اصلاح آيين‌نامه چگونگي تشكيل، حدود وظائف و اختيارات و نحوه عملكرد انجمن‌هاي صنفي و كانون‌هاي مربوط و آئين‌نامه اجرايي ماده (136) قانون كار

اصلاح آيين‌نامه چگونگي تشكيل، حدود وظائف و اختيارات و نحوه عملكرد انجمن‌هاي صنفي و كانون‌هاي مربوط و آئين‌نامه اجرايي ماده (136) قانون كار شماره165461/ت46585هـ
وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 15/8/1390 بنا به پيشنهاد شوراي عالي كار و به استناد تبصره‌هاي (5) ماده (131) و (1) ماده (136) قانون كار ـ مصوب 1369 ـ تصويب نمود:
در صدر آيين‌نامه چگونگي تشكيل، حدود وظايف و اختيارات و نحوه عملكرد انجمن‌هاي صنفي و كانون‌هاي مربوط و آئين‌نامه اجرايي ماده (136) قانون كار، به ترتيب موضوع تصويب‌نامه‌هاي شماره 176477/ت37292هـ مورخ 8/8/1389 و شماره 176435/ت37292هـ مورخ 8/8/1389، عبارت « بنا به پيشنهاد شوراي عالي كار و» قبل از عبارت « به استناد» الحاق مي‌شود.

معاون اول رئيس جمهور ـ محمدرضا رحيمي

19429 :شماره انتشار آيين نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1390/8/15 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعي
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران