مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع شهر خواف

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع شهر خواف شماره90/300/97998
۱۲/۱۱/۱۳۹۰

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران
در خصوص طرح جامع شهر خواف


استاندار محترم و رييس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان خراسان رضوي
در اجراي بند (5) ذيل ماده (4) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و ماده (42) آئين‌نامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران محلي، ناحيه‌اي، منطقه‌اي و ملي و مقررات شهرسازي و معماري كشور، مصوب 12/10/1378 هيأت محترم وزيران، به استحضار مي‌رساند، شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 12/10/1390، طرح جامع شهر خواف را كه در اجراي بند (2) از ماده (3) قانون تغييرنام وزارت آباداني و مسكن به مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن، توسط اين وزارتخانه تهيه و در تاريخ 13/5/1390 در شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان خراسان رضوي به تصويب رسيده بود را مورد بررسي نهايي قرار داد و ضمن تصويب طرح مقرر نمود:
1ـ كاربري ذخيره خدمات به كاربري عمومي متناسب با نياز شهر و با توجه به سرانه‌هاي استاندارد مصوب شوراي عالي تبديل شود.
2ـ فضاي سبز حفاظتي شمال و جنوب شرقي شهر كه خارج از محدوده قرار دارد از نقشه كاربري اراضي پيشنهادي حذف و در نقشه منطقه‌بندي حريم با همان كاربري حفظ شود.
3ـ كاربري باغات حاشيه جنوب غربي از محدوده شهر خارج شود و كاربري باغ مسكوني داخل بافت به كاربري باغات و كشاورزي تبديل شود. ضمناً در منطقه‌بندي حريم به حفظ اراضي باغي و كشاورزي توجه شود.
4ـ محدوده شهر در قسمت شرقي بر كمربندي تدقيق شود و كاربري‌هاي الحاقي به محدوده شهر از محدوده شـهر خارج شود و در حريم جانـمائي شود. (بر محدوده طرح هادي)
5 ـ حريم شهر در بخش شرقي و شمال شرقي بر خط راه‌آهن تدقيق شود و صرفاً ايستگاه راه‌آهن داخل حريم شهر قرار گيرد.
6 ـ عناوين كاربري‌هاي خدمات فراشهري و خدمات ناحيه از عناوين كاربري‌هاي پيشنهادي حذف و صرفاً موارد مورد نظر در ضوابط و مقررات طرح ارائه گردد.
اين طرح براساس جمعيت پيش‌بيني شده براي شهر تا پايان دوره طرح (1403) معادل 37740 نفر در محدوده‌اي به وسعت 18/925 هكتار شامل كاربريهاي مورد نياز ساكنان شهر (با تراكم ناخالص پيشنهادي 46 نفر در هكتار) تهيه شده است. مساحت حريم مصوب شهر نيز 5375 هكتار مي‌باشد.
ضروري مي‌داند از مشاركت مؤثر و ثمربخش كارگروه تخصصي امور زيربنائي و شهرسازي و شوراي برنامه‌ريزي و توسعه آن استان به رياست جنابعالي در فرايند بررسي و تصويب طرح مذكور قدرداني نموده و اميد است كه با اجراي دقيق طرح لازم‌الاجراي ياد شده توسط شهرداري و ساير دستگاه‌هاي ذي‌ربط در توسعه و عمران شهر، زمينه توسعه كالبدي موزون شهر و همچنين توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي آن و مآلاً آسايش و رفاه و سلامت محيط زيست شهروندان محترم شهر خواف بيش از پيش فراهم گردد.
خواهشمند است دستور فرماييد مراتب به طرق مقتضي به اطلاع شوراي محترم اسلامي شهر و شهردار محترم مربوطه و ساير مراجع ذي‌ربط رسانيده شود.
همچنين دستور فرمائيد اسناد و مدارك طرح در اجراي ماده 42 آئين‌نامه نحوه بررسي و تصويب طرحها مصوب 12/10/1378 هيأت محترم وزيران، پس از اعمال موارد فوق‌الذكر، در موعد مقرر (حداكثر 45 روز) تهيه و ارسال نمايند تا جهت اجرا ابلاغ گردد.


معاون وزير و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ـ ميرمحمد غراوي

19503 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1390/10/12 :تاريخ تصويب
:موضوع شوراي عالي شهرسازي و معماري استان خراسان رضوي
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران