مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع ـ تفصيلي شهر گلسار

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع ـ تفصيلي شهر گلسار شماره90/300/97763مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران
در خصوص طرح جامع ـ تفصيلي شهر گلسار

استاندار محترم و رييس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان البرز
در اجراي بند (5) ذيل ماده (4) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و ماده (42) آئين‌نامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران محلي، ناحيه‌اي، منطقه‌اي و ملي و مقررات شهرسازي و معماري كشور، مصوب 12/10/1378 هيأت محترم وزيران، به استحضار مي‌رساند؛ شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 12/10/1390، طرح جامع ـ تفصيلي شهر گلسار را كه در اجراي بند (2) از ماده (3) قانون تغييرنام وزارت آباداني و مسكن به مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن، توسط اين وزارتخانه تهيه و در تاريخ 30/1/1390 در شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان البرز به تصويب رسيده بود را مورد بررسي نهايي قرار داد و ضمن تصويب طرح مقرر نمود:
1ـ ضوابط و مقررات طرح بر اساس شرح خدمات طرح‌هاي جامع ـ تفصيلي تهيه و ارائه گردد.
2ـ با عنايت به اينكه قرارداد طرح بصورت جامع ـ تفصيلي منعقد گرديده كليه مداركي كه بصورت پهنه‌بندي (راهبردي ـ ساختاري) تهيه شده از اسناد طرح حذف گردد.
3ـ اساس طرح جامع مطابق دستورالعمل تشخيص اساس طرح جامع مصوب 23/12/1363 شوراي عالي شهرسازي و معماري اصلاح و ارائه گردد.
اين طرح براي جمعيت پيش‌بيني شده شهر تا پايان دوره طرح (1399) معادل 17787 نفر در محدوده‌اي به وسعت 175 هكتار شامل كاربريهاي مورد نياز ساكنان شهر (با تراكم ناخالص پيشنهادي 6/101 نفر در هكتار) تهيه شده است. مساحت حريم مصوب شهر نيز 1900 هكتار مي‌باشد.
ضروري مي‌داند از مشاركت مؤثر و ثمربخش كارگروه تخصصي امور زيربنائي و شهرسازي و شوراي برنامه‌ريزي و توسعه آن استان به رياست جنابعالي در فرايند بررسي و تصويب طرح مذكور قدرداني نموده و اميد است كه با اجراي دقيق طرح لازم‌الاجراي ياد شده توسط شهرداري و ساير دستگاه‌هاي ذي‌ربط در توسعه و عمران شهر، زمينه توسعه كالبدي موزون شهر و همچنين توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي آن و مآلاً آسايش و رفاه و سلامت محيط زيست شهروندان محترم شهر گلسار بيش از پيش فراهم گردد.
خواهشمند است دستور فرماييد مراتب به طرق مقتضي به اطلاع شوراي محترم اسلامي شهر و شهردار محترم مربوطه و ساير مراجع ذي‌ربط رسانيده شود.
همچنين دستور فرمائيد اسناد و مدارك طرح در اجراي ماده 42 آئين‌نامه نحوه بررسي و تصويب طرحها مصوب 12/10/1378 هيأت محترم وزيران، پس از اعمال موارد فوق‌الذكر، در موعد مقرر (حداكثر 45 روز) تهيه و ارسال نمايند تا جهت اجرا ابلاغ گردد.


معاون وزير و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ـ ميرمحمد غراوي

19503 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1390/10/12 :تاريخ تصويب
:موضوع شوراي شهرسازي و معماري استان البرز
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران