اصلاح بند (8) ماده (1) آيين‌نامه اجرايي قانون جامع كنترل و مبارزه ملي با دخانيات

اصلاح بند (8) ماده (1) آيين‌نامه اجرايي قانون جامع كنترل و مبارزه ملي با دخانيات شماره165394/ت45944ك


وزارت كشور ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت
وزيران عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك در جلسه مورخ 3/7/1390 بنا به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و به استناد ماده (18) قانون جامع كنترل و مبارزه ملي با دخانيات ـ مصوب 1385 ـ و با رعايت تصويب‌نامه شماره 164082/ت373هـ مورخ 10/10/1386، تصويب نمودند:
در بند (8) ماده (1) آيين‌نامه اجرايي قانون جامع كنترل و مبارزه ملي با دخانيات، موضوع تصويب‌نامه شماره 110063/ت37062هـ مورخ 9/7/1386 عبارت « قهوه‌خانه‌ها» حذف مي‌شود.
اين تـصويب‌نامه در تاريـخ 17/8/1390 به تأييد مقام محتـرم رياست جمهوري رسيده است.
معاون اول رئيس جمهور ـ محمدرضا رحيمي

19429 :شماره انتشار آيين نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1390/8/17 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت كشور
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي
وزارت صنعت ، معدن و تجارت
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران