قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ‌ايران در اتحاديه بين‌المللي نمايشگران عروسكي

قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ‌ايران در اتحاديه بين‌المللي نمايشگران عروسكي شماره48870/184جناب آقاي دكتر محمود احمدي نژاد
رئيس محترم جمهوري اسلامي ايران
عطف به نامه شماره 76628/39719 مورخ 15/5/1387 در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري‌اسلامي‌ايران قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در اتحاديه بين‌المللي نمايشگران عروسكي كه با عنوان لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در اتحاديه جهاني نمايشگران عروسكي به مجلس‌شوراي‌اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب درجلسه علني روز چهارشنبه مورخ 20/7/1390 و تأييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ابلاغ مي‌گردد.


رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

شماره 156485 15/8/1390
نهاد رياست جمهوري ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
« قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در اتحاديه بين‌المللي نمايشگران عروسكي» كه در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيستم مهرماه يكهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 27/7/1390 به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 48870/184 مورخ 7/8/1390 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.


رئيس‌جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد

قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ‌ايران
در اتحاديه بين‌المللي نمايشگران عروسكي


ماده واحده ـ به دولت اجازه داده مي‌شود در « اتحاديه بين‌المللي نمايشگران عروسكي» به شرح اساسنامه پيوست عضويت يابد و نسبت به پرداخت حق‌عضويت مربوط، اقدام نمايد. تعيين و تغيير دستگاه اجرائي طرف عضويت بر عهده دولت است.
تبصره ـ در اجراي اساسنامه ضميمه اين قانون رعايت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران الزامي است.

بسم الله الرحمن الرحيم

اساسنامه اتحاديه بين‌المللي نمايشگران عروسکي

مقدمه
اتحاديه بين‌المللي نمايشگران عروسکي (يونيما) سازمان غير دولتي بين‌المللي است که اشخاصي را که به توسعه هنر عروسکي کمک مي‌کنند با هدف استفاده از اين هنر در راستاي ارزشهاي انساني مانند صلح و تفاهم متقابل بين‌مردم، صرف‌نظر از نژاد و گرايشهاي مذهبي يا سياسي و تفاوتهاي فرهنگي و با احترام به حقوق بنيادين بشر، به‌گونة تعريف شده در اعلاميه جهاني حقوق بشر سازمان ملل متحد مورخ 10 دسامبر 1948 ميلادي (19/9/1327 هجري‌شمسي) از سراسر جهان گردهم مي‌آورد.
1ـ اهداف
هدف يونيما، ترغيب هنر عروسکي است. اين هدف از راههاي زير قابل تحقق است:
(1) تشويق تماس و تبادل بين نمايشگران عروسکي از تمامي ملتها و قاره‌ها با استفاده از تمامي وسايل ارتباطي
(2) برگزاري کنگره، فراهمايي، جشنواره، نمايشگاه و مسابقه يا با حمايت يونيما
(3) کمک به اعضاء اتحاديه در تضمين مردم سالاري، اتحاد، منافع قانوني و مالي در چهارچوب فعاليتهاي حرفه‌اي آنها به ويژه از طريق ارائه توصيه يا پيشنهاد به مراجع ذي‌صلاح
(4) تشويق آموزش حرفه‌اي
(5) گسترش پژوهش تاريخي، نظري و علمي
(6) زنده نگهداشتن سنتها و تشويق نوگرايي در نمايش عروسکي
(7) عرضه نمايش عروسکي به عنوان ابزاري براي آموزش اخلاق و زيبايي‌شناسي
(8) مشارکت در کار سازمانهاي بين‌المللي داراي اهداف مشابه
2ـ عضويت يونيما
(1) تمامي اشخاص علاقمند به هنر نمايش عروسکي مي‌توانند عضو يونيما شوند.
(2) عضويت يونيما مي‌تواند به صورت انفرادي يا جمعي باشد.
(3) مرکز ملي يونيما درخواست عضويتها را دريافت مي‌دارد. در کشورهايي که فاقد مرکز ملـي هستند، درخواست عضـويتهـا به طـور مستقيم توسـط دبيرکل دريافت مي‌شود.
(4) مرکز ملي، درخواست عضويتها را از اشخاص و سازمانهاي تبعه خود يا اشخاص و يا سازمانهاي مقيم دائم آن کشور دريافت مي‌دارد. اگر به دلايل شخصي، فرهنگي، سياسي يا هر دليل ديگر، شخص يا سازماني درخواست عضويت از مرکز ملي بنمايد که تبعه يا مقيم آن نباشد، بايد درخواست خود را به کارگروه اجرائي تقديم نمايد. کارگروه اجرائي پس از مشورت با مرکز ملي مربوط، درخواست را تصويب خواهد کرد.
(5) در صورت ردّ درخواست عضويت توسط مرکز ملي يا دبيرکل، درخواست کننده مي‌تواند از کارگروه اجرائي، پژوهش‌خواهي نمايد.
(6) اشخاصي که سهم فوق‌العاده در توسعه نمايش عروسکي داشته‌اند و کارهاي آنها در سطح بين‌المللي است، مي‌توانند به عضويت افتخاري يونيما درآيند.
الف) حقوق اعضاء
1ـ هر عضو يونيما داراي حقوق زير است:
(1) دريافت کارت عضويت؛
(2) انتخاب شدن در تمامي پستهاي يونيما طبق آيين کار يونيما، تا هنگامي که حق عضويت خود را به‌طورکامل پرداخت کرده باشند؛
(3) برخورداري از تمامي مزاياي ناشي از عضويت (اطلاعات بين‌المللي، مشارکت در مبادلات بين‌المللي، کمک حرفه‌اي، راتبه (بورسيه) و غيره) و دريافت نشريات رسمي يونيما به صورت انفرادي (در صورتي که چاپ شود).
(4) شرکت در شورا و كنگره
ب) وظايف اعضاء
1ـ هر عضو يونيما ملزم به موارد زير است:
(1) تعهد به تعقيب اهداف يونيما
(2) احترام به اساسنامه و آيين کار يونيما
(3) پرداخت حق عضويت به گونه‌اي که کنگره يونيما يا مرکز ملي متبوع آن مقرر کرده است.
2ـ اعضاء افتخاري، حق عضويت نمي‌پردازند.
پ) لغو عضويت
1ـ عضويت در موارد زير لغو مي‌شود:
(1) چنانچه به دلايل فعاليتهايي که سازگار با اصول بنيادين يونيما هستند يا نقض جدي اساسنامه، با محروميت مواجه شده باشد
(2) تقديم استعفاء به صورت کتبي
(3) عدم پرداخت حق عضويت براي بيش از يک‌سال
2ـ مرکز ملي در مورد لغو عضويت تصميم‌گيري مي‌نمايد و چنانچه مرکز ملي وجود نداشته باشد، تصميم‌گيري بر عهده کارگروه اجرائي است.
3ـ عضوي که توسط مرکز ملي، عضويت آن لغو شده است مي‌تواند از کارگروه اجرائي پژوهش‌خواهي نمايد. درصورت لغو عضويت توسط کارگروه اجرائي، پژوهش‌خواهي مي‌تواند از کنگره انجام شود.
4ـ در سطح بين‌المللي ، عضويت مرکزي که حق عضويت خود را به مدت بيش از دوسال پرداخت نکرده باشد، لغو مي‌شود. تصميم‌گيري در اين خصوص برعهده کارگروه اجرائي است.
3ـ ارکان يونيما
ارکان يونيما عبارتند از کنگره، شورا، کميسيون حسابرسي، کارگروه اجرائي، دبيرخانه کل، کميسونها، مراکز ملي و نمايندگان
الف) کنگره
1ـ کنگره رکن عالي يونيما است و متشکل از اعضاء منتخب اتحاديه، نمايندگان، اعضاء درحال کناره‌گيري کارگروه اجرائي و اعضاء حاضر اتحاديه مي‌باشد. تنها اعضاء منتخب و اعضاء در حال کناره‌گيري کارگروه اجرائي حق‌رأي دارند.
2ـ کنگره، حداقل هر چهار سال يکبار برگزار مي‌شود. کنگره در صورتي مي‌تواند اتخاذ تصميم نمايد که حداقل يک سوم اعضاء آن حضور يا نماينده داشته باشند. تصميم‌گيري براساس اکثريت نسبي انجام مي‌شود.
3ـ درصورت تمايل حداقل دو سوم اعضاء شورا يا مراکز ملي، جلسه فوق‌العاده کنگره برگزار خواهد شد.
4ـ کنگره داراي اختيارات کامل در خصوص مديريت اتحاديه و به ويژه موارد زير مي‌باشد:
(1) تصويب گزارش فعاليت کارگروه اجرائي
(2) تصويب گزارش کميسون حسابرسي
(3) تصميم‌‌گيري درخصوص برنامه فعاليتها تا زمان برگزاري کنگره بعدي؛
(4) اطلاع از ترکيب شورا براي دوره بعدي و انتخاب ده عضو ديگر براي شورا، تنها يک عضو اضافي براي هر کشور مي‌تواند انتخاب شود
(5) تصويب اصلاحات اساسنامه و آيين کار
(6) بررسي پيشنهادهاي ارائه شده براي قطعنامه
(7) تصميم‌گيري در مورد شکايتها و پژوهش‌خواهي‌ها
(8) انتخاب رؤساي افتخاري
(9) انتخاب اعضاء کارگروه اجرائي و کميسيون حسابرسي
(10) انتخاب رئيس، معاونان رئيس و دبيرکل از ميان اعضاء کارگروه اجرائي
(11) تعيين حق عضويت براي عضويتهاي بين‌المللي و مستقيم
(12) آشنايي با گزارش‌هاي مراکز ملي، کميسيونها، نمايندگان و گروه‌هاي‌بين‌المللي
5 ـ تنها مراکز ملي و اعضائي که حق عضويت خود را به صورت کامل پرداخت کرده باشند حق حضور در کنگره يونيما را دارند.
ب) شورا
1ـ شوراي يونيما متشکل از اعضائي که از سوي مراکز ملي حداقل نه ماه قبلي از هرکنگره براي مدت چهار سال به صورت مردم سالارانه انتخاب مي‌شوند، نمايندگان منتخب، ده عضو اضافي که در جريان کنگره قبلي انتخاب شده‌اند، اعضاء کارگروه اجرائي و اعضاء حاضر مي‌باشد. تنها اعضاء منتخب و اعضاء کارگروه اجرائي حق رأي دارند. در صورت فوت يا استعفاء عضو منتخب، مرکز ملي مربوط مجاز به شروع اقدام در مورد انتخاب عضو جديد براي مدت باقيمانده مي باشد.
2ـ رئيس يونيما، رئيس شورا نيز مي‌باشد.
3ـ جلسه شورا حداقل يک بار بين دو کنگره برگزار مي‌شود. جلسه ياد شده در اصل دو سال پس از آخرين اجلاس کنگره برگزار مي‌شود.
4ـ چنانچه يک سوم اعضاء منتخب خواستار برگزاري جلسه فوق‌العاده شورا شوند، مراتب بايد به اطلاع رئيس و دبير کل برسـد و آنها بايد جلسـه را ظرف شش‌ماه برگزار نمايند.
5ـ مرکز ملي حق انتخاب دو عضو منتخب را دارد. اگر تعداد اعضاء مرکز ملي از صد عضو بيشتر شود، مي‌تواند سه عضو و اگر بيشتر از دويست عضو شود مي‌تواند چهار عضو را انتخاب نمايد. هر انتخاب و يا جايگزيني عضو از طريق پيش آگهي يکماهه به دبيرخانه کل اطلاع داده خواهد شد.
6ـ هر عضو منتخب و هر عضو کارگروه اجرائي، يک حق رأي دارد. چنانچه عضو منتخب يا عضو کارگروه اجرائي نتواند در جلسه شرکت نمايد، مجاز به اعطاء نمايندگي به ديگر عضو منتخب يا عضو کارگروه اجرائي است. در هر صورت، هيچ شخصي نمي‌تواند از بيش از دو رأي تکميلي استفاده نمايد.
7ـ اعضاء منتخب حق حضور در تمامي جلسات کارگروه اجرائي و کميسيونها را به عنوان مشاور دارند. اطلاعات مربوط محل و تاريخ جلسات کارگروه و دستور کار آن همزمان از سوي مديرکل و کارگروه براي اعضاء ارسال خواهد شد.
8ـ شوراي يونيما در صورتي حق تصميم‌گيري دارد که حداقل يک سوم اعضاء آن حاضـر باشند يا نماينـدگي داشته باشنـد. تصميم‌گيري براساس اکثريت نسبي مي‌باشد.
9ـ تنها مراکز ملي و اعضائي که حق عضويت خود را به صورت کامل پرداخت کرده باشند، حق حضور در شوراي يونيما را دارند.
10ـ شوراي يونيما حق اصلاح آيين کار را دارد.
پ) کارگروه اجرائي، رئيس، معاونهاي رئيس و دبيرکل
1ـ کارگروه اجرائي، فعاليتهاي يونيما را در بين کنگره‌ها هدايت مي‌کند.
2ـ کارگروه اجرائي حداقل سالي يک‌بار برگزار مي‌شود و در صورتي حق تصميم‌گيري دارد که حداقل يک‌سوم اعضاء آن حاضر باشند. تصميم‌گيري‌ها براساس رأي اکثريت نسبي مي‌باشد. در صورت برابري آراء، رئيس داراي حق رأي غالب خواهد بود.
3ـ اجلاس عادي کارگروه اجرائي توسط دبيرکل با موافقت رئيس برگزار مي‌شود. اجلاس فوق‌العاده کارگروه اجرائي در صورتي از سوي دبيرکل قابل برگزاري است که رئيس، آن را ضروري تشخيص دهد يا حداقل يک‌سوم اعضاء کارگروه اجرائي تمايل به اين کار داشته باشند.
4ـ چنانچه امکان برگزاري کارگروه اجرائي وجود نداشته باشد، دبيرکل مي‌تواند در خصوص موضوعات فوري، از طريق رأ‌ي‌گيري پستي اقدام نمايد.
5ـ امکان تفويض اختيار به عضو ديگر کارگروه اجرائي وجود ندارد، در هر حال عضو غايب مي‌تواند در تصميم‌گيري‌ها از طريق اظهار نظر کتبي مشارکت نمايد.
6ـ چنانچه عضوي از کارگروه اجرائي استعفاء يا فوت نمايد، عضوي که در کنگره پيشين داراي بيشترين رأي در بين اعضاء منتخب کارگروه اجرائي بوده است، جايگزين وي مي‌شود.
7ـ کارگروه اجرائي داراي وظايف زير است:
(1) انجام برنامه فعاليتهاي تعريف شده توسط کنگره
(2) نظارت بر رعايت اساسنامه و آيين کار
(3) بررسي گزارشها و طرحهاي ارجاع شده به آن
(4) تصويب بودجه سالانه يونيما و استفاده از آن
(5) تصويب گزارش بودجه سالانه به وسيله دبير کل
8ـ دبيرکل، امور روزانه يونيما به‌ويژه اطلاعات و روابط بين‌المللي، تنظيم کار و امور مالي و کارگروه اجرائي را انجام مي‌دهد. دبيرکل در مورد تمامي فعاليتهاي دبيرخانه کل سالانه به کارگروه اجرائي گزارش خواهد داد.
9ـ معاونهاي رئيس و يا رئيس جايگزين هر زمان که رئيس در پست خود حاضر نباشد، وظايف وي را ايفاد مي‌کنند. آنها به ترتيبي که انتخاب شده‌اند يعني ابتداء شخصي که بيشترين رأي را به‌دست آورده است و سپس اشخاص ديگر اين کار انجام خواهند داد.
ت) کميسيون حسابرسي
1ـ کميسيون، حسابهاي يونيما را به گونه‌اي که توسط دبير کل اداره مي‌شود، کنترل مي‌کند و گزارش آن را به کنگره ارائه مي‌نمايد.
2ـ اعضاء کميسيون حسابرسي نمي‌توانند عضو کارگروه اجرائي باشند.
3ـ کميسيون حسابرسي متشکل از سه عضو مي‌باشد و چنانچه حداقل دو عضو حضور داشته باشند، تصميم‌گيري خواهد نمود.
ث) مراکز ملي و نمايندگان
1ـ مرکز ملي يونيما به دو صورت زير تشکيل مي‌شود:
(1) به وسيله حداقل ده عضو ( انفرادي يا جمعي) از يک کشور؛
(2) به وسيله يک سازمان ملي نمايش عروسکي که از قبل وجود داشته است.
2ـ تنها يک مرکز ملي مي‌تواند در هر کشور وجود داشته باشد. مرکز مي‌تواند داراي بخشهاي منطقه‌اي باشد.
3ـ درخواست تأسيس مرکز ملي بايد براي تصويب خطاب به کارگروه اجرائي با بيانگر موارد زير باشد:
(1) مرکز متشکل از حداقل ده عضو (انفرادي يا جمعي) است؛
(2) مرکز ، اساسنامه و آيين کار يونيما را تصديق و اعمال مي‌کند. درهرحال، مرکز ملي بايد اساسنامه و آيين کار خود را براي تصويب به کارگروه اجرائي ارائه نمايد.
4ـ هر مرکز ملي براساس اساسنامه خود، فعاليت مي‌نمايد و بايد با دبيرخانه‌کل درتماس باشد و تصميم‌هاي متخذه از سوي ارکان يونيما را اجراء کند.
5ـ چنانچه مرکزي حق عضويت خود را بدون موافقت کارگروه اجرائي به مدت دو سال پرداخت ننمايد يا فعاليتهاي آن با اصول بنيادين يونيما سازگار نباشد، حقوق خود را از دست خواهد داد و ممکن است توسط کارگروه اجرائي از يونيما اخراج شود.
6ـ مديرکل مي‌تواند در کشوري که مرکز ملي ندارد، نماينده يونيما را منصوب نمايد. مدت تصدي نماينده، يک‌سال مي‌باشد. اين مدت با تصميم کارگروه اجرائي تا دو سال قابل تمديد است. وظيفه اصلي نماينده، رابط موقت يونيما است و وظايف زير را نيز دارا مي‌باشد:
(1) برقراري ارتباط بين نمايشگران عروسکي کشور خود با هدف ايجاد مرکز ملي
(2) برقراري ارتباط دائم با دبيرخانه عمومي
7ـ چند مرکز ملي مي‌توانند به عنوان گروههاي بين‌المللي گردهم آيند. گروههاي بين‌المللي از طريق دبيرخانه عمومي، کارگروه اجرائي را از فعاليتهاي خود آگاه خواهند نمود.
4ـ نام رسمي، مقر و نمايندگي قانوني
1ـ نام رسمي سازمان، «اتحاديه بين‌المللي نمايشگران عروسکي (يونيما)» است.
2ـ مقر يونيما، دفتر دبيرخانه عمومي مي‌باشد.
3ـ در موضوعات حقوقي، رئيس يونيما يا در صورت عدم امکان، معاون وي نمايندگي خواهد داشت.
5ـ زبان رسمي يونيما
1ـ زبانهاي کاري يونيما، فرانسوي، آلماني، انگليسي، روسي و اسپانيايي و نيز زبان کشوري است كه کنگره، شورا يا جلسه کارگروه اجرائي قرار است در آن برگزار شود.
6ـ تأمين بودجه
1ـ بودجه يونيما از راههاي زير تأمين مي‌شود:
(1) حق عضويتها
(2) هبه، ارث و هديه
(3) در آمدهاي مختلف حاصل از فعاليتهاي خود
2ـ مديرکل، داراييهاي يونيما را اداره مي‌کند.
7ـ انحلال
1ـ تصميم‌گيري براي انحلال يونيما با اکثريت آراء دو سوم کنگره صورت مي‌گيرد.
2ـ کنگره در مورد تشريفات تسويه نيز تصميم‌گيري مي‌نمايد.
25 مه 2001 ميلادي برابر با 4/3/1380 هجري شمسي
قانون فوق مشتمل‌بر ماده واحده منضم به متن اساسنامه درجلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيستم مهرماه يكهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 27/7/1390 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

19425 :شماره انتشار قانون :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1390/7/20 :تاريخ تصويب
:موضوع نهاد رياست جمهوري
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران