مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع شهر اديمي

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع شهر اديمي شماره90/300/90949
استاندار محترم استان سيستان و بلوچستان
در اجراي بند (5) ماده (4) قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و ماده (42) آئين‌نامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران محلي، ناحيه‌اي، منطقه‌اي و ملي و مقررات شهرسازي و معماري كشور، مصوب 12/10/1378 هيأت محترم وزيران، به استحضار مي‌رساند؛ شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 9/8/1390 طرح جامع شهر اديمي را كه در اجراي بند (2) از ماده (3) قانون تغييرنام وزارت آباداني و مسكن به مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن، توسط اين وزارتخانه تهيه و در تاريخ 21/4/1390 در شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان سيستان و بلوچستان به تصويب رسيده بود را مورد بررسي نهايي قرار داد و ضمن تصويب طرح مقرر نمود:
1ـ نقشه سلسله مراتب معابر بر مبناي آئين‌نامه طراحي راههاي شهري ايران اصلاح گردد و از پيشنهاد شبكه دسترسي در اراضي خارج از محدوده طرح جامع خودداري شود.
2ـ نقشه تراكم ساختماني شهر مطابق با ضوابط و مقررات پيشنهادي طرح جامع كه به تاييد رسيده تهيه و ارائه گردد.
3ـ نقشه منطقه‌بندي حريم شهر مطابق ماده2 «قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها» و بند 8 مصوبه ضوابط جلوگيري از افزايش محدوده شهرها مصوب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران تهيه و ارائه گردد.
4ـ افق طرح با حفظ كليه سطوح و سرانه‌هاي پيشنهادي مصوب شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان به سال 1404 افزايش مي‌يابد.
5 ـ با عنايت به سرانه فضاي سبز پيشنهادي زياد براي شهر اراضي با كاربري پيشنهادي پارك و فضاي سبز واقع در غرب شهر از محدوده خارج و خط محدوده بر خيابان 24 متري منطبق گردد. ضمن اينكه كاربري تاسيسات و تجهيزات در حد وضع موجود با توجه به عدم نياز تثبيت گردد و آنچه در حاشيه پيشنهاد شده از محدوده شهر خارج شود.
اين طرح براساس جمعيت پيش‌بيني شده براي شهر تا پايان دوره طرح (1404) معادل 8918 نفر در محدوده‌اي به وسعت 240 هكتار شامل كاربريهاي موردنياز ساكنان شهر (با تراكم ناخالص پيشنهادي 1/37 نفر در هكتار) تهيه و به تصويب رسيده است. مساحت حريم مصوب شهر نيز 1196 هكتار مي‌باشد.
ضروري مي‌داند از مشاركت موثر و ثمربخش كارگروه مسكن و شهرسازي و شوراي برنامه‌ريزي و توسعه آن استان به رياست جنابعالي در فرايند بررسي و تصويب طرح مذكور قدرداني نموده و اميد است كه با اجراي دقيق طرح لازم‌الاجراي يادشده توسط شهرداري و ساير دستگاه‌هاي ذي‌ربط در توسعه و عمران شهر، زمينه توسعه كالبدي موزون شهر و همچنين توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي آن و مالاً آسايش و رفاه و سلامت محيط زيست شهروندان محترم شهر اديمي بيش از پيش فراهم گردد.
خواهشمند است دستور فرماييد مراتب به طرق مقتضي به اطلاع شوراي محترم اسلامي شهر و شهردار محترم مربوطه و ساير مراجع ذي‌ربط رسانيده شود.
همچنين دستور فرمائيد اسناد و مدارك طرح در اجراي ماده 42 آئين‌نامه نحوه بررسي و تصويب طرحها مصوب 12/10/1378 هيأت محترم وزيران، پس از اعمال موارد فوق‌الذكر، در موعد مقرر (حداكثر 45 روز) تهيه و ارسال نمايند تا جهت اجرا ابلاغ گردد.معاون وزير و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ـ مير محمد غراوي

19476 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1390/8/9 :تاريخ تصويب
:موضوع شوراي شهرسازي و معماري استان سيستان و بلوچستان
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران