررسي و تصويب طرح مذكور قدرداني نموده و اميد است كه با اجراي دقيق طرح لازم‌الاجراي ياد شده توسط شهرداري و ساير دستگاه‌هاي ذي‌ربط در توسعه و عمران شهر، زمينه توسعه كالبدي موزون شهر و همچنين توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي آن و مآلاً آسايش و رفاه و سلامت محيط زيست شهروندان محترم شهر شريفيه بيش از پيش فراهم گردد.
خواهشمند است دستور فرماييد مراتب به طرق مقتضي به اطلاع شوراي محترم اسلامي شهر و شهردار محترم مربوطه و ساير مراجع ذي‌ربط رسانيده شود.
همچنين دستور فرمائيد اسناد و مدارك طرح در اجراي ماده 42 آئين‌نامه نحوه بررسي و تصويب طرحها مصوب 12/10/1378 هيأت محترم وزيران، پس از اعمال موارد فوق‌الذكر، در موعد مقرر (حداكثر 45 روز) تهيه و ارسال نمايند تا جهت اجرا ابلاغ گردد.
معاون وزير و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ـ ميرمحمد غراوي

19503 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1390/10/12 :تاريخ تصويب
:موضوع شوراي شهرسازي و معماري استان قزوين
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران