مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع شهر سروستان

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع شهر سروستان شماره90/300/97946مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران
در خصوص طرح جامع شهر سروستان

استاندار محترم و رييس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان فارس
در اجراي بند (5) ذيل ماده (4) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و ماده (42) آئين‌نامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران محلي، ناحيه‌اي، منطقه‌اي و ملي و مقررات شهرسازي و معماري كشور، مصوب 12/10/1378 هيأت محترم وزيران، به استحضار مي‌رساند؛ شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 12/10/1390 طرح جامع شهر سروستان را كه در اجراي بند (2) از ماده (3) قانون تغييرنام وزارت آباداني و مسكن به مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن، توسط اين وزارتخانه تهيه و در تاريخ 28/2/1390 در شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان فارس به تصويب رسيده بود را مورد بررسي نهايي قرار داد و ضمن تصويب طرح مقرر نمود:
1ـ افق طرح به سال 1403 (15ساله) افزايش يابد. (با حفظ جمعيت و محدوده مصوب)
2ـ كاربري باغات واقع در جنوب غربي و شمال شرقي شهر از محدوده شهر خارج شود و خط محدوده بر بافت موجود و كاربري‌هاي پيشنهادي منطبق گردد.
3ـ فضاي سبز جنوبي بعد از خط فشار قوي برق از محدوده شهر خارج شود و خط محدوده شهر بر حريم خط فشار قوي تدقيق شود.
4ـ كاربري مازاد مسكوني به مسكوني با تأمين خدمات تغيير يابد و بر روي نقشه كاربري پيشنهادي لحاظ شود.
5 ـ نقشه سلسله مراتب شبكه معابر مطابق آئين‌نامه طراحي راههاي شهري ايران مصوب شوراي عالي شهرسازي و معماري تهيه و ارائه گردد.
6 ـ مساحت محدوده شهر از اندازه مساحت حريم كسر گردد و حريم خطوط فشار قوي برق در نقشه منطقه‌بندي حريم مشخص شود.
7ـ اساس طرح جامع مطابق دستورالعمل تشخيص اساس طرح جامع شهر مصوب 23/12/1363 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران تهيه و ارائه گردد.
اين طرح براساس جمعيت پيش‌بيني شده براي شهر تا پايان دوره طرح (1403) معادل 23295 نفر در محدوده‌اي به وسعت 79/636 هكتار شامل كاربريهاي مورد نياز ساكنان شهر (با تراكم ناخالص پيشنهادي 58/36 نفر در هكتار تراكم) تهيه شده است. مساحت حريم مصوب شهر نيز 5/3641 هكتار مي‌باشد.
ضروري مي‌داند از مشاركت مؤثر و ثمربخش كارگروه تخصصي امور زيربنائي و شهرسازي و شوراي برنامه‌ريزي و توسعه آن استان به رياست جنابعالي در فرايند بررسي و تصويب طرح مذكور قدرداني نموده و اميد است كه با اجراي دقيق طرح لازم‌الاجراي ياد شده توسط شهرداري و ساير دستگاه‌هاي ذي‌ربط در توسعه و عمران شهر، زمينه توسعه كالبدي موزون شهر و همچنين توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي آن و مآلاً آسايش و رفاه و سلامت محيط زيست شهروندان محترم شهر سروستان بيش از پيش فراهم گردد.
خواهشمند است دستور فرماييد مراتب به طرق مقتضي به اطلاع شوراي محترم اسلامي شهر و شهردار محترم مربوطه و ساير مراجع ذي‌ربط رسانيده شود.
همچنين دستور فرمائيد اسناد و مدارك طرح در اجراي ماده 42 آئين‌نامه نحوه بررسي و تصويب طرحها مصوب 12/10/1378 هيأت محترم وزيران، پس از اعمال موارد فوق‌الذكر، در موعد مقرر (حداكثر 45 روز) تهيه و ارسال نمايند تا جهت اجرا ابلاغ گردد.


معاون وزير و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ـ ميرمحمد غراوي

19503 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1390/10/12 :تاريخ تصويب
:موضوع شوراي شهرسازي و معماري استان فارس
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران